Basın duyuruları
xxxx
Home / İtirazen Şikayet / Kurumun, Görev Yönünden Reddi Gereken Başvurunun Süre Yönünden İncelenmesine Geçilmeyeceği

Kurumun, Görev Yönünden Reddi Gereken Başvurunun Süre Yönünden İncelenmesine Geçilmeyeceği

  • Kurumun, Görev Yönünden Reddi Gereken Başvurunun Süre Yönünden İncelenmesine Geçilmeyeceği
  • Kurumun Görevsizlik Yerine Süreden Red Veremeyeceği

Karar No              : 2019/MK-77

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/482 İhale Kayıt Numaralı “Kütahya Engelsiz Yaşam Merkezi Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

T.C. Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yapılan 2018/482 ihale kayıt numaralı “Kütahya Engelsiz Yaşam Merkezi Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Tarık Yıldız itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 06.09.2018 tarihli ve  2018/UY.IV-1603 sayılı karar ile başvurunun görev ve süre yönünden uygun olmadığı anlaşıldığından “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin E:2018/1963, K:2018/2380 sayılı kararında “…her ne kadar dava konusu edilen itirazen şikayet başvurusunun görev ve süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemin itirazen şikayetin görev yönünden reddine ilişkin kısmında mevzuata uygunluk görülmemiş ise de; süre yönünden reddi kısmında mevzuata aykırılık bulunmadığından ve işlem bir bütün olarak değerlendirildiğinde itirazen şikayet başvurusunun usulü sebeplerinden biri ile işin esasına girilmeksizin red edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından sonuç itibariyle davanın reddi gerektiği kanaatine varılmıştır.” ifadesine yer verildiği görülmüş, bunun üzerine 07.11.2018 tarihli ve 2018/MK-373 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı alınmış ve 06.09.2018 tarihli ve 2018/UY.IV-1603 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının başvuruyu görev yönünden reddeden kısmının iptaline karar verilmiştir.

Bu kez, Ankara 4. İdare Mahkemesinin E:2018/1963, K:2018/2380 sayılı kararının temyiz edilmesi üzerine, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 25.12.2018 tarihli ve E:2018/3837, K:2018/4400 sayılı kararında …Kurumun görev alanında bulunmayan ve görev yönünden reddi gereken başvurunun süre yönünden incelenmesine geçilmeyeceği dikkate alındığında, itirazen şikayet başvurusunun görev yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır.” ifadesine yer verilerek mahkeme kararının gerekçesinin değiştirilerek onanmasına karar verilmiştir.

  Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 07.11.2018 tarihli ve 2018/MK-373 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçe doğrultusunda, görev yönünden başvurunun reddine,

 Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1448 …

Call Now ButtonBize ulaşın