Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulacak Analizlere Dayanak Teşkil Eden Belgeler Arasında Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin De Sayılmış Olması

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulacak Analizlere Dayanak Teşkil Eden Belgeler Arasında Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin De Sayılmış Olması

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulacak Analizlere Dayanak Teşkil Eden Belgeler Arasında Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin De Sayılmış Olması

Karar No              : 2020/MK-166

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/370771 İhale Kayıt Numaralı “”(Kahta-Narince)Ayr-Damlacık Ayril Yolu Km:0+000-13+700 Arası Kesiminin Yapım İşi”” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/370771 ihale kayıt numaralı “(Kahta-Narince)Ayr-Damlacık Ayril Yolu Km:0+000-13+700 Arası Kesiminin Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Evrensel Yol İnş. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.03.2020 tarihli ve 2020/UY.II-515 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Egecan Akar. Tem. Nak. İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. tarafından Kamu İhale Kurulu’nun 11.03.2020 tarihli ve 2020/UY.II-515 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 21.04.2020 tarih ve E:2020/810, K:2020/690 sayılı kararında “…Dava dosyasının incelenmesinden;  Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünce 06.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “(Kahta-Narince)Ayr-Damlacık Ayril Yolu Km:0+000-13+700 Arası Kesiminin Yapım İsi” ihalesinin davacı şirket üzerinde bırakıldığı, Evrensel Yol İnş.  A.Ş.nin 31.10.2019 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.11.2019 tarihli yazısı ile reddi nedeniyle, başvuru sahibince 15.11.2019 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikayet başvurusu üzerine,  başvuru sahibinin, “Anılan istekliler tarafından sunulan aşırı düsük teklif açıklamasında kendi malı makina ile amortismanı düşürülmüş makine hesabının yanlış yapıldığı, açıklamada kullanılan makinaların özelliklerinin analizlerde istenen makine özelliklerinden farklı olduğu, ayrıca kendi malı olması istenen makinalar için fiyat teklifi alındığı, söz konusu makinaların birim fiyat üzerinden açıklanması gerektiği, kendi malı edinim bedeli üzerinden yapılan açıklamalarda edinim bedeline sadece amortisman kısmının yazılabileceği, yedek parça, sermaye faizi sigorta gideri, montaj ve demontaj kısmı için birim fiyat ve rayiçlerin kullanılması gerektiği, söz konusu makinalara ilişkin fiyat teklifi ile açıklama yapılamayacağı, fiyat teklifi alınan makinaların özelliklerinin analizlerde istenen makina özelliklerinden farklı olduğu,…” yönündeki iddialarına ilişkin yapılan inceleme neticesinde; “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (lyd3) ve Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3) analiz girdilerine ilişkin olarak HP Hakan Makina Ins. Taah. San. ve Tic. Ltd. Sti. tarafından düzenlenmiş 16.09.2019 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde söz konusu girdilere ayrı ayrı birim fiyat üzerinden teklif verildiği, meslek mensubu tarafından anılan Tebliğ’de belirtilen ibarenin yazılarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenip imzalandığı, bahse konu makinelerin amortisman, yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta ve nakil-montaj-demontaj vb. giderlerine ilişkin herhangi bir hesaplama yapılmadığı, anılan rayicin alt bileşenlerinden birisi olan amortisman bedelinin açıklanması için makinenin kendi malı olarak aktifinde kayıtlı olduğunu gösterir bir belge sunulmadığı, bu durumda resmi rayicin kullanılmak suretiyle açıklama yapılması gerektiği, envanterinde aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş makinesi bulunan istekliler bakımından bu durumun Kanunun 38’inci maddesinde yer alan avantajlı koşul olarak kullanılabileceği, ancak şikayete konu söz konusu durumda, iş makinesinin açıklama sunan isteklinin envanterinde kayıtlı olduğunu tevsik edici amortisman defteri vb. belgeler sunulmadığı, başka bir anlatımla istekli tarafından fiyat teklifi alınmak suretiyle amortisman maliyetine ilişkin açıklama yapılmasının uygun olmayacağı, yukarıda yapılan değerlendirmelerin aksine bir kabulün kendi malı is makinesi bulunan isteklilerce kullanılması mümkün olan avantajlı koşul açısından haksızlık doğuracağı, ayrıca sunulan fiyat teklifinde yer alan tutarların (sırasıyla 100.000,00/150.000.00-TL) Çevre ve Sehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı rayiçlerinden (sırasıyla 325.000,00/600.000,00 TL) oldukça düşük olduğu, söz konusu fiyatların, makinelerin 1 saatlik çalışma bedelinin önemli bir bileşeni olan amortisman maliyetini doğrudan etkilediği, böylelikle isteklinin gerçek edinim değeri veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan rayiçler üzerinden hesaplanması gereken amortisman maliyetini, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi kullanmak suretiyle fiktif bir edinim maliyeti üzerinden hesaplayarak kendi lehine fiyat avantajı sağladığı anlaşıldığından, amortisman girdisinin fiyat teklifi ile açıklanabilmesine izin veren mevzuat hükmü de bulunmadığı göz önüne alındığında söz konusu makineler için yapılan aşırı düşük teklif açıklamanın uygun olmadığı…” gerekçeleriyle dava konusu kurul kararı ile davacı şirketin teklifinin reddedilmesine karar verildiği, bunun üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca; ihale mevzuatında, aşırı düşük teklif açıklamasının üçüncü kişilerden alınacak fiyat teklifiyle yapılabileceğinin düzenlendiği ve isteklilerin dava konusu ihaleye ilişkin aşırı düşük teklif incelemesi kapsamında (amortisman giderine ilişkin olarak) üçüncü kişilerden alınacak fiyat teklifleriyle açıklama yapamayacaklarına ilişkin düzenleyici işlemlerde (idari şartname, teknik şartname vb.) herhangi bir sınırlama bulunmadığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlıkta; davalı idarece, aşırı düşük teklif açıklaması yapacak istekliler tarafından makine ve ekipman girdilerinin bileşenlerinden amortismana yönelik yapılacak açıklamalarda, kamu kurumu birim (DSİ, ÇSB, KGM vb.) fiyatlarının kullanılabileceği gibi söz konusu makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması halinde ilgili makine ve ekipmanın edinim bedeli veya kayıtlı değeri üzerinden açıklama yapılabileceği belirtilmektedir. Buna göre; Tebliğ’in 45. maddesinde isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sayılmış olması karsısında Tebliğe uygun açıklama yaptığı anlaşılan davacı iş ortaklığının başvurusunun iş makinelerinin amortisman giderini üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağından bahisle reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 11.03.2020 tarihli ve 2020/UY.II-515 sayılı kararının 5’inci iddiasının (ç) kısmı yönünden iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın