xxxx
Home / ARAÇ AŞIRI DÜŞÜK / Araç Aşırı Düşük Savunma – Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Aritmetik Hata İddiası

Araç Aşırı Düşük Savunma – Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Aritmetik Hata İddiası

Karar No              : 2019/MK-39

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/386335 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Ortaöğretim(Lise) Ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Taşınması İçin Araç Kiralanması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/386335 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Ortaöğretim (Lise) ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Taşınması İçin Araç Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Akça-Tur Turizm İnş. Taş. Tem. ve Yemekhane Hiz. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 24.10.2018 tarihli ve 2018/UH.II-1871 sayılı karar ile “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı As Çelik Taşımacılık Turz. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 04.01.2019 tarihli E:2018/2207, K: 2019/26 sayılı kararında “…Uyuşmazlık konusu olayda, dava konusu işlemin gerekçesi, “ihalenin kısmi teklife açık olarak 124 kısımda yapıldığı, her bir taşıma hattı için birim miktarının 180 gün olarak belirlendiği, bazı hatlarda bir ve bazı hatlarda birden fazla araç kullanılacağı, birim fiyat teklifinin her bir hatta çalıştırılacak araç sayısına göre birim fiyat teklifinin yapılması gerektiği, ancak, birim fiyat teklifinde bu hususa uyulmayarak tüm tekliflerin tek bir araç üzerinden yapıldığı, tek bir araç için verilen birim fiyat teklifinin 180 ile çarpılması sonucu ulaşılan rakam ile toplam tutarın birbiriyle uyumlu olmadığı” şeklinde olup, konu bu çerçevede incelendiğinde; davacı tarafından, teklif edilen birim fiyat sütununda taşıma hatlarının her biri için her satıra bir araçlık fiyatın teklif edildiği, birim fiyat teklif cetvelinin her satırında yer alan araçların 180 iş günü çalıştırılacağının ve araçların sayılarının ise bir veya birden fazla olacağının açık olarak belirtildiği, her bir taşıma hattında çalıştırılacak araç sayısının somut olarak gösterildiği, toplam teklif tutarına bir aracın bir günlük bedeli esas alınmak suretiyle araç sayısı ve çalıştırılacak iş günü sayısının çarpılarak teklif bedelinin oluşturulduğu, dolayısıyla araç sayılarının gizli çarpan niteliğinde teklife yansıtıldığı, davalı idare tarafından ileri sürüldüğü üzere her bir taşıma hattında çalıştırılacak araç sayısı üzerinden fiyat teklifinde bulunulması halinde de toplamda aynı meblağa ulaşıldığı, aritmetik hesaplamada bir yanlışlık bulunmadığı sonucuna varıldığından, miktar sütununda yer verilen tutar ile teklif edilen birim fiyat sütunundaki tutarın çarpımının aritmetik hata olarak nitelendirilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; dosyadaki bilgi ve belgelerle, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, davacı teklifinin aritmetik hata gerekçe gösterilmek suretiyle değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 24.10.2018 tarihli ve 2018/UH.II-1871 sayılı kararında ihalenin 34, 35, 47, 50, 55, 56, 57 90 ve 99’uncu kısımlarına ilişkin olarak As Çelik Taşımacılık Turz. ve Tic. Ltd. Şti. açısından yapılan değerlendirmelerin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Ticaret Sicil Gazetesi Bilgilerine İlişkin Beyan Eksikliği Olması

Ticaret Sicil Gazetesi Bilgilerine İlişkin Beyan Eksikliği

Call Now ButtonBize ulaşın