Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhaleye Katılan İsteklilere İlişkin Teklif Kapsamında Sunulan Belgelerin Bir Başka İstekli İle Paylaşılması

İhaleye Katılan İsteklilere İlişkin Teklif Kapsamında Sunulan Belgelerin Bir Başka İstekli İle Paylaşılması

İhaleye Katılan İsteklilere İlişkin Teklif Kapsamında Sunulan Belgelerin Bir Başka İstekli İle Paylaşılması

Karar No              : 2020/UY.I-1253

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Yenişehir Belediye Başkanlığı Spor Hizmetleri İşletme Müdürlüğü tarafından 28.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Spor Tesisi Yapımı İkmal” ihalesine ilişkin olarak Namık Kadan – Keban Isı Sanayi İmalat İth. İhr. İnş. Tic. ve Tur. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 12.06.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.06.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.06.2020 tarih ve 28260 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1027 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale günü ilk oturumda ihaleye katılan tüm isteklilerin teklif zarfları ve teklif mektupları uygun bulunarak gerek teklif mektubu gerekse de geçici teminat mektubu yönünden hiçbir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı, ancak idare tarafından gerçekleştirilen ikinci oturumda bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalenin ilk oturumunda verilen tekliflere göre kendileri tarafından hesaplanan sınır değerin değişmesi neticesinde kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, sınır değerin değişmesine sebep olduğundan ilgili istekilerin geçici teminat mektuplarının teyit edilememesi gerekçesinin araştırılarak mevzuat uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiği, şikâyet başvurusunda talep edilmesine rağmen ilgili isteklilere ait sunulmayacak belgeler tablosu ile zarf açma ve belge kontrol tutanağının kendilerine verilmediği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. …” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinin ikinci fıkrasında “(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “… 45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.

Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur:

SD (Sınır değer) =

45.1.1.4. … Sınır değer hesaplanmasında idarelerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “Yapım işlerinde sınır değer hesaplama aracı” programına Kurumun (www.kik.gov.tr) internet sayfasından erişilebilir.

45.1.1.5. Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır. …” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinden ihale konusu işin, 7222,14 m2 arsa üzerine; 1480 m2 toplam inşaat alanlı, 2 katlı çelik çatılı betonarme bina, halı saha, basketbol sahası, kaykay pisti ve çevre düzenlemesini içeren spor tesisi yapımı inşaatı ikmal işi olduğu anlaşılmıştır.

Aynı Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

6.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 25.08.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Geçici teminatın teslim yeri” başlıklı 28’inci maddesinde “28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların B. Yenişehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

04.06.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile idarenin 16.06.2020 tarihli kararı bir arada değerlendirilmesinden; 28.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 11 istekli tarafından teklif verildiği, bir isteklinin teklifinin mezuniyet belgesi sahibi ortağının tüzel kişiliğin en az beş yıl %51 veya daha fazla hisseye sahip olma şartını sağlamadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, Feris İnşaat/Ferhat Çelik ile Alve İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. isteklilerinin ise sunulmayacak belgeler tablolarında geçici teminat mektubuna ilişkin teyit bilgisi ve teyit adresi belirtilmekle birlikte EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde söz konusu teyit bilgilerine ait herhangi bir teminat mektubunun bulunmadığı gerekçeleriyle anılan iki isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sonrasında teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan 9 isteklinin teklifleri kullanılarak sınır değerin 2.871.632,71 TL olarak tespit edildiği, ve söz konusu sınır değer esas alınarak ihalenin 2.912.000,00 TL teklif tutarı ile Köklü Hafriyat Müh. Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, 2.925.000,00 TL teklif tutarı ile başvuru sahibinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 Yukarıda aktarılan mevzuat alıntılarından, ihale günü isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilmekle birlikte ilk oturumda hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmeyeceği, tekliflerin ayrıntılı değerlendirmesi aşamasında teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması sonrası ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edilerek Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değerin hesaplanacağı anlaşılmıştır.

Teminat mektupları teklif zarf içerisinde idareye sunulabilmekle birlikte sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesinin yeterli olduğu, ancak teklif zarfında sunulması gerekmeyen söz konusu geçici teminat mektuplarına ilişkin değerlendirmenin, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılacağı anlaşılmıştır.

Feris İnşaat/Ferhat Çelik’in teklifi kapsamındaki belgeler arasında yer alan sunulmayacak belgeler tablosunda geçici teminat mektubuna ilişkin “3990TM1051” teyit bilgisi ve “https://ekap.kik.gov.tr” teyit adresi bilgilerine yer verildiği görülmüştür.

Alve İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamındaki belgeler arasında yer alan sunulmayacak belgeler tablosunda geçici teminat mektubuna ilişkin “3990TM1050” teyit bilgisi ve “https://ekap.kik.gov.tr” teyit adresi bilgilerine yer verildiği görülmüştür.

14.07.2020 tarihli ve 10108 sayılı Kurum iç yazışmasında “2020/214684 ihale kayıt numaralı ‘Spor Tesisi Yapımı İkmal’ ihalesine ilişkin yapılan itirazen şikâyet incelemesi kapsamında, söz konusu ihaleye e-GTM geçici teminat mektubu sunan istekliler ve söz konusu geçici teminatlara ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulmuştur.” ifadelerine yer verilerek Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan bilgi talep edilmiştir.

Anılan yazıya cevaben gönderilen 17.07.2020 tarihli ve 10244 sayılı yazıda “2020/214684 İKN’li ihalede bir adet elektronik geçici teminat sunulmuş olup; bu geçici teminata ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.” ifadelerine yer verilerek, ekinde istekli Volkan Özmen İnşaat Tur. Mad. Gıda Taah. Tic. San. Ltd. Şti.ne ait geçici teminat mektubu bilgilerine yer verilmiştir.

İstekliler tarafından geçici teminat mektuplarının teklif zarfında idareye sunulabileceği gibi geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilebileceği, söz konusu geçici teminat mektuplarına ilişkin değerlendirmenin ise sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılarak EKAP internet sayfası üzerinden teyit edileceği, ancak söz konusu iki istekli tarafından teklif kapsamında sunulmayacak belgeler tablolarında teyit bilgilerine yer verilen geçici teminat mektuplarının “https://ekap.kik.gov.tr”  adresinden teyit edilemediğinden anılan Yönetmelik’in 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun bir teminat mektubunun varlığından söz edilemeyeceği, diğer bir anlatımla ihaleye ilişkin mevcut halin her iki istekli tarafından da geçerli geçici teminat mektubunun sunulmadığı sonucunu doğurduğu, ayrıca ihale günü ilk oturumda isteklilerin geçici teminat mektuplarının sunulan belgelerdeki bilgiler dikkate alınarak kontrol edilse de tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılan teyit işlemleri neticesinde söz konusu isteklilere ait geçerli teminat mektubunun bulunmadığının anlaşılması nedeniyle idare tarafından teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olmayan 2 istekli haricindeki geriye kalan 9 isteklinin teklifleri dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde 2.871.632,71 TL olarak belirlenen sınır değer tespitinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca, ihaleye katılan isteklilere ilişkin teklif kapsamında sunulan belgelerin bir başka istekli ile paylaşılması mümkün olmadığı gibi zarf açma ve belge kontrol tutanağının istekliler tarafından ihale komisyonundan talep edilmesi halinde ilk oturum kapatılmadan verilebileceği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın