Basın duyuruları
xxxx
Home / ANALİZ FORMATI / Aşırı Düşük Sorgulamasında İdarece Analiz Formatlarının Belirlenmesinin Amacı

Aşırı Düşük Sorgulamasında İdarece Analiz Formatlarının Belirlenmesinin Amacı

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • Analiz Formatlarının Belirlenmesi
  • Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması Yapım İşi

Karar No              : 2019/UY.II-259

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/62 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü 181 ve 183 Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 08.02.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü 181 ve 183 Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Msm Altyapı İnşaat Enerji Petrol Mad. Nak. Gıda San. Tic. A.Ş.nin 21.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.02.2019 tarih ve 5048 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/154 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhaleye ilişkin birim fiyat teklif cetvelinin 13 iş kaleminden oluştuğu, ihale konusu yapım işi kapsamında yer alan ve birim fiyat teklif alınan tüm iş kalemlerinin paçal ve/veya özel iş kalemi niteliğinde olduğu, yapım işi kapsamında bulunan tüm iş kalemlerine ilişkin 1 adet örnek analiz formatı verildiği ve söz konusu analiz formatında girdi miktarlarının belirtilmediği, malzeme, işçilik, makine ve diğerleri olmak üzere sadece girdi cinslerinin belirtildiği, Kamu ihale Genel Tebliği’nin 45.1.4’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca özel ve paçal iş kalemlerinin, analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği, idare tarafından ihale dokümanı kapsamında analizler ile alt analiz formatlarının verilmemesinin anılan Tebliğ düzenlemesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca ihale konusu iş kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemleri) bulunması halinde, söz konusu iş kalemlerine ilişkin olarak analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının ihale dokümanı kapsamında aşırı düşük teklif açıklamalarında kullanılmak üzere istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, idarece hazırlanan ve ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen birim fiyat teklif cetveli standart formunun yer aldığı ve karma teklif verilen ihalenin birim fiyat teklif verilen kısımlarının 13 iş kalemi/grubundan oluştuğu görülmüştür.

İhale dokümanı kapsamında yer alan belgeler arasında malzeme, işçilik, makine çalıştırılması ve nakliyeler olmak üzere sadece girdi cinslerinin belirtildiği tüm iş kalemleri için tek bir analiz formatının ve iş kalemlerine ait birim fiyat tariflerinin yer aldığı görülmüş olup, her bir iş kalemine ilişkin olarak analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına yer verilmediği ancak ihale dokümanı kapsamında hazırlanan birim fiyat tariflerinde anılan iş kalemleri kapsamında gerçekleştirilecek imalatların detaylı olarak belirlendiği ve birim fiyata dahil olan ve olmayan masrafların ayrıntılı olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin anılan maddesinde yer verilen açıklama uyarınca ihale dokümanı kapsamında açıklama istenilecek iş kalemlerine ait analiz formatı verilmesindeki amacın teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerin söz konusu iş kalemlerine ilişkin öngördükleri teklif bedelini açıklamaları sırasında kullanabilmelerini sağlamak olduğu, bu doğrultuda söz konusu analiz formatlarının aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece hazırlanarak teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere aşırı düşük teklif sorgulama yazıları ekinde gönderilmesinin mümkün ve hatta zorunlu olduğu açık olduğundan başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın