Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük teklif sorgulaması nasıl yapılır / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Asfalt Kazıma Makinesi İçin Üçüncü Kişiden Fiyat Teklifi Alınması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Asfalt Kazıma Makinesi İçin Üçüncü Kişiden Fiyat Teklifi Alınması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Asfalt Kazıma Makinesi İçin Üçüncü Kişiden Fiyat Teklifi Alınması

Karar No              : 2020/MK-159

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/524936 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş – Narlı – Gaziantep Yolu Km:14+748-40+196 Ve Km:0+000-34+989 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü Ve Bsk’lı Üstyapı (İkmal) İnşaatı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/524936 ihale kayıt numaralı “Kahramanmaraş – Narlı – Gaziantep Yolu Km:14+748-40+196 ve Km:0+000-34+989 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK’lı Üstyapı (İKMAL) İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kayahan İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş – Çağlar Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 12.02.2020 tarihli ve 2020/UY.I-332 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Kayahan İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş – Çağlar Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 29.05.2020 tarihli ve E:2020/614, K:2020/748 sayılı kararında “…Aktarılan düzenlemelerden, ihale komisyonunca, teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tekliflerinin reddedilmeden önce belirlenen süre içinde teklifte önemli olarak tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, sorgulamaya konu iş kalemlerine ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin sunulmasının gerektiği, isteklilerin sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak “üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri”nin de sayıldığı görülmektedir.

Uyuşmazlığa konu ihalede, davacı iş ortaklığı tarafından 40.130/P poz numaralı asfalt kazıma makinesi için teklif edilen tutarı (850.000,00 TL) tevsik etmek üzere, satıcı firma olarak Aydın İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.’den alınan kaşe ve imza bilgisine yer verilen fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu makineye ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13. maddesi uyarınca fiyat teklifi ile açıklama yapılabileceği sonucuna varıldığından, davalı idarece, asfalt kazıma makinesinin amortisman giderlerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağından bahisle tesis edilen başvurunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline,…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 12.02.2020 tarihli ve 2020/UY.I-332 sayılı kararının iptaline

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Ticaret Borsası Bülteninin Sunulmamış Olması

Karar No              : 2019/UH.I-221 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/547586 İhale Kayıt Numaralı “Karabük Yücel Huzurevi Müdürlüğünün …

Call Now ButtonBize ulaşın