Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMASININ İDARE TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / Aşırı Düşük Teklif Savunmasının Reddi – Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İdareye Faks Yoluyla Ulaştırılması Ve Islak İmzalı Olmaması

Aşırı Düşük Teklif Savunmasının Reddi – Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İdareye Faks Yoluyla Ulaştırılması Ve Islak İmzalı Olmaması

Karar No              : 2019/UH.II-661

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/110945 İhale Kayıt Numaralı “Balıkesir İli Genelinde İçmesuyu Depolarının Temizlik ve Dezenfeksiyonunun Yapılması Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 10.04.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Balıkesir İli Genelinde İçmesuyu Depolarının Temizlik ve Dezenfeksiyonunun Yapılması Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak İstanbul Müzayede Organizasyon Sosyal Hizmetler Gıda Nakliyat Tekstil Enerji İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.nin 03.05.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.05.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.05.2019 tarih ve 19536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/503 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin Tusa Elektrik ve Elektronik Müh. İnş. Tem. Doğalgaz Taah. Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakılmasının aşağıdaki sebeplerle mevzuata aykırı olduğu;

1- İhale konusu işte kullanılacak araçların MTV giderlerinin piyasadan alınan proforma fatura ile tevsik edilemeyeceği, vergi dairelerinden alınacak belge ile tevsikin yapılabileceği, bu belgenin verilebilmesi için somut bir araç plakasının ibraz edilerek MTV ile ilgili belgenin alınabileceği, anılan istekli tarafından vergi dairesinden alınmış bir belgenin mevcut olmadığı, vergi dairesinden belge alınmış olsa dahi açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatın ihale ilan ve ihale tarihi arasında geçerli olması gerektiği,

2- Anılan istekli tarafından sigorta giderinin tevsiki amacıyla sunulan belgenin, sigorta acentesinin bağlı bulunduğu genel müdürlük veya bölge müdürlüğü teyidinin olmadığı, sigortanın işin süresinin tamamını karşılaması gerektiği,

Teknik Şartname’nin 2.30’uncu maddesinde üçüncü şahıslara verilecek zararın yüklenici tarafından karşılanması gerektiğinin belirtildiği ve bu sigortanın yapılması gerektiği, ancak anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında üçüncü şahıslara verilecek zarar için herhangi bir bedel öngörülmediği,

3- Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alım işlerinde aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin %4 oranında hesaplanmasının söz konusu olmadığı, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasını bu hususa göre yapmadığı,

İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile İSG giderlerinin Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre %4 genel giderler içerisinde yer aldığı, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile İSG giderleri için ayrıca bir gider öngörüldüğü,

4- Teknik Şartname’nin 2.14’üncü maddesinde depoların kompresör ve dalgıç pompa ile temizleneceğinin ifade edildiği, kompresör ve dalgıç pompanın motorin ile çalıştığı, aşırı düşük teklif açıklamasında bu aletlerin yakıt giderlerine yer verilmediği, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı,

5- Anılan isteklinin 8 adet 8,5 KVA portatif jeneratör için kullanılacak yakıt bedelinin öngörülmediği,

6- Anılan istekli tarafından 1 adet kombine araç ve 1 adet su tankeri için herhangi bir bedel öngörülmediği,

7- Yaklaşık maliyetin 3.392.040,00 TL, anılan isteklinin teklif bedelinin 1.138.715,00 TL olduğu ve bu teklif bedelinin yaklaşık maliyetin %60’nın altına düştüğü,

8- Anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasını 16.04.2019 tarihinde idareye teslim etmesi gerektiği, ancak açıklamanın faks aracılığıyla gönderildiği ve ıslak imzalı olarak teslim edilmediği, kimden geldiği belirsiz olan bir faks gönderisi ile işlem yapılmasının uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İncelemeye konu ihalenin Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Balıkesir İli Genelinde İçmesuyu Depolarının Temizlik ve Dezenfeksiyonunun Yapılması Hizmet Alım İşi” olduğu, ihalede 7 adet dokümanının satın alındığı/indirildiği, 12.03.2019 tarihinde açık ihale usulü kapsamında gerçekleştirilen ihaleye 5 adet isteklinin katıldığı, Tusa Elektrik Elektronik Mühendislik İnşaat Temizlik Doğalgaz Taahhüt Tic. San. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, İstanbul Müzayede Organizasyon Sosyal Hizmetler Gıda Nakliyat Tekstil Enerji İnşaat San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7’nci iddialarının Tusa Elektrik Elektronik Mühendislik İnşaat Temizlik Doğalgaz Taahhüt Tic. San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun şekilde açıklanmadığına, 8’inci iddiasının ise aşırı düşük teklif açıklamasının sunuluş şekline yönelik olduğu görülmüştür. Bu çerçevede öncelikle belgenin sunuluş şekline yönelik iddiası incelenmiştir.

1) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

Aktarılan mevzuat hükümlerinden anılan Yönetmelik’in uygulanmasında idarelerin belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isteyecekleri, isteklilerinde bu kapsamda hareket etmeleri gerektiği, idarece aşırı düşük teklif açıklamasına yönelik olarak isteklilerce yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirileceği, bu değerlendirme sonucunda yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, mevzuatta isteklilerin faks kullanarak yapabilecekleri işlemlerin doküman satın almaya ilişkin talepler olduğu, ayrıca aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç iş gününden az olmamak üzere uygun süre verileceği anlaşılmaktadır.

Tusa Elektrik Elektronik Mühendislik İnşaat Temizlik Doğalgaz Taahhüt Tic. San. Ltd. Şti.ye idarece 10.04.2019 tarihli E.8191 sayılı EKAP üzerinden gönderilen ve aynı tarihte tebliğ edilen “Aşırı düşük teklif açıklama talebi” konulu yazıda “Bu mektup 10/04/2019 tarihinde tarafınıza EKAP üzerinden gönderilmiştir.

“Balıkesir İli Geneli İçmesuyu Depolarının Temizlik ve Dezenfeksiyonu Hizmet Alım İşi” ne ait teklifinizin ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda aşırı düşük olduğu tespit edildiğinden açıklama istenmesine karar verilmiştir.

Aşırı düşük teklife neden olan maliyet bileşenleri ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 38’inci maddesi ile ikincil mevzuata uygun olarak aşağıda listede yer alan iş kalemlerine ait yapacağınız açıklamalarınızı belgeleriyle birlikte 16.04.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar (17:30) Genel Müdürlüğümüzün Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No:2/1 Karesi/BALIKESİR adresine ulaştırmanız gerekmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında, anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklamalarının belgeleriyle birlikte 16.04.2019 tarihinde idareye ulaştırılması istenildiği anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sayfaların alt kısımlarında yer alan “Fax” ibaresinden açıklamanın faks ile idareye gönderildiğinin anlaşıldığı, bu durumda açıklamadaki firma kaşesinin üzerindeki imzanın ıslak imza olmadığı, ayrıca Baski Genel Müdürlüğü Telefax kaydında 17.04.2019 tarih ve 788 sayısına yer verilerek idarenin kaydına alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, idarece şikâyet başvurusu üzerine verilen cevap yazısında “Tusa Elektrik ve Elektronik Müh. İnş. Tem. Doğalgaz Taah. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından açıklaması idaremize 16.04.2019 tarihinde saat 17.30’da faks yoluyla ulaşmış ve evrak kayıt birimi tarafından 17.04.2019 tarihinde 11268 evrak kayıt no ile kayda alınarak İdaremize ulaşmıştır. Faks suretiyle İdaremize ulaşan evrak asılları İstekli tarafından idaremize teslim edilmemiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri, yapılan tespit ve açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde Tusa Elektrik ve Elektronik Müh. İnş. Tem. Doğalgaz Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının idareye faks yoluyla ulaştırıldığı ve ıslak imzalı olmadığı, istekliler tarafından idareye faks kullanılarak yapılan gönderilerin hukuken bağlayıcılığının olmadığı, ayrıca mevzuatta aşırı düşük teklif açıklamasının faks yoluyla gönderilebileceğine imkan veren bir düzenlemenin de bulunmadığı, aşırı düşük teklif açıklamasının bu haliyle sunuluş şekline uygun olmaması sebebiyle anılan isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7’nci iddialarına ilişkin olarak:

Tusa Elektrik ve Elektronik Müh. İnş. Tem. Doğalgaz Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif açıklamasının belgelerin sunuluş şekline uygun olmaması sebebiyle reddedilmesi gerektiği sonucuna varıldığından bu iddialar açısından değerlendirme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Tusa Elektrik ve Elektronik Müh. İnş. Tem. Doğalgaz Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın