Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK / Özmal Olan Araçların Açıklamasında Fiyat Teklifinin Kullanılabileceği

Özmal Olan Araçların Açıklamasında Fiyat Teklifinin Kullanılabileceği

Karar No              : 2019/MK-38

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/268162 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 164 Ve 166 Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım Ve Onarım İle Kar Ve Buz Mücadelesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/268162 ihale kayıt numaralı “Karayolları 164 ve 166 Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım İle Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Olgun Gür İnşaat Taah. Mim. Müh. İnş. Malz. Çevre Danış. Mak. Tic. ve San. A.Ş.- Solakoğlu Taah. Tic. Ltd. Şti. – Me-Ka İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.09.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1764 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Hika Nak. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 12.12.2018 tarihli E:2018/2095 ve K: 2018/2441 sayılı kararında “…Olayda; her ne kadar itirazen şikayet başvurusunun kabulüne ilişkin Kurul kararında ihaleyi yapan idarece analizlerde yedek parça, tamir bakım girdilerine ilişkin miktarlar için katsayıların tespit edildiği, güncel resmi rayiç ve miktarlar kullanılmayarak farklı teknik özelliklerdeki araçların belirlendiği, diğer bir ifadeyle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan analiz girdilerine ilişkin olarak idarece ilgili analiz formatında miktar olarak katsayı belirlendiği ve katsayı belirlenmesinin zorunlu sonucu olarak araçların edinim bedeli üzerinden açıklama yapılması gerektiği, bu çerçevede davacı şirket tarafından kendi malı olan araçların edinim bedeli üzerinden açıklama yapılması gerekirken, fiyat teklifi ile açıklama yapılmasının uygun olmadığı ileri sürülmüş ise de; yukarıda hükmüne yer verilen mevzuatta ve Kamu İhale Genel Tebliğinde ihaleye katılan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasında üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerini sunabileceklerinin düzenlendiği, diğer taraftan Mahkememizin 20.11.2018 tarihli ara kararı ile davalı idareden; dava konusu ihale kapsamında aşırı düşük teklif sorgulamalarında üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulamayacağına ve edinim bedeli üzerinden hesaplama yapılarak teklif oluşturulacağına ilişkin bir düzenleme bulunup bulunmadığının sorulması üzerine verilen cevapta, ihaleye ilişkin bu konuda açık bir düzenlemenin bulunmadığının bildirildiği görülmektedir.

Öte yandan; anılan ihalede sunulan fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen kriterlere uygun olduğu, ihale mevzuatında üçüncü kişilerden alınacak fiyat teklifiyle açıklama yapılabileceğinin düzenlendiği ve isteklilerin dava konusu ihaleye ilişkin aşırı düşük teklif incelemesi kapsamında üçüncü kişilerden alınacak fiyat teklifleriyle açıklama yapamayacaklarına ilişkin ihaleye ilişkin düzenleyici işlemlerde (idari şartname, teknik şartname vb.) herhangi bir sınırlama bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; dosyadaki bilgi ve belgelerle yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, ihale üzerinde kalan davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 26.09.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1764 sayılı kararının (e) bölümünde araçların tamir-bakım, yedek parça giderleri için aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında makine ve ekipmanın edinim bedeli üzerinden açıklama yapılması gerektiği yönündeki iddia bakımından yapılan değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın