Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK / Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısının Önemli Teklif Bileşenlerini Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde İçermesi

Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısının Önemli Teklif Bileşenlerini Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde İçermesi

Karar No              : 2019/UH.I-437

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/31591 İhale Kayıt Numaralı “Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Araç Kiralanması Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çorum Belediye Başkanlığı tarafından 15.02.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Araç Kiralanması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Örnek Tur Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 27.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.03.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.03.2019 tarih ve 11017 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/284 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu teklif fiyatı ile aşırı düşük açıklamasında önemli olan bileşenlerin ve idarece belirlenen yaklaşık maliyet göz önüne alındığında yapılabilir olmasının imkansız olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı,

İdarece alınan ihale komisyonu kararında, ihalede 4 adet doküman satın alındığı, iki isteklinin teklif verdiği, Özdağ Turz. Serv. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin sınır değerin altında kalmasından Kanun’un 38’inci maddesine göre aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, anılan isteklinin açıklamalarının incelenerek uygun bulunması sonucunda ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

İdarece EKAP üzerinden teklifi sınır değerin altında kalan ihale üzerinde bırakılan Özdağ Turz. Serv. Taş. Oto İnş. Mob. Kuym San. ve Tic. Ltd. Şti.ne gönderilen sorgulama yazısında “1 – İhale konusu 10 adet sürücülü araç, 14 adet sürücüsüz araç olmak üzere toplam 24 adet araca istekli tarafından birim fiyat maliyetindeki bileşenleri;

Personel gideri,

Yedek parça amortisman gideri,

Diğer tüm giderler.

Ayrıntılı giderlerin açıklanması yapılarak 21.02.2019 Perşembe günü Saat 17:00 ‘ye kadar Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda;…” şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, ihalede sınır değerin altında kalan istekliden idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilip aşırı düşük teklif açıklamaları değerlendirildikten sonra ihalenin sonuçlandırılacağına ilişkin düzenleme yapılması halinde, aşırı düşük teklif sorgulama yazısında Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddeleri uyarınca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirlenerek söz konusu teklif bileşenleriyle ilgili maliyet kalemleri hakkında ayrıntılı, net ve anlaşılır şekilde açıklama istenmesinin gerekli olduğu görülmektedir.

Yapılan incelemede idarece ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısında personel gideri ve yedek parça amortisman giderine yer verilmiş olmakla birlikte başka bir önemli teklif bileşeni olarak belirtilen “diğer giderler” kaleminin ihale dokümanında yapılan ve birçok maliyet kalemini içeren düzenlemelere göre açık ve net olarak hangi bileşenleri kapsadığı anlaşılamamış olduğundan İdari ve Teknik Şartname içerisindeki düzenlemeler doğrultusunda yukarıda aktarılan ihale konusu işte çalıştırılması talep edilen araçların bakım, onarım, yedek parça, işçilik, yağ, lastik, kasko ve zorunlu trafik sigortası, muayene, egzoz pulu vb. giderlerden hangisine ilişkin açıklama istendiğinin açık ve tereddüde yer vermeyecek bir şekilde belirlenerek aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

  Bu çerçevede idare tarafından genel bir ifade ile açıklama istenildiği dikkate alındığında, teklifi aşırı düşük bulunan ve ihale üzerinde bırakılan istekliden açıklanması istenen maliyet kalemlerinin somut ve açık bir şekilde belirlenmediği dolayısıyla sunulan açıklamaların da sağlıklı bir şekilde değerlendirilemeyeceğinden hareketle aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun olarak  yenilenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, geçerli teklif sunmuş olan ve teklif fiyatı sınır değerin altında kalan ihale üzerinde bırakılan Özdağ Turz. Serv. Taş. Oto İnş. Mob. Kuym San. ve Tic. Ltd. Şti.den açık ve net önemli teklif bileşenleri belirtilmek suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın