Basın duyuruları
xxxx
Home / AÇIKLAMA İSTENECEK İŞ KALEMLERİ LİSTESİ / Yapım Aşırı Düşük Hazırlama – Ek O 6 Satış Tutarı Tespit Tutanağının Usulüne Uygun Düzenlenmemiş Olması

Yapım Aşırı Düşük Hazırlama – Ek O 6 Satış Tutarı Tespit Tutanağının Usulüne Uygun Düzenlenmemiş Olması

Karar No              : 2019/MK-120

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/690996 İhale Kayıt Numaralı “(Denizli – Uşak) Ayr – Çivril – Dinar Yolu Km: 0+000 – 37+653,74 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı Ve Bsk İşleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/690996 ihale kayıt numaralı “(Denizli – Uşak) Ayr – Çivril – Dinar Yolu Km: 0+000 – 37+653,74 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı ve Bsk İşleri” ihalesine ilişkin olarak Nesma Yapı Mak. İnş.  A.Ş. – Hüsamettin Peker İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 24.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1403 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine ” karar verilmiştir.

Davacı Nesma Yapı Mak. İnş.  A.Ş. – Hüsamettin Peker İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 13.02.2019 tarihli ve E:2018/2466, K:2019/332 sayılı kararında “…İhale üzerinde bırakılan istekli (müdahil) ile en avantajlı ikinci teklif veren firmanın tekliflerinin aşırı düşük olduğu ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki itiraz açısından;… anılan Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesi kapsamında bilgi ve belgelerin sunulduğu, incelemeye konu ihalenin teklif birim fiyatlı olarak yapıldığı, istekliler tarafından kâr ve genel gider dâhil fiyatlar teklif edildiği, ayrıca analizlerdeki kâr miktarının ayrı bir maliyet kalemi olmadığı ve bu giderlerin idarece aşırı düşük teklif sorgulamasında açıklama istenilecek iş kalemleri olarak belirlenmediği, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli ve diğer aşırı düşük teklif sunan tüm isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamasında sayılan bu giderlerine ilişkin olarak açıklamada bulunmasının gerekmediği, öte yandan söz konusu isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında, belli miktar ve oranlarda kâr tutarları belirlendiği, isteklilerce anılan Tebliğ’in 45.1.5’inci maddesi gereği olarak kamu kurum vb kuruluşlarınca yayınlanan birim fiyatların karsız tutarlarının altında olmamak kaydıyla, belli miktar ve oranlarda kâr tutarları belirlenebileceği ve bu tutarların isteklilerin takdirleri çerçevesinde belirlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmış olsa da yaklaşık maliyetin %80 oranını oluşturan iş kalemlerine ilişkin vermiş olduğu analizlerde kâr miktarının işin tamamını yapabilecek seviyede olmadığı, belirlenen kâr miktarının şeklen uygun olsa bile fiilen gerçekçi olmadığı, bu sebeple bahse konu işin yarım kalacağından dolayı kamu zararının oluşacağı iddiasının tam olarak karşılanmadığı, öte yandan, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Yazıcıoğlu Nak. İnş. A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklanması istenilen “polimer modifîye-bitüm katkısı” ve “hipercell selülozik elyaf’ özel iş kalemlerine ilişkin olarak birim fiyatları tevsik etmek üzere 03.05.2018 tarih ve 04 sayılı EK-O.6 satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, söz konusu tutanak ekinde bu tutanağı imzalayan meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin ve imza sirkülerinin sunulduğu, her sayfasının yetkili meslek mensubu (SMMM) tarafından kaşelendiği ve imzalandığı, TÜRMOB kaşesinin de yer aldığının anlaşılmış olduğu, ayrıca kamu İhale mevzuatında fiyat tekliflerinde fiyat teklifini oluşturan zorunlu unsurlar içerisinde ödeme şekli, vadesi gibi unsurların yer almadığı, anılan istekliler tarafından sunulan fiyat tekliflerinin ihale tarihinden sonra düzenlendiği de dikkate alındığında, söz konusu tekliflerin geçerli olduğu anlaşılmış olmakla birlikte, açıklama kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin hiçbirinde ödeme şeklinin, vadesinin, naklinin ve geçerlilik süresinin belirtilmediği, bu durumun mevzuata, ticaretin işleyişine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı olduğu, ayrıca sunulan fiyat tekliflerinin gerçeği yansıtmadığı, fiyat tekliflerinin mevzuata uygun düzenlenmediği, fiyat tekliflerinin üzerinde yetkili meslek mensubuna ait kaşe ve mührün bulunmadığı, satış tutarı tespit tutanağının düzenlenmediği, fiyat tekliflerinde yer alan firma yetkilisi imzasının imza sirküleriyle uyuşmadığı, (EK.O.6), satış tutarı tespit tutanağı formatıyla uyuşmadığı, bu durumun Kamu ihale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu iddiasının yeterince karşılanmadığı…davacı şirketlerin ilk iddiasına ilişkin olarak, iddialarının eksik incelemeye dayalı biçimde irdelenerek, itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği, dolayısıyla dava konusu işlemde bu yönden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:…ihale üzerinde bırakılan istekli Sarıosmanoğlu İnş. Mad. Nak. Tur. ve Tic. Ltd. Şti ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Yazıcıoğlu Nak. İnş. A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklama kapsamında ihale üzerinde bırakılan istekli Sarıosmanoğlu İnş. Mad. Nak. Tur. ve Tic. Ltd.Şti ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Yazıcıoğlu Nak. İnş. A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklama kapsamında analizlerdeki açıklama istenilen nakliye girdi birim fıyatlarını KGM tarafından yayımlanan nakliye formülleri kullanılarak veya fiyat teklifi almak suretiyle birim fiyatlarının hesaplandığı, söz konusu formüllerin Karayolları Birim Fiyat Listesinde yer aldığı, nakliye formülünde kullanılan mesafeler için tevsik edici bilgilerin açıklama kapsamında sunulduğu, ayrıca fiyat tekliflerinde nakliye pozlarına ilişkin bilgilere yer verildiği, hangi tür ve miktarda girdiler kullanılarak taşımanın gerçekleştirileceğinin belirtildiği, malzemenin temin edileceği mesafe bilgilerine de yer verildiği, bu itibarla açıklanan iş kalemleri kapsamında gerçekleştirilecek nakliyeye ilişkin açıklamaların geçerli olduğu anlaşılmış olsa da, başvuran şirketlerin iddiasının yeterli anlamda karşılanmadığı,…  ihale üzerinde bırakılan istekli Sarıosmanoğlu İnş. Mad. Nak. Tur. ve Tic. Ltd. Şti ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan nakliyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan taşıma formüllerinin ve fiyat tekliflerinin kullanıldığı, kazının depoya veya dolguya nakli, su ocağı ve ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazı nakli mesafe değerlerine ilişkin olarak mesafeleri gösterir (itinerer, kroki,vb.) itinererin yer aldığı, bu İtibarla, anılan istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, yukarıda belirtilen iş guruplarında öngörülen mesafenin belgelere dayalı olarak hesaplanarak itinerer üzerinde gösterildiğinin anlaşıldığı, ancak, başvuru sahibinin bu konudaki iddialarının yeterli düzeyde karşılanmadığı, anılan istekliler tarafından nakliye girdileri için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.005/K ve 07.006/K poz numaralı taşıma formüllerinin kullanıldığı, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, söz konusu formüllerde ve taşıma mesafelerinde herhangi bir hesap hatası bulunmadığı anlaşılmış olmakla birlikte, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının karşılanmadığı, açıklaması İstenilen “ÖZELBSK.19-T1” ve “ÖZEL-ÜY2” poz no’lu iş kalemlerinin analizinde bulunan “Konkasör (primer 15’x24’+sekonder 24’xl6’eleme ve yükleme tertibatlı, 25m3/saat 1′ ve 40 m3 /saat 2’randımanlı) analiz girdisinin 03.030(Y) pozu ile açıklama yapıldığı ve yukarıda adı geçen istekliler tarafından konkasör girdisi için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017 yılı birim fiyatlarının kullanıldığının anlaşıldığı, davacı şirketlerin bu iddialarının eksik incelemeye dayalı biçimde irdelenerek, itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği, dolayısıyla dava konusu işlemde bu yönden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Anılan istekliler tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin tutar sütununda (teklif edilen birim fiyat TL) para biriminin yazıldığının anlaşıldığı, sonuç olarak, davacı şirketin, ihale üzerinde bırakılan istekli ile en avantajlı ikinci teklifi veren firmanın tekliflerinin aşırı düşük olduğu ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki iddialarının eksik incelemeye dayalı biçimde irdelenerek, itirazen şikâyet başvurusunun reddedildiği, dolayısıyla dava konusu işlemde bu yönden de hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bununla birlikte, bu karar uyarınca davalı idarece itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarla (dava dilekçesinde yer alan) ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılarak işlem tesis edileceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1-Kamu İhale Kurulunun 24.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1403 sayılı kararının 1’inci iddiasının d ve f maddesi ile 2’nci iddiasının a,b,e,f ve g  iddialarına ilişkin kısmının iptaline,

2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1’inci iddiasının d ve f maddesi ile 2’nci iddiasının a,b,e,f ve g maddelerindeki iddialara ilişkin esasın yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Fiyat Teklifi Ekinde Bahsi Geçen Satış Tutarı Tespit Tutanağını Sunarken Açıklama Kısmında Tutanak Sayısının Yanlış Yazılması Ancak Tutanakla Fiyat Teklifinin İçerik Olarak Birbirini Doğrulaması

fiyat teklifi ekinde bahsi geçen satış tutarı tespit tutanağını sunarken açıklama kısmında tutanak sayısının yanlış yazılması ancak tutanakla fiyat teklifinin içerik olarak birbirini doğrulaması

Call Now ButtonBize ulaşın