Basın duyuruları
xxxx
Home / AKARYAKIT AŞIRI DÜŞÜK TEVSİK / Aşırı Düşük Savunma – Motopompa Ait Akaryakıt Giderine İlişkin Maliyetin Tevsik Edilmesi

Aşırı Düşük Savunma – Motopompa Ait Akaryakıt Giderine İlişkin Maliyetin Tevsik Edilmesi

Karar No              : 2019/UH.II-408

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/426376 İhale Kayıt Numaralı “2018 Yılı Asya Abone İşleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Kanalizasyon Sistemlerinin Görüntülenmesi ve Temizlenmesi, Tıkalı Rabıt-Kanal Açılması, Vidanjör Çekimi ve Motopomp Çalıştırılması İşi (3) (Kartal, Pendik, Tuzla)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 15.10.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2018 Yılı Asya Abone İşleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Kanalizasyon Sistemlerinin Görüntülenmesi ve Temizlenmesi, Tıkalı Rabıt-Kanal Açılması, Vidanjör Çekimi ve Motopomp Çalıştırılması İşi (3) (Kartal, Pendik, Tuzla)” ihalesine ilişkin olarak Bulvar Yapı Ürünleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.02.2019 tarih ve 7279 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/204 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenen Burakyol Mühendislik ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında;

Aşırı düşük savunmalarında, Teknik Şartname’de belirtilen tüm araçların tüketeceği mazot miktarının tebliğe uygun belgelere dayandırılmadığı,

– İhale kapsamında çalışacak kombine kanal temizleme araçlarının, vidanjör, kuka araçlarının yakıt hesaplamalarını sadece kamyon üretici firmalarının yakıt sarfiyat kataloglarındaki sarfiyat miktarından hareketle yakıt giderlerini hesapladığı, oysaki bu tip araçların özellik arz eden araçlar olduğu, araçların üst ekipmanı dikkate alındığında araç motoru ile birlikte araca monteli olan vakum motoru, su basınç motoru da bulunduğu,  kamyon araçlarının (çıplak araç) katalokta belirtilen yakıt sarfiyatını dikkate alan firmaların savunmalarının geçerli kabul edilmemesi gerektiği,

Akaryakıt maliyeti;

İhale konusu işte çalıştırılacak araçlardan 1 adet 4×2 Kombine, 4 adet 6×2 Kombine, 3 adet Tanker, 5 adet Kuka, 3 adet Vidanjörün akaryakıt sarfiyat miktarının tespitine yönelik olarak Belmak Makine İnşaat ve Ticaret A.Ş. firması tarafından düzenlenen belgeye yer verilmek suretiyle,

1adet 4×2 Kombine Aracı 8 saatlik (1 gün) akaryakıt sarfiyatı: (6,00 lt/saat *8*1)= 48,00 lt/saat,

4 adet 6×2 Kombine Aracı 8 saatlik (1 gün) akaryakıt sarfiyatı: (6,40 lt/saat *8*4)= 204,80 lt/saat,

4 adet Kuka Aracı 24 saatlik (1 gün) akaryakıt sarfiyatı: (4,00 lt/saat *24*5)= 480,00 lt/saat,

3 adet Vidanjör Aracı 8 saatlik (1 gün) akaryakıt sarfiyatı: (3,80 lt/saat *8*3)= 91,20 lt/saat,

3 adet Tanker Aracı 8 saatlik (1 gün) akaryakıt sarfiyatı: (2,55 lt/saat *8*3)= 61,20 lt/saat tüketim miktarı hesaplandığı,

Görüntüleme araçları için ayda ortalama 800 km yol yapacağı öngörülerek, araçlara ilişkin teknik verileri gösteren cetvelde yer alan (100 km’de ortalama 9 lt) tüketim miktarı esas alınarak 3 adet Görüntüleme aracı akaryakıt sarfiyatı: 9,00 lt/saat*800km/100km*10ay= 2.160,00 lt 10 Aylık Araç Akaryakıt Sarfiyatı: 885,20 lt* 30Gün*10)+2.160,00 lt= 267.720,00 litre olarak hesaplandığı, öngörülmeyen durumlar için akaryakıt sarfiyat miktarlarının ayrıca hesap edildiği,

Akaryakıt fiyatları için 17.09.2018 tarihli EPDK günlük bülteninde yer alan 5,31 TL/litre (KDV hariç)  tutarların esas alınarak,  söz konusu araçlar için 10 aylık toplam akaryakıt maliyetinin (271.545,00 litre * 5,31 TL = 1.441.903,95 TL)  hesaplandığı, ayrıca aşırı düşük teklif açıklama üst yazısında, Motopomp için kullanılacak akaryakıtın Motopomp’un kiralamasına ilişkin fiyat teklifinde akaryakıt gideri dahil fiyat alındığı gerekçesiyle toplam akaryakıt maliyet hesabına dahil edilmediğinin belirtildiği görülmüştür.

Diğer yandan;

İhale konusu işte çalıştırılacak araçlardan 1 adet 4×2 Kombine, 4 adet 6×2 Kombine, 3 adet Tanker, 5 adet Kuka, 3 adet Vidanjörün kiralanması yöntemiyle temin edileceğinin anlaşıldığı, söz konusu araçların akaryakıt sarfiyat miktarının tespitine yönelik olarak Belmak Makine İnşaat ve Ticaret A.Ş. firmasından alınan belgeye yer verildiği, ancak Belmak Makine İnşaat ve Ticaret A.Ş.ye yönelik “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden yapılan sorgulama neticesinde, söz konusu firmanın herhangi bir araç markasının üreticisi, yetkili satıcısı veya yetkili servisi olduğuna ilişkin bir bilginin bulunmadığı,

Görüntüleme araçları için sunulan kataloglar incelendiğinde, katalogda yer alan bilgilerin hangi marka araca ilişkin olduğunun belirtilmediği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde, ihale konusu işte çalıştırılacak araçların akaryakıt sarfiyat miktarlarına tespitine ilişkin açıklamaların yerinde olmadığı,

Ayrıca,

İhale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, motopomp için akaryakıt dahil kiralama teklifi alındığı, bu nedenle akaryakıt hesabına dahil edilmediğinin belirtildiği, ancak açıklama kapsamında bu yönde herhangi bir belgeye yer verilmediği, idarece belirlenen yaklaşık maliyet hesabında motopompa ait analiz girdilerine (İdare motopompa ait analizinde mazotun ayrı bir girdi olarak esas alındığı görülmektedir.) yer verilmek suretiyle motopomp giderinin belirlendiği, söz konusu ihalede 10 adet motopompun 1600 saat çalıştırılacağına ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir gider kalemi oluşturulduğu, isteklilere gönderilen aşırı düşük sorgulamasında ise motopompa ait akaryakıt giderinin açıklanmayacağına ilişkin farklı bir hususa yer verilmediği dikkate alındığında, motopompa ait akaryakıt giderine ilişkin maliyetin de tevsik edilmesi gerektiği değerlendirildiğinden, bu hususa ilişkin açıklamaların da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Burakyol Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketinin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Fiyat Teklifi Ekinde Bahsi Geçen Satış Tutarı Tespit Tutanağını Sunarken Açıklama Kısmında Tutanak Sayısının Yanlış Yazılması Ancak Tutanakla Fiyat Teklifinin İçerik Olarak Birbirini Doğrulaması

fiyat teklifi ekinde bahsi geçen satış tutarı tespit tutanağını sunarken açıklama kısmında tutanak sayısının yanlış yazılması ancak tutanakla fiyat teklifinin içerik olarak birbirini doğrulaması

Call Now ButtonBize ulaşın