xxxx
Home / SAYIŞTAY KARARLARI / Yeni Fiyat Tespitinde İdarede Veya Diğer İdarelerde Mevcut Olan Ve Yeni İş Kalemine Benzerlik Gösteren İş Kalemlerine Ait Analizlerin Kullanılması Yoluna Gidilmesi

Yeni Fiyat Tespitinde İdarede Veya Diğer İdarelerde Mevcut Olan Ve Yeni İş Kalemine Benzerlik Gösteren İş Kalemlerine Ait Analizlerin Kullanılması Yoluna Gidilmesi


Kamu İdaresi Türü Diğer Özel Bütçeli İdareler
Yılı 2016
Dairesi 4
Karar No 176
İlam No 120
Tutanak Tarihi 1.3.2018
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

…………. yüklenimindeki ………işinde; yeni birim fiyatının tespitinde kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

Söz konusu işte ABB/37-Y poz numaralı “Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Çakıllı Malzeme İle)” imalatı keşifte yer almadığından yeni birim fiyat düzenlenmesi yoluna gidilmiştir.

Yeni fiyata dayanak teşkil eden analize bakıldığında M.K.T “Malzemenin Kantarla Tartılması” pozu için ……. TL/Ton rayiç belirlendiği görülmektedir. Söz konusu imalatın Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) rayiçlerine bakıldığında 2012 yılında …… TL, 2013-2016 yılları arasında ise …… TL olarak belirlendiği görülmektedir. Dolayısıyla ABB/37-Y pozunun alt analizinde yer alan kantarla tartma bedeli, KGM’nin her yıl yayınladığı rayiçlere kıyasen çok daha yüksek belirlenmiştir.

Konuya ilişkin olarak yapılan savunmalarda; “Yeni fiyatın hesabında, ikinci fıkranın (a) bendine göre, teklif analiz ile kıyaslanarak bulunan analizin kullanılması halinde, bu analizin temsil ettiği iş kalemi miktarı ile yeni tespit edilecek iş kalemi miktarının rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır.” hükümleri uyarınca “M.K.T. (Malzemenin Kantar ile Tartılması)” pozuna ait teklif birim fiyat, Genel Müdürlüğümüzün 29.06.2012 tarihli ve ……. sayılı yazısı doğrultusunda yüklenicinin 27.08.2012 tarihli ve ……. sayılı dilekçesi ekinde idareye verdiği teklif birim fiyatlarına ait analizlerden alınmıştır,” denilmekte ise de;

04.03.2009 tarih ve 27159 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 30. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde ; hem götürü bedel hem de birim fiyatlı işlerde isteklinin teklifi ile birlikte analiz verme zorunluluğu bulunmakta ve analizin “sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak” üzere istendiği belirtilmekteydi. Ancak bu madde hükmünün Danıştay Onüçüncü Dairesinin 26.04.2010 tarih ve E: 2010/93 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine, bu kararın gereği olan değişiklikler “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılarak 26.06.2010 tarih ve 27623 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve isteklilerden teklif ekinde analiz istenmesi uygulaması son bulmuştur.

Yine, Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan (RG 30.07.2010 tarih ve 27657 sayılı) Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 45.1.3(b) bendinde;”……sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenilmeyecektir” denilmektedir.

Diğer bir analiz isteme şekli olan, aşırı düşük fiyat sorgulaması ise tekliflerin verilmesinden sonra yapıldığından, bu şekilde idareye verilen analizlerin de yeni birim fiyatlarda kullanılması mümkün değildir.

Bu durum çerçevesinde, yeni fiyat tespitinde Y.İ.G.Ş.’nin 22’nci maddesinde ikinci fıkranın ikinci sırada bulunan, idarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerin kullanılması yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan yeni birim fiyatın tespitinde rayiçlerin kullanılmasında, analizlerden farklı olarak öncelik sırası belirlenmemiş, “kaynakların verimli kullanılması”nın gözetilerek şartnamede belirtilen rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamının uygulanabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle İdarenin Karayolları Genel Müdürlüğü rayiçlerinde birim fiyatı ….. TL olan tartı bedeli için, …….. TL/ton belirlemesi ve onay vermesi sonucu kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

Bu itibarla, ABB/37-Y poz numaralı “Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Çakıllı Malzeme İle)” imalatında, İdarenin Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyatı ……. TL olan tartı bedeli için, ……. TL/Ton belirlemesi nedeniyle meydana gelen ……….-TL kamu zararının, sorumlularına ortaklaşa ve zincirleme ödettirilmesine,

Oy birliğiyle karar verildi.


 

Check Also

İkramiye Ve Bayram Yardımı Ödemelerine, Sözleşme Ve Genel Giderler İle Yüklenici Karının İlave Edilmesi Sonucu Kamu Zararına Neden Olunması – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  6 Karar No              700 İlam No                21 Tutanak Tarihi   14.11.2019 İkramiye ve …

Call Now ButtonBize ulaşın