xxxx
Home / İhale Danışmanı / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İstenilen Araç Maliyetinin Kapsamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İstenilen Araç Maliyetinin Kapsamı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İstenilen Araç Maliyetinin Kapsamı

Karar No              : 2020/MK-199

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/529346 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 11Bölge Müdürlüğüne Bağlı Şube Ve Şantiye Şefliklerinin İhtiyacı Olan 31 Adet Minibüs, 2 Adet Otobüs, 8 Adet Otomobil (Sedan) Ve 9 Adet Çift Kabinli Pikap İle Personel Ve Malzeme Taşınması Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/529346 ihale kayıt numaralı “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Şube ve Şantiye Şefliklerinin İhtiyacı Olan 31 Adet Minibüs, 2 Adet Otobüs, 8 Adet Otomobil (Sedan) ve 9 Adet Çift Kabinli Pikap ile Personel ve Malzeme Taşınması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Enzel İnş. Taah. Taş. Güv. ve Tem. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.03.2020 tarihli ve 2020/UH.II-570 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Güven Meka Taşımacılık Temizlik Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 20.05.2020 tarihli ve E:2020/730, K:2020/981 sayılı kararında “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda alınan Danıştay Onüçüncü Dairesinin 13.07.2020 tarihli ve E:2020/1708, K:2020/1934 sayılı kararında “…Dosyanın incelenmesinden, aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacı şirketin aşırı düşük açıklamasında, motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayene ve egzoz emisyon ölçümü giderlerine ilişkin olarak ihalenin gerçekleştirildiği yıl olan 2019 yılı bedellerini kullandığı, 2020 yılı için ise herhangi bir artış öngörmediği ve bu sebeple aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmediği anlaşılmaktadır.

Teklif verildiği tarihte motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayene ve egzoz emisyon ölçümü bedellerine ilişkin dönemsel artışların henüz belirlenmediği, söz konusu bedellerde bir artış olup olmayacağının ve buna ilişkin oranın davacı tarafından tekliflerin sunulduğu tarih itibarıyla bilinemediği, diğer taraftan mevzuatta ve ihale dokümanında motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayene ve egzoz emisyon ölçümü bedellerine ilişkin meydana gelecek artışın teklif fiyatına yansıtılmasına ilişkin söz konusu belirsizliği giderecek nitelikte herhangi bir düzenlemeye de yer verilmediği görülmektedir.

Bu durumda, uyuşmazlığa konu ihalede, istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarında, istenilen araç maliyet hesabında ödenecek vergi, muayene ve egzoz emisyon ölçüm bedelleri için belirlenen bedeller altında bir maliyet hesaplanmaması gerekmekle birlikte; motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayene ve egzoz emisyon giderlerinin belirsiz olması ve mevzuatta ya da ihale dokümanında bu hususa ilişkin bir düzenleme bulunmaması karşısında, aşırı düşük teklif açıklamasında ihale tarihinin içinde bulunduğu dönemde geçerli olan motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayene ve egzoz emisyon ölçümü bedellerine dayalı olarak açıklamada yapılmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Sonuç olarak; davacının aşırı düşük teklif açıklamaları mevzuata uygun olduğundan, davacı şirketin teklifinin reddedilmesi gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 18.03.2020 tarihli ve 2020/UH.II-570 sayılı kararının “ı” iddiasında Güven Meka Taşımacılık Temizlik Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Güven Meka Taşımacılık Temizlik Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile ilgili iddialar bakımından 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın