Basın duyuruları
xxxx
Home / İDARENİN TAKDİR YETKİSİ / Özel Güvenlik Hizmeti Alınması – Personelin Boy/Kilo Oranını Koruması Şartı – İdarenin Takdir Yetkisi

Özel Güvenlik Hizmeti Alınması – Personelin Boy/Kilo Oranını Koruması Şartı – İdarenin Takdir Yetkisi

Karar No              : 2019/UH.II-392

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/8325 İhale Kayıt Numaralı “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ve Bünyesinde Bulunan Havalimanları İle Havalimanlarına Bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01/04/2019-31/12/2021 Tarihleri Arasında Toplam 3619 Personelle Özel Güvenlik Hizmeti Alınması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından 19.02.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bünyesinde Bulunan Havalimanları İle Havalimanlarına Bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01/04/2019-31/12/2021 Tarihleri Arasında Toplam 3619 Personelle Özel Güvenlik Hizmeti Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Bordo Savunma ve Güvenlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin 13.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.02.2019 tarih ve 8933 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/248 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale Teknik Şartname’sinde çalıştırılacak personelin mezuniyet ile birlikte boy-kilo orantısına sahip olmasına ve bu orantıyı iş süresince muhafaza etmesine, boy-kilo orantısını muhafaza edemeyen personellerin ise işten çıkartılacağına yönelik yapılan düzenlemenin kamu ihale mevzuatına, çalışma mevzuatına ve Anayasa’ya aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle 19.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalede,  24 adet ihale doküman satın alındığı ve ihaleye 4 isteklinin katıldığı, ihale komisyonunca yapılan inceleme neticesinde ihaleye katılan Pusula Özel Güve. Ltd. Şti. ve Hartevi Özel Güv. ve Kor. Ltd. Şti.nin teşekkür mektubu sunduklarının tespit edildiği, Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.- Başkent Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.-Pars Ankara Özel Güven.  ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi İş Ortaklığına ait teklifin ise iş deneyim belgesi uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Pars Koruma ve Güven Hizm. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği ancak 01.03.2019 tarihli 05 toplantı nolu ve 33 karar numaralı Yönetim Kurulu kararı ile ihalede yeterli rekabet şartlarının oluşmaması gerekçe gösterilerek ihalenin iptaline karar verildiği ve anılan kararın 07.03.2019 tarihinde isteklilere EKAP üzerinden tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bünyesinde bulunan Havalimanları ile Havalimanlarına bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01/04/2019-31/12/2021 tarihleri arasında toplam 3619 personelle Özel Güvenlik Hizmeti alınması işi
  2. b) Miktarı ve türü:

1 Adet-DHMİ Genel Müdürlüğü ve bünyesinde bulunan Havalimanları ile Havalimanlarına bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01.04.2019-31.12.2021 tarihleri arasında toplam 3619 personelle Özel Güvenlik Hizmeti alınması-Hizmet

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Özel Güvenlik Personelinde Aranacak Şartlar” başlıklı 6’ncı maddesinde “6.3.En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

6.8.        Erkeklerde, boy 170 cm ve üstü, kilo ise boy uzunluğuna orantılı olarak boyunun son iki rakamın 10 kg eksiğini – 15 kg fazlasını aşmayacaktır. (Boy ölçümleri ayakkabısız ve çorapsız yapılacaktır.

6.9.        Bayanlarda, boy 160 cm ve üstü, kilo ise boy uzunluğuna orantılı olarak boyunun son iki rakamın 10 kg eksiğini – 15 kg fazlasını aşmayacaktır. (Boy ölçümleri ayakkabısız ve çorapsız yapılacaktır.

6.10.      Proje Sorumlusu en az önlisans mezunu olacak ve göreviyle ilgili meri mevzuata uygun niteliklere sahip olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Kurum itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Kurumu’nun şikayet başvurusunda belirtilen hususlarla ilgili şikayet başvurusunda belirtilen hususlarla sınırlı inceleme yetkisi bulunduğu, başvuru sahibinin iddiasında, personelin kilosunun, erkekler ve bayanlara ilişkin olarak belirlenen asgari boyun son iki rakamının 10 kg eksiğini – 15 kg fazlasını aşmamasına yönelik boy-kilo orantısına itiraz ettiği anlaşılmaktadır.

İdarenin başvuru sahibinin şikâyetine cevabında “…sözleşme serbestisi ilkeleri çerçevesinde ve havalimanlarının Türkiye’nin dışa açılan kapılarında ülkemize gelen ve giden kişilerin ilk ve son karşılaştığı kişiler olması, karşılayıcı ve uğurlayıcı konumda olan güvenlik personeli, ilk ve son yüz olmaları yönünden fizik, diksiyon, sosyal ilişkiler vb. yönlerden ulusal anlamda ülke imajı olacakları göz önünde bulundurularak alınacak personelin niteliklerinin belirlenmesi hususunda idarenin takdir hakkı kapsamında şartnameye eklendiği” ibarelerine yer verildiği görülmüştür.

İşin niteliği, ihale konusu işin gerçekleştirileceği yerin havalimanları olduğu hususu ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen gerekçeler dikkate alındığında, idarece personele ilişkin olarak boy- kilo arasında olması gereken orantıya yönelik düzenleme yapılmasının, kamu ihale hukukunun temel ilkeleri arasında sayılan ihtiyaçların uygun şartlarla sağlanması ilkesi gereği idarenin takdir yetkisi çerçevesinde değerlendirilebileceği, bu itibarla anılan düzenlemelerde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Call Now ButtonBize ulaşın