xxxx
Home / Aşırı düşük savunma dosyası / Yapım İhalesi Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Türmob Kaşesi

Yapım İhalesi Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Türmob Kaşesi

Yapım İhalesi Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Türmob Kaşesi

Karar No              : 2020/MK-161

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/351691 İhale Kayıt Numaralı “Bafra Hükümet Konağı Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan 2019/351691 ihale kayıt numaralı “Bafra Hükümet Konağı Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak, Şam İnş. Mim. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 28.11.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1562 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine“ karar verilmiştir.

Davacı Şam İnş. Mim. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan dava sonucunda alınan Ankara 16. İdare Mahkemesinin 29.06.2020 tarihli ve E:2020/112, K:2020/1002 sayılı kararı ile “…2- Davacı tarafından, İhale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin olarak, EÖ-BF-144/1, EÖ-BF-200, HAV.ÖZEL03-04-05-06, Y.ÖZEL.01 poz numaralı “X-Ray Cihazı”, “2X Prime 500 KvA Jeneratör”, “Klima Santrali”, “10 Kg Sprink Başlıklı Otomatik Söndürme Cihazı”, 26 adet Özel Tesisat ve Özel İnşaat iş kalemlerine ilişkin olarak sunulan fiyat tekliflerini düzenleyen kişilerin faaliyet konusunun teklife konu alanda olmadığı, bu itibarla fiyat tekliflerine ilişkin olarak maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının düzenlenemeyeceği, nitekim düzenlenmediği, uyumsuzlukların bulunduğu, tutanakların ilgili meslek mensuplarından istenilerek bu durumun incelenmesi gerektiği, fiyat tekliflerinin serbest muhasebeci tarafından onaylandığı, meslek mensubu kaşesinde iletişim bilgilerinin bulunmadığı, tekliflerin yetkili olmayan kişilerce imzalandığı, tutanak ekinde gönderilmesi gereken imza sirkülerinden bu durumun anlaşılacağı, tutanak ekindeki meslek mensubu oda kayıt belgelerinden belge geçerlilik tarihinin eski olduğunun görüleceği, fiyat teklifleri ile tutanakların tarihinin örtüşmediği, ilgili ürünlerin tutanaktaki birimleri ile teklifteki birimleri arasında uyumsuzlukların bulunduğu, tutanakların düzenlenme döneminin uygun olmadığı, fiyat teklifleri üzerinde meslek mensubuna ait TÜRMOB kaşesine yer verilmediği belirtilmektedir.

Her ne kadar; davalı idarece “isteklinin açıklamaları kapsamında sunduğu fiyat tekliflerini düzenleyen kişilerin ticaret unvanlarından teklife konu alanda faaliyet gösterebileceklerinin anlaşıldığı, ayrıca ÖBF.1 ve ÖBF.2 poz numaralı iş kalemlerindeki analiz girdileri “açık renk traverten honlu veya cilalı taş” ile “koyu renk emparador mermer (3 cm)” için fiyat teklifleriyle birlikte satış tutarı tespit tutanaklarının sunulduğu, bu itibarla bahse konu analiz girdileri bakımından ilgili meslek mensubunca yasal defter ve belgelerle uyumlu şekilde düzenlendiği ifade edilen bu tutanaklardan da ilgili alanda faaliyet gösterildiğinin anlaşıldığı, bütün fiyat tekliflerinin ilgili meslek mensupları tarafından iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle TÜRMOB kaşesi kullanılarak imzalandığı, bu nedenlerle bu hususlardaki iddiaların yerinde olmadığı tespit edilmiş; öte yandan fiyat tekliflerinin yetkili olmayan kişilerce imzalandığı, fiyat teklifleri ile tutanakların tarihinin örtüşmediği, tutanakların ilgili meslek mensuplarından istenilmesi gerektiği, tutanaktaki birimler ile teklifteki birimler arasında uyumsuzlukların bulunduğu, tutanakların düzenlenme döneminin uygun olmadığı iddiaları bakımından, açıklama kapsamında tutanağı da sunulan fiyat teklifleri açısından iddia edilen aykırılıkların bulunmadığı, diğerleri açısından ise fiyat tekliflerinin ilgili meslek mensuplarınca Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen ibareye yer verilerek imzalandığı ve kaşelendiği, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlanacağı, destekleyici somut herhangi bir bilgi, belgeye yer verilmeksizin ileri sürülen bu tür iddialar üzerine ilave araştırma yapılmasının 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan temel ilkelere aykırı olacağı, bu nedenlerle tutanakların istenilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır. ” gerekçesiyle söz konusu iddialar yerinde görülmemiş ise de;

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği” yönündeki düzenleme doğrultusunda yukarıda belirtilen iddialar yönünden incelemenin yapılabilmesi için ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden fiyat teklifi alınan şirketlerin iştigal konusu içeren kuruluş Ticaret Sicili Gazetesi ve diğer bilgi ve belgelerin getirtilmesi suretiyle teklif alınan şirketin amaç ve konusunun, nace kodunun da incelenmesi suretiyle davacının iddiası hakkında bir karar verilmesi gerekirken gerekli araştırma yapılmadan davacının iddiasının reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı gibi; davacı tarafından Ek-O.5 ve Ek-O.6 nolu tutanaklara dair itirazlar yapıldığı hususu da göz önünde bulundurulduğunda maliyet tespit tutanakları ve satış tutarı tespit tutanaklarının meslek mensubundan istenilmeden ve gerekli araştırma yapılmadan Kurul tarafından davacının Ek-O.5 ve Ek-O.6 nolu tutanaklardan kaynaklanan iddialarının reddedilmesinde de hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, Kamu İhale Kurulu kararının bu kısmının hukuka aykırı bulunmasının; İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının söz konusu iddiaya ilişkin kısmının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlamına gelmeyeceği, davalı idarece yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında yeniden yapılacak inceleme sonucunda karar verileceği tabidir.

Nitekim; Danıştay 13. Dairesi’nin 27.06.2016 tarihli ve E:2016/157 K:2016/2860 sayılı kararı da bu yöndedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu Kurul kararının, davacının “EÖ-BF-144/1, EÖ-BF-200, HAV.ÖZEL03-04-05-06, Y.ÖZEL.01 poz numaralı “X-Ray Cihazı”, “2X Prime 500 KvA Jeneratör”, “Klima Santrali”, “10 Kg SprinkBaşlıklı Otomatik Söndürme Cihazı”, 26 adet Özel Tesisat ve Özel İnşaat iş kalemlerine ilişkin olarak sunulan fiyat tekliflerini düzenleyen kişilerin faaliyet konusunun teklife konu alanda olmadığı, bu itibarla fiyat tekliflerine ilişkin olarak maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının düzenlemeyeceği, nitekim düzenlenmediği, uyumsuzlukların bulunduğu, tutanakların ilgili meslek mensuplarından istenilerek bu durumun incelenmesi gerektiği, fiyat tekliflerinin serbest muhasebeci tarafından onaylandığı, meslek mensubu kaşesinde iletişim bilgilerinin bulunmadığı, tekliflerin yetkili olmayan kişilerce imzalandığı, tutanak ekinde gönderilmesi gereken imza sirkülerinden bu durumun anlaşılacağı, tutanak ekindeki meslek mensubu oda kayıt belgelerinden belge geçerlilik tarihinin eski olduğunun görüleceği, fiyat teklifleri ile tutanakların tarihinin örtüşmediği, ilgili ürünlerin tutanaktaki birimleri ile teklifteki birimleri arasında uyumsuzlukların bulunduğu, tutanakların düzenlenme döneminin uygun olmadığı, fiyat teklifleri üzerinde meslek mensubuna ait TÜRMOB kaşesine yer verilmediği” yönündeki iddialarının yerinde görülmemesine ilişkin kısmının iptaline, davanın diğer iddialara yönelik kısmının ise reddine…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulu’nun 28.11.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1562 sayılı kararındaki, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu fiyat teklifleri ve eki tutanaklara yönelik iddialara ilişkin değerlendirmelerin iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu fiyat teklifleri ve eki tutanaklara yönelik iddiaların esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

yapım aşırı düşük

Yapım İşi İhalesi Aşırı Düşük Savunma – İş Makinesi Girdisinin Üçüncü Kişiden Alınan Fiyat Teklifiyle Açıklanması – Danıştay Kararı – Kik Kararı

Karar No              : 2019/MK-164 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/376879 İhale Kayıt Numaralı “Aliağa-Ayvalık 14. Bl. Hd. …

Call Now ButtonBize ulaşın