Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK HAZIRLAMA / Teklifi Aşırı Düşük Bulunan İsteklilerin, Tekliflerinde Önemli Olduğu Tespit Edilen Bileşenler İle İlgili Olarak Yapacakları Açıklamada Sorgulamaya Konu İş Kalemlerine İlişkin Analizler İle Bu Analizlere Dayanak Teşkil Eden Bilgi Ve Belgeleri Sunmaları Gerektiği

Teklifi Aşırı Düşük Bulunan İsteklilerin, Tekliflerinde Önemli Olduğu Tespit Edilen Bileşenler İle İlgili Olarak Yapacakları Açıklamada Sorgulamaya Konu İş Kalemlerine İlişkin Analizler İle Bu Analizlere Dayanak Teşkil Eden Bilgi Ve Belgeleri Sunmaları Gerektiği

Karar No              : 2017/MK-21

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/20767 İhale Kayıt Numaralı “(Konya-Aksaray) Ayr-Eskil , Yeşilova Ve Bağlantı Yollarının Yapımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 15.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2016/20767 ihale kayıt numaralı “(Konya-Aksaray) Ayr-Eskil, Yeşilova ve Bağlantı Yollarının Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ödf Yılmazlar İnşaat Turizm Madencilik Nak. ve Tic. Ltd. Şti.nin 25.07.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.08.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 09.08.2016 tarih ve 45240 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.08.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 07.09.2016 tarihli ve 2016/UY.I-2282 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Heltaş İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından verilen 23.11.2016 tarihli ve E:2016/3916, K:2016/3508 sayılı kararında, “Dosyasının incelenmesinden, başvuru konusu ihaleye 30 isteklinin katıldığı, ihale komisyonunun yaklaşık maliyet tutarı ile geçerli teklifleri esas almak suretiyle aşırı düşük teklifler için sınır değeri 33.462.050,71 TL olarak belirlediği, Akba İnşaat Ltd. Şti.nin teklifinin “birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olduğu” gerekçesiyle, Yıldızyapı İnşaat A.Ş.-Ünal Keser îş Ortaklığının teklifinin “İş hacmini gösteren belgelerde cirosu yetersiz olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin da aralarında bulunduğu 13 isteklinin teklifinin ihale komisyonu tarafından sınır değerin altında olmaları sebebiyle aşırı düşük teklif olarak değerlendirilip kendilerinden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, 12 isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu savunmanın ihale komisyonunca incelenerek uygun görülmeyip teklifinin reddedildiği ancak söz konusu isteklinin itirazen şikayet başvurusu sonucunda alınan 29.06.2016 tarihli ve 2016/UY.I-1707 sayılı karar uyarınca düzeltici işlem tesis edildiği, idarenin söz konusu Kurul kararını tesis etmek üzere 14.07.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile davacı şirketi değerlendirmeye aldığı ve ihalenin davacı şirket üzerinde bırakıldığı, Ö.D.F. Yılmazlar İnş. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, bu sefer de Ö.D.F. Yılmazlar İnş. Ltd. Şti.nin 25.07.2016 tarihli şikâyet dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunulmuş, bahse konu başvuru idarenin 04.08.2016 tarihli yazısı ile reddedilmiş, başvurunun reddine ilişkin karar üzerine başvuru sahibi isteklice 09.08.2016 tarihli ve 45240 sayılı dilekçe ile aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmemesi gerektiği iddiası itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu iddiaların incelemesinden, davacı şirketin açıklama kapsamında açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin analizlere, kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyat ve rayiçlerini kullandığını gösterir listeye ve SMMM Tespit Raporuna ve fiyat tekliflerine yer verdiği, sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında iş kalemlerine ait analizler ve alt analizler sunduğu, söz konusu alt analizlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da Karayolları Genel Müdürlüğü analizleri olduğu, kendi malı araçlara ilişkin pozlarda amortisman gideri için belirlenen oranı 0 “sıfır” aldığı, yani sadece yedek parça-tamir bakım-sermaye faizi sigorta-nakil-montaj-demontaj oranları toplamı üzerinden bir hesaplamaya gittiği tespit edildiği,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının analizlerinde belirtilen ve formüle dayalı olarak belirlenen ilgili oranların bir bütün olduğu, söz konusu formül kullanılarak yapılacak bir açıklamada araçların makine karşılığı saatlik ücretlerinin; amortisman, yedek parça, tamir-bakım, sermaye faizi sigorta depolama ve diğer giderler ile nakil montaj demontaj giderlerinin formüldeki oranlar esas alınarak hesaplanması gerektiği, davacı şirketçe yapılan analizlere bakıldığında birim fiyat açısından yapılan incelemede, Lastik tekerlekli yükleyici, Kompresör, Konkasör ve Eleme makinası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015 rayiçlerinin kullanıldığı ancak miktar açısından yapılan incelemede, söz konusu araçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik bakanlığı analizindeki formül kullanılmasına rağmen yapılan hesaplamada amortisman giderine ilişkin oranın sıfır alınmasının yerinde olmadığından bahisle davacı şirketin ihale dışı bırakılmasına yönelik tesis edilen dava konusu 07.09.2016 tarih ve 2016/ UY.1.2282 sayılı işlemin iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

Yukarıda anılan mevzuat hükmünün irdelenmesinden, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak yapacakları açıklamada sorgulamaya konu iş kalemlerine ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği, dava konusu olaya ilişkin olarak bu belgelerin tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar, fiyat teklifleri, stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar ve idarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

Dava konusu olayda, davacı şirket tarafından, kullanılacak olan Lastik tekerlekli yükleyici, Kompresör, Konkasör ve Eleme makinası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015 rayiçlerinin kullanılarak, araçların makine karşılığı saatlik ücretlerinin; amortisman, yedek parça, tamir-bakım, sermaye faizi sigorta depolama ve diğer giderler ile nakil montaj demontaj giderlerinin formüldeki oranlar esas alınarak hesaplandığı, amortisman değerini (0) “sıfır” alarak hesaplamasının gerekçesi ise araçların kendi malı olduğu, amortismanlarının tamamlandığı, bunu da SMMM onaylı tespit tutanaklarıyla ortaya koyduğu, makine ve ekipmanlarıyla ilgili yardımcı analizleri sunduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda, davacı şirketin aşırı düşük teklif sorgulamasını Yasa ve Tebliğde öngörülen şartlara uygun olarak yerine getirdiği anlaşıldığından, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerine devam edilmesi yönündeki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 07.09.2016 tarihli ve 2016/UY.I-2282 sayılı kararının iptaline

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, Heltaş İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın