Basın duyuruları
xxxx
Home / AKARYAKIT AŞIRI DÜŞÜK TEVSİK / Araç Aşırı Düşük Savunma – Araç Aşırı Düşük Savunma Nasıl Hazırlanır

Araç Aşırı Düşük Savunma – Araç Aşırı Düşük Savunma Nasıl Hazırlanır

  • Araç Aşırı Düşük Savunma
  • Araç Aşırı Düşük Savunma Nasıl Hazırlanır
  • Araç Aşırı Düşük Savunma Mevzuat
  • Araç Aşırı Düşük Savunma Belgeler

Karar No              : 2016/UH.I-1597

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/40830 İhale Kayıt Numaralı “01/04/2016-31/03/2019 Tarihleri Arası 36 Ay Süreli Hasta Taşıma ve Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından 30.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “01/04/2016-31/03/2019 Tarihleri Arası 36 Ay Süreli Hasta Taşıma ve Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Azaklılar Taşımacılık Hizmetleri İnşaat Emlak Toplu Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 25.04.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.05.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.05.2016 tarih ve 28450 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1153 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından 30.03.2016 tarihinde yapılan “01/04/2016 – 31/03/2019 Tarihleri Arası 36 Ay Süreli Hasta Taşıma ve Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesinin 2’nci kısmında  (2. Grup Hasta Taşıma Hizmeti)  Kılcıoğulları Tur. Seyh. Ot. Oto Kır. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti – Kazdağları Tur. Taş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin aşırı düşük teklif olduğu, idarece aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülerek ihalenin 2’nci kısmının anılan iş ortaklığının uhdesinde bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “01/04/2016 – 31/03/2019 Tarihleri Arası 36 Ay Süreli Hasta Taşıma ve Araç Kiralama Hizmet Alımı” olarak belirtildiği,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

  1. a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
  2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.6.  Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./3. md.) SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.5. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

İncelemeye konu ihale yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu, bu doğrultuda yaklaşık maliyetin 1,30 katsayısına bölünmesinden elde edilen tutarın sınır değer olarak kabul edilmesi gerektiği,  sınır değerin altında kalan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulacağı anlaşılmıştır.

Şikayete konu ihalenin 2’nci kısmında yaklaşık maliyetin 1.109.640,00 TL, sınır değerin 853.569,23 TL olduğu, ihalenin anılan kısmına 17 isteklinin katıldığı, teklifi geçerli olan 8 isteklinin sınır değerin altında kaldığı, teklif bedeli sınır değerin altında olan geçerli teklif sahibi isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, sorgulama kapsamında  “…İlgili kısımlara ait sunmuş olduğunuz teklif birim fiyatı oluşturan; işin süresi boyunca, araçların ve taşınan yolcuların sigorta giderleri, Trafik Sigortaları, Kasko Sigortaları, araçların bakım, tamir, revizyon, yağ, lastik giderleri, yedek parça giderleri ile söz konusu hizmetin ifası için çalıştırılacak personelin yürürlükteki mevzuatlara göre tüm giderleri (Şoför, Hostes vb.), akaryakıt giderleri, araç muayene ve egzoz emisyon ile MTV…” giderlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, 4 isteklinin açıklama sunmadığı, 3 isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmadığı ve ihalenin 2’nci kısmının aşırı düşük açıklaması uygun bulunan Kılcıoğulları Tur. Seyh. Ot. Oto Kır. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Kazdağları Tur. Taş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

Aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasına ilişkin yazıda önemli bileşen olarak belirtilen ve açıklama yapılması istenilen araçların ve taşınan yolcuların sigorta giderleri, trafik sigortaları, kasko sigortaları, araçların bakım, tamir, revizyon, yağ, lastik giderleri, yedek parça giderleri ile söz konusu hizmetin ifası için çalıştırılacak personelin yürürlükteki mevzuatlara göre tüm giderleri (şoför, hostes vb.), akaryakıt giderleri, araç muayene ve egzoz emisyon ile MTV’ye ilişkin giderlerin Kılcıoğulları Tur. Seyh. Ot. Oto Kır. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti – Kazdağları Tur. Taş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasında bulunması gerektiği anlaşılmıştır. Anılan İş Ortaklığınca önemli bileşen olarak belirtilen girdiler için, önemli bileşen olarak belirtilmeyen giderler ve firma kârı için ayrı ayrı maliyet öngörüldüğü anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin araç giydirme gideri, iş sağlığı ve iş güvenliği giderine ilişkin iddialarının önemli bileşen olarak belirtilmeyen giderler kapsamında olduğu, bahse konu giderlerin sözleşme giderleri ve genel giderler kapsamında değerlendirilebileceği bunlara yönelik ayrıca açıklama sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmış, bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında belirtilen önemli bileşenlere ilişkin sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

Araç giderlerine ilişkin olarak; Ege Turizm Seyhat Ltd. Şti. firmasından alınan araç kira fiyat teklifi ile açıklandığı, söz konusu fiyat teklifi üzerinde istenilen araçlara ilişkin aylık tutarların, 36 aylık tutarların ve ayrıca üç araca ilişkin toplam tutarlarının yer aldığı, fiyatları tevsik etmek üzere sunulan belgenin üzerinde meslek mensubuna ait imza, iletişim bilgileri ve kaşe/mührün yer aldığı ve söz konusu belgenin anılan Tebliğ’in yukarıda yer alan 79.2.2.1’inci maddesi gereğince satış tutarı tespit tutanağına dayalı açıklama yapıldığında meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibareyi taşıdığı görülmüş olup anılan açıklamanın Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

Zorunlu trafik sigortaları ve kasko sigortaları giderlerine ilişkin olarak; İbrahim İlke Görümlü Sigorta Acenteliği firmasından alınan poliçenin, başlama tarihinin “07.04.2016”, bitiş tarihinin “07.04.2017” olduğu ve poliçe süresinin “365” gün olarak belirtildiği, her araca ilişkin ayrı ayrı zorunlu mali sorumluluk trafik sigortası ve kasko fiyat teklifinin alındığı, söz konusu fiyat tekliflerinin ekine ilgili sigorta şirketlerinin bölge müdürlüğünden alınan ve yetklili kişinin imzasını taşıyan teyit yazısının eklendiği, maliyet cetvelinde 1 yıllık olarak alınan fiyat tekliflerinin işin süresi olan 3 yıl ile çarpılarak 3 yıllık maliyetlerin öngörüldüğü, ancak anılan fiyat teklifinin 365 gün süreli olduğu ve işin süresini kapsayacağına ilişkin herhangi bir ibareye yer verilmediği görülmüş olup,  anılan istekli tarafından zorunlu trafik sigortaları ve kasko sigortaları giderlerine ilişkin sunulan fiyat tekliflerinin işin süresinin tamamını karşılamadığı görüldüğünden, yapılan açıklamanın Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası giderlerine ilişkin olarak; Deniz Sigorta Aracılık Hizmetleri – Deniz Kalaycı firmasından alınan poliçenin, başlama tarihinin “07.04.2016”, bitiş tarihinin “07.04.2017” ve poliçe süresinin “365” gün olarak belirtildiği, “Ford Otosan Transit 410 L Minibüs 14+1 E5 Deluxe” araç için ve “Ford Otosan Tourneo Custom 8+1 300 L 125 Trend” araç için zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasına ilişkin fiyat tekliflerinin sunulduğu, “Doblo Combi 1.3 M.Jet 90 E5 Easy Maxi” araç için herhangi bir fiyat teklifinin sunulmadığı, 2 araç üzerinden maliyet bileşenlerinin açıklandığı ve ilgili kısımda çalıştırılması istenen toplam araç sayısı üzerinden açıklama sunulmadığı, alınan fiyat teklifleri için ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği,  maliyet cetvelinde 1 yıllık olarak alınan fiyat tekliflerinin işin süresi olan 3 yıl ile çarpılarak 3 yıllık maliyetlerin öngörüldüğü, ancak anılan fiyat teklifinin 365 gün süreli olduğu ve işin süresini kapsayacağına ilişkin herhangi bir ibareye yer verilmediği görülmüş olup,  anılan isteklice sunulan fiyat tekliflerinin işin süresinin tamamını karşılamadığı görüldüğünden, yapılan açıklamanın Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin olarak; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, 25.12.2015 tarihli 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlükte olan “Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği”nde yer alan fiyatların dikkate alındığı, 1 yıllık MTV tutarlarının işin süresi olan 3 yıl ile çarpılarak 3 yıllık maliyetlerin öngörüldüğü, yapılan açıklamanın Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

Araç muayene ve egzoz emisyon giderlerine ilişkin olarak; 2K Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş. firmasından alınan fiyat teklifi ile açıklandığı, alınan fiyatların Tüv-Türk resmi web sitesinde yayımlanan 2016 yılı fiyatları ile uyumlu olduğu, işin süresi olan 3 yıl ile çarpılarak 3 yıllık maliyetlerin öngörüldüğü, yapılan açıklamanın Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

Araçların bakım, tamir, revizyon, yağ ve yedek parça giderlerine ilişkin olarak; Eruzunlar Pet. Ür. İnş. Nak. Harf. Gıda Tur. San. Tic. Ltd. Şti. firmasından alınan fiyat teklifi ile açıklandığı, sunulan fiyat teklifinin üzerinde meslek mensubuna ait imza, iletişim bilgileri ve kaşe/mührün bulunduğu, anılan Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesi gereğince satış tutarı tespit tutanağına dayalı açıklama yapıldığında fiyat teklifi üzerinde meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarenin yer aldığı görülmüştür. Fiyat teklifinde her araca ilişkin ayrı ayrı olmak üzere yapacağı toplam km, periyodik bakım aralığı, bakım sayısı belirtilerek birim fiyatın ve toplam tutarın belirtildiği görülmüş,  ancak sunulan fiyat teklifinde araçların tamir, revizyon ve yedek parça giderleri için herhangi bir fiyat öngörülmediği anlaşılmış olup, açıklamanın bu yönüyle Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olmadığı görülmüştür.

Lastik giderlerine ilişkin olarak; Armağan Oto Boya ve Lastik Tic. firmasından alınan fiyat teklifi ile açıklandığı, sunulan fiyat teklifinde her araç için yapılacak km dikkate alınarak yazlık ve kışlık lastik türünün ve adedinin (ortalama lastik değişimi 30.000km ile 45.000 km aralığında tutulmuş) belirlendiği, anılan Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesi gereğince satış tutarı tespit tutanağına dayalı açıklama yapıldığında fiyat teklifi üzerinde meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarenin yer aldığı görülmüş, açıklamanın bu yönüyle Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

Akaryakıt giderlerine ilişkin olarak; anılan istekli tarafından EPDK tarafından yayımlanan 22.02.2016 ile 30.03.2016 tarihleri arası Balıkesir ili motorin birim fiyat raporunun sunulduğu, KDV hariç olarak sunulan akaryakıt fiyatının asgari fiyatın üzerinde olduğu,  yakıt tüketimini hesaplamak için L/100 km ortalamaların yer aldığı araç kataloglarının sunulduğu, araçların yakıt tüketimi hesaplamasında şehir içi L/100 km ortalamasının dikkate alındığı ve buna göre hesaplamanın yapıldığı görülmüş olup, akaryakıt giderine ilişkin yapılan açıklamanın Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

Personel giderine ilişkin olarak; KİK İsçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplama yapıldığı ve asgari işçilik maliyetinin üzerinde bir maliyet öngörüldüğü görülmüş olup Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Kılcıoğulları Tur. Seyh. Ot. Oto Kır. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kazdağları Tur. Taş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇME CİHAZLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene …

Call Now ButtonBize ulaşın