Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Ağaçların Restorasyon Ve Bakımı İhalesinde Benzer İş Deneyim

Ağaçların Restorasyon Ve Bakımı İhalesinde Benzer İş Deneyim

Karar No              : 2020/MK-46

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/292274 İhale Kayıt Numaralı “Ağaç Restorasyon, Bakım Ve Onarım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/292274 ihale kayıt numaralı “Ağaç Restorasyon, Bakım ve Onarım” ihalesine ilişkin olarak, Marmara Grup Çevre Sağ. Hiz. ve Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.09.2019 tarihli ve 2019/UH.II-1117 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Marmara Grup Çevre Sağ. Hiz. ve Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 12.12.2019 tarihli 12.12.2019 tarihli E:2019/1872, K:2019/3082 sayılı kararında “…Dava dosyasının incelenmesinden; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 19.07.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ağaç Restorasyon, Bakım ve Onarım” ihalesine yönelik olarak davacı şirket tarafından “ihaleye ilişkin olarak teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan firma ile ihaleye iştirak eden diğer 3 firmanın iş bitirme belgelerinin uygun olmadığı” iddialarıyla yaptıkları itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin 11.09.2019 tarih ve 2019/UH.II-l 117 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının tesisi üzerine, anılan kararın iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin iddiası yönünden;

Anılan şirket tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar İkmal Şube Müdürlüğü tarafından 22.01.2018 tarihinde düzenlenmiş olan 2017/163983-2140110-1-2 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin “İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Ağaçların Budanması” işinden elde edilmiş bir iş bitirme belgesi olduğu anlaşılmaktadır.

Dava konusu ihaleye ilişkin idari şartnameye göre benzer iş kapsamında kabul edilebilecek olan işler olarak daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü ağaç bakım, onarım ve restorasyon işleri düzenlemesi yapılmış olmakla birlikte, anılan Şartname hükmünün Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde düzenlenen benzer iş kavramının tanımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, anılan yönetmeliğe göre ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerin benzer iş kapsamında değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ihalenin anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların bakım, onarım ve restorasyon çalışmasına ilişkin olduğu, amacının anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların hastalık, çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarının tedavi edilmesi, tehlike arz eden veya tehlike oluşturabilecek kısımlarının güvenlikli hale getirilmesi ve ağacın gelecek nesillere aktarılması adına ömrünü uzatmak için koruyucu sistemlerin uygulanması olarak açıkça düzenlendiği anlaşıldığından, dava konusu ihalenin klasik nitelikte bir ağaç bakım işi olmadığı, ihale kapsamında anıt ağaç niteliği taşıyan milli kültür mirasımız olan ağaçlar hakkında çalışma yapılacağı, yapılacak işin normal ağaç bakım işlerinden çok daha fazla uzmanlık ve deneyim gerektirdiği anlaşıldığından, anılan yönetmelik hükmü ile ihaleye ilişkin teknik ve idari şartname birlikte değerlendirildiğinde ihale kapsamında herhangi bir ağaç bakım işinin benzer iş olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin “İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Ağaçların Budanması” işinden elde edilmiş bir iş bitirme belgesi olduğu, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere ağaçların budanmasına ilişkin iş deneyim belgesinin, dava konusu anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların bakım, onarım ve restorasyon çalışmasına ilişkin ihalede benzer iş kapsamında kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, davacının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin iddiasının reddine ilişkin kısmı yönünden dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Davacının ekonomik en avantajlı ikinci teklif sahibi Çeda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin iddiası yönünden;

