Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İş Kalemine Verilen Teklif Tutarının İhaleye Verilen Teklif Tutarına Oranının Yüzdesel Karşılığı – İş Kalemi Üzerinden Yapılacak Olan Kalite Ve Teknik Nitelik Puanlamasında İstekliye Puan Verilmemesi Gerektiği

İş Kalemine Verilen Teklif Tutarının İhaleye Verilen Teklif Tutarına Oranının Yüzdesel Karşılığı – İş Kalemi Üzerinden Yapılacak Olan Kalite Ve Teknik Nitelik Puanlamasında İstekliye Puan Verilmemesi Gerektiği

İş Kalemine Verilen Teklif Tutarının İhaleye Verilen Teklif Tutarına Oranının Yüzdesel Karşılığı – İş Kalemi Üzerinden Yapılacak Olan Kalite Ve Teknik Nitelik Puanlamasında İstekliye Puan Verilmemesi Gerektiği

Karar No              : 2020/MK-163

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/24507 İhale Kayıt Numaralı “İtm.312 Referanslı 154 Kv Elbeyli Tm (Yeni) Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/24507 ihale kayıt numaralı “İtm.312 Referanslı 154 Kv Elbeyli Tm (Yeni) Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Avrasya Enerji İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.05.2020 tarihli ve 2020/UY.I-945 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle,  Met En. Üret. İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 03.07.2020 tarihli E:2020/991, K:2020/1280 sayılı kararında  “… Dosyanın incelenmesinden, Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 10.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile “İtm.312 Referanslı 154 Kv Elbeyli Tm (Yeni) Yapımı” ihalesinin yapıldığı, 8 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği, ihale komisyonu kararı ile fiyatla birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınması neticesinde İ.48 poz numaralı iş kalemi üzerinden yapılan kalite ve teknik nitelik puanlamasında Avrasya En. İnş. Tur. ve Tic. A. Ş.’ye sıfır (0) puan verildiği, anılan istekli tarafından yapılan şikayet başvurusunun reddedilmesi üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda dava konusu Kurul kararı ile “Bu itibarla, ihale dokümanı düzenlemeleri ve diğer sair hususlar bir arada değerlendirildiğinde, kalite ve teknik nitelik puanlaması için değerlendirmenin, yüzdesel olarak virgülden sonra iki hane üzerinden yapılması gerektiği anlaşıldığından, somut ihalede, İ.48 poz numaralı iş kalemi üzerinden yapılacak olan kalite ve teknik nitelik puanlamasında, başvuru sahibi istekliye puan verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” belirtilerek bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem kararı alındığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen davacı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği, fiyat dışı unsur olarak düzenlenen kalite ve teknik nitelik puanlamasında, isteklilerin, puanlamada kullanılan her bir iş kalemi ve iş kalemleri grubuna verdikleri teklif tutarının ihaleye verdikleri toplam teklif tutarına oranının hesaplanacağı, hesaplanan oranı idare tarafından belirlenen alt sınır ile üst sınır değerlerine eşit veya bu değerler arasında kalan isteklilere ihale dokümanında düzenlenen puanın verileceği, aksi durumda ise isteklilere herhangi bir puanın verilmeyeceği, İ.48 poz numaralı iş kalemi için alt sınırın %2,50, üst sınırın %3,00 olarak belirlendiği, diğer bir ifadeyle, isteklilerin anılan iş kalemi için verdikleri teklif tutarının ihaleye verdikleri toplam teklif tutarına oranının 0,0250 ile 0,0300 değerlerine eşit veya söz konusu değerlerin arasında olmasının istenildiği görülmektedir.

Bakılan uyuşmazlıkta, Avrasya En. İnş. Tur. ve Tic. A. Ş.’nin İ.48 poz numaralı iş kalemine verdiği teklif tutarının ihaleye verdiği teklif tutarına oranının 0,030048077, söz konusu oranın yüzdesel karşılığının %3,004807692 olduğu görülmektedir.

Bu durumda, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin hangi yöntem kullanılarak belirlenebileceği hususunun tamamen idarenin takdirinde olduğu, fiyat dışı unsurların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5. maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde İdari Şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerektiği dikkate alındığında, kesinleşen İdari Şartnamede isteklilerin İ.48 poz numaralı iş kalemi için verdikleri teklif tutarının ihaleye verdikleri toplam teklif tutarına oranının 0,0250 ile 0,0300 değerlerine eşit veya söz konusu değerlerin arasında olmasının istenildiği, ancak Avrasya En. İnş. Tur. ve Tic. A. Ş. tarafından İ.48 poz numaralı iş kalemine verilen teklif tutarının ihaleye verilen teklif tutarına oranının yüzdesel karşılığının %3,004807692 olduğu görüldüğünden, İ.48 poz numaralı iş kalemi üzerinden yapılacak olan kalite ve teknik nitelik puanlamasında anılan istekliye puan verilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu itibarla, Avrasya En. İnş. Tur. ve Tic. A. Ş. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. …” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 22.05.2020 tarihli ve 2020/UY.I-945 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın