Basın duyuruları
xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / İhaleye Başvuruda Ticaret Sicil Gazetesinin Sunuluş Şekli

İhaleye Başvuruda Ticaret Sicil Gazetesinin Sunuluş Şekli

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • Ticaret Sicil Gazetesinin Fotokopi Olması
  • EKAP Üzerinden Kontrol Edilebilme
  • Belgelerin Sunuluş Şeklinin Aranmaması

Karar No              : 2019/UH.II-176

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/564247 İhale Kayıt Numaralı “12 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Servis Sonrası” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 10.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “12 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Servis Sonrası” ihalesine ilişkin olarak Sekaş Gıda Tur. Nak. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2018 tarih ve 62509 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1880 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi TADD Yemek Gıda Rent a Car Araç Kiralama Tekstil Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 7.2’nci maddesi gereğince sunduğu Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopi olduğu, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 31’inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak sunulan söz konusu belgelerin kabul edilemeyeceği,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

  1. a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
  1. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.…

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’inci maddesinde  “8.1. Belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemeler, Uygulama Yönetmelikleri ile tip şartnamelerin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddelerinde yer almaktadır.

8.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz…” açıklaması yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: 12 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Servis sonrası
  1. b) Miktarı ve türü: 12 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Servis Sonrası Hizmetlerin Alımı

13+ Yaş Sabah Kahvaltısı: 45.990 adet

13+ Yaş Öğle Yemeği: 56.210 adet

13+ Yaş ikindi kahvaltısı: 41.610 adet

13+ Yaş Akşam Yemeği: 45.990 adet

13+ Yaş gece kahvaltısı: 41.610 adet

 Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

  1. c) Yapılacağı yer: Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959
  2. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

13.12.2018 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, ihaleye 6 isteklinin teklif sunduğu, bir isteklinin geçici teminat tutarının istenilen oranı karşılamadığı ve iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, TADD Yemek Gıda Rent a Car Araç Kiralama Tekstil Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Tanem İnşaat Malz. Emlak Nakl. ve Harf. Yemek Hizm. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibi Sekaş Gıda Turizm Nakliyecilik ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise teklif sıralamasında üçüncü sırada yer aldığı görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan TADD Yemek Gıda Rent a Car Araç Kiralama Tekstil Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 7.1.b maddesi kapsamında 25.10.2016 tarihli ve 9183 sayılı Ticaret Sicil Gazetesini sunduğu, söz konusu nüshada idarenin www.ticaretsicil.gov.tr adresinden anılan belgeyi teyit ettiğinin belirtildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinde yer alan “...İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz…” hükmü göz önüne alındığında istekliler tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazeteleri için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmaması gerektiği, sunulan belgenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasından sorgulanıp teyidinin de yapılabildiği, sunulan gazete nüshasının Ticaret Sicil Gazetesinin internet adresinde yayımlanan gazete ile uyumlu olduğu tespit edilmiş olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Başvurunun Yetki Ve Süre Bakımından Reddedilmesi

Başvurunun Yetki Ve Süre Bakımından Reddedilmesi Karar No              : 2020/UH.IV-1337 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/293349 İhale …

Call Now ButtonBize ulaşın