Anılan şirket tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sözleşme ve faturalar sunulduğu, 11.02.2019 tarihli sözleşmeye konu işin teslim tarihinin 24.05.2019 olduğu ve Cem Fırat Halis ile Çeda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalandığı, söz konusu sözleşmede “3) Tarihi ağaçların çürümüş, yaralı bölgelerini ziraat mühendisinin nezaretinde teknik metotlarla iyileştirilmesi. Tehlike arz eden dalların güvenli hale (kesme, budama, destekleme) getirilmeleri, haşere ve zararlılara karşı idarenin gerekli gördüğü tüm ilaçlamaların yapılması. Ağaçların gövde bölgelerinde mimari detayda belirtilen değişken ölçülerde taş örgü yapılması.” ifadelerinin yer aldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’ye göre benzer iş kapsamında kabul edilebilecek olan işler olarak daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü ağaç bakım, onarım ve restorasyon işleri düzenlemesi yapılmış olmakla birlikte, anılan Şartname hükmünün Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde düzenlenen benzer iş kavramının tanımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, anılan yönetmeliğe göre ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerin benzer iş kapsamında değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ihalenin anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların bakım, onarım ve restorasyon çalışmasına ilişkin olduğu, amacının anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların hastalık, çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarının tedavi edilmesi, tehlike arz eden veya tehlike oluşturabilecek kısımlarının güvenlikli hale getirilmesi ve ağacın gelecek nesillere aktarılması adına ömrünü uzatmak için koruyucu sistemlerin uygulanması olarak açıkça düzenlendiği anlaşıldığından, dava konusu ihalenin klasik nitelikte bir ağaç bakım işi olmadığı, ihale kapsamında anıt ağaç niteliği taşıyan milli kültür mirasımız olan ağaçlar hakkında çalışma yapılacağı, yapılacak işin normal ağaç bakım işlerinden çok daha fazla uzmanlık ve deneyim gerektirdiği anlaşıldığından, anılan yönetmelik hükmü ile ihaleye ilişkin teknik ve idari şartname birlikte değerlendirildiğinde ihale kapsamında herhangi bir ağaç bakım işinin benzer iş olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Çeda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin “Tarihi ağaçların çürümüş, yaralı bölgelerinin teknik metotlarla iyileştirilmesi, tehlike arz eden dalların güvenli hale getirilmesi, haşere ve zararlılara karşı ilaçlamaların yapılması” işinden elde edilmiş bir iş bitirme belgesi olduğu, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere tarihi ağaçların ayrıntılı bakımına ilişkin iş deneyim belgesinin, dava konusu anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların bakım, onarım ve restorasyon çalışmasına ilişkin ihalede benzer iş kapsamında kabul edilebileceği anlaşıldığından, davacının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Çeda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’ne ilişkin iddiasının reddine ilişkin kısmı yönünden dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacı tarafından dava dilekçesinde anılan şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesinde iş ile ilgili personel çalıştırıldığına dair SGK kayıtlarının sunulmadığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiğini,” iddia edilmek ise de; 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Kurum itirazen şikayet başvuruların başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler.” hükmü uyarınca itirazen şikayet başvurusu üzerine tesis edilen davalı idare kararlarında yer verilen hususların dava konusu edilebileceği, dolayısıyla davalı idare tarafından incelemeye konu edilmeyen bir hususun dava konusu edilmesinin hukuken mümkün olmadığı anlaşıldığından, davacının bu iddiasına itibar edilmemiştir.

Davacının ihaleye teklif veren istekli İlkiz Orman Ürün. Teks. Tem. İnş. Nak. Pet. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin iddiası yönünden;

Anılan şirket tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar İkmal Şube Müdürlüğü tarafından 13.11.2018 tarihinde düzenlenmiş olan 2017/698270-2555647-1-1 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin “İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Ağaçların Budanması” işinden elde edilmiş bir iş bitirme belgesi olduğu anlaşılmaktadır.

Dava konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’ye göre benzer iş kapsamında kabul edilebilecek olan işler olarak daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü ağaç bakım, onarım ve restorasyon işleri düzenlemesi yapılmış olmakla birlikte, anılan Şartname hükmünün Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde düzenlenen benzer iş kavramının tanımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, anılan yönetmeliğe göre ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerin benzer iş kapsamında değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ihalenin anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların bakım, onarım ve restorasyon çalışmasına ilişkin olduğu, amacının anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların hastalık, çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarının tedavi edilmesi, tehlike arz eden veya tehlike oluşturabilecek kısımlarının güvenlikli hale getirilmesi ve ağacın gelecek nesillere aktarılması adına ömrünü uzatmak için koruyucu sistemlerin uygulanması olarak açıkça düzenlendiği anlaşıldığından, dava konusu ihalenin klasik nitelikte bir ağaç bakım işi olmadığı, ihale kapsamında anıt ağaç niteliği taşıyan milli kültür mirasımız olan ağaçlar hakkında çalışma yapılacağı, yapılacak işin normal ağaç bakım işlerinden çok daha fazla uzmanlık ve deneyim gerektirdiği anlaşıldığından, anılan yönetmelik hükmü ile ihaleye ilişkin teknik ve idari şartname birlikte değerlendirildiğinde ihale kapsamında herhangi bir ağaç bakım işinin benzer iş olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi İlkiz Orman Ürün. Teks. Tem. İnş. Nak. Pet. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin “İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Sınırlan İçerisinde Bulunan Ağaçların Budanması” işinden elde edilmiş bir iş bitirme belgesi olduğu, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere ağaçların budanmasına ilişkin iş deneyim belgesinin, dava konusu anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların bakım, onarım ve restorasyon çalışmasına ilişkin ihalede benzer iş kapsamında kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, davacının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi İlkiz Orman Ürün. Teks. Tem. İnş. Nak. Pet. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin iddiasının reddine ilişkin kısmı yönünden dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Davacının ihaleye teklif veren istekli Piramit Dek. İnş. Elek. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin iddiası yönünden;

Anılan şirket tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sözleşme ve faturalar sunulduğu,15.02.20019 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin işin teslim tarihinin 30.06.2019 olduğu ve İzka İnş. Müh. Ltd. Şti. ile Piramit Dek. İnş. Elek. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalandığı, söz konusu sözleşmede “İşin Konusu ve Tanımı” başlıklı 22. maddesinde ‘’İzmir’in muhtelif yerlerinde (Ulukent, İnciraltı, Çiğli) mülkiyeti İzka İnş. Müh. Ltd. Şti.ne ait parsellerde bulunan ağaçların (18 adet) restorasyon ve bakımının yapılması işi tüm malzemede (vinç, kamyon, bakım ve ilaçlama ile onarım için gerekli organik veya inorganik kimyasallar, ilaçlar ile budama testeresi, jeneratör vb.) yükleniciye ait olmak üzere anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapılması işini kapsar.” ifadelerinin yer aldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’ye göre benzer iş kapsamında kabul edilebilecek olan işler olarak daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü ağaç bakım, onarım ve restorasyon işleri düzenlemesi yapılmış olmakla birlikte, anılan Şartname hükmünün Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde düzenlenen benzer iş kavramının tanımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, anılan yönetmeliğe göre ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerin benzer iş kapsamında değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ihalenin anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların bakım, onarım ve restorasyon çalışmasına ilişkin olduğu, amacının anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların hastalık, çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarının tedavi edilmesi, tehlike arz eden veya tehlike oluşturabilecek kısımlarının güvenlikli hale getirilmesi ve ağacın gelecek nesillere aktarılması adına ömrünü uzatmak için koruyucu sistemlerin uygulanması olarak açıkça düzenlendiği anlaşıldığından, dava konusu ihalenin klasik nitelikte bir ağaç bakım İşi olmadığı, ihale kapsamında anıt ağaç niteliği taşıyan milli kültür mirasımız olan ağaçlar hakkında çalışma yapılacağı, yapılacak işin normal ağaç bakım işlerinden çok daha fazla uzmanlık ve deneyim gerektirdiği anlaşıldığından, anılan yönetmelik hükmü İle ihaleye ilişkin teknik ve idari şartname birlikte değerlendirildiğinde ihale kapsamında herhangi bir ağaç bakım işinin benzer iş olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Piramit Dek. İnş. Elek. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne iş deneyim belgesinin “İzmir’in muhtelif yerlerinde (Ulukent, İnciraltı, Çiğli) bulunan ağaçların (18 adet) restorasyon ve bakımının yapılması” işinden elde edilmiş bir iş bitirme belgesi olduğu, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere tarihi ağaçların ayrıntılı bakımına ilişkin iş deneyim belgesinin, dava konusu anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların bakım, onarım ve restorasyon çalışmasına ilişkin ihalede benzer iş kapsamında kabul edilebileceği anlaşıldığından, davacının ihaleye teklif veren İstekli Piramit Dek. İnş. Elek. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin iddiasının reddine ilişkin kısmı yönünden dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacı tarafından dava dilekçesinde anılan şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesinde iş ile ilgili personel çalıştırıldığına dair SGK kayıtlarının sunulmadığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiğini, iddia edilmek ise de; 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Kurum itirazen şikayet başvurularım başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler.” hükmü uyarınca itirazen şikayet başvurusu üzerine tesis edilen davalı idare kararlarında yer verilen hususların dava konusu edilebileceği, dolayısıyla davalı idare tarafından incelemeye konu edilmeyen bir hususun dava konusu edilmesinin hukuken mümkün olmadığı anlaşıldığından, davacının bu iddiasına itibar edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin davacının Çeda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Piramit Dek. İnş. Elek. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin iddiaları kısmı yönünden davanın reddine

   Oybirliğiyle, dava konusu işlemin davacının İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. ile İlkiz Orman Ürün. Teks. Tem. İnş. Nak. Pet. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ilişkin iddiaları yönünden dava konusu işlemin iptaline oyçokluğuyla…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 11.09.2019 tarihli ve 2019/UH.II-1117 sayılı kararının İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. ile İlkiz Orman Ürün. Teks. Tem. İnş. Nak. Pet. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne yönelik değerlendirmelerin iptaline,

2- 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın