Basın duyuruları
xxxx
Home / Genel / Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Motorlu Taşıtlar Vergisinin Yeni Yıl İçin Güncellenmesine Gerek Olmadığı Hakkında

Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Motorlu Taşıtlar Vergisinin Yeni Yıl İçin Güncellenmesine Gerek Olmadığı Hakkında

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2018/062
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 07.11.2018
Karar No : 2018/UH.I-1932
BAŞVURU SAHİBİ:
Paşhan İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi,
İHALEYİ YAPAN İDARE:
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu),
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2018/225997 İhale Kayıt Numaralı “Menderes Bölge Şube Müdürlüğü Torbalı Ve Selçuk
Teknik Amirlikleri Sorumluluk Alanında Vidanjör Çalıştırılması” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) tarafından 02.07.2018
tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Menderes Bölge Şube Müdürlüğü Torbalı ve
Selçuk Teknik Amirlikleri Sorumluluk Alanında Vidanjör Çalıştırılması” ihalesine ilişkin
olarak başvuru sahibi Paşhan İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından
19.10.2018 tarih ve 51679 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.10.2018 tarihli dilekçe ile
itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2018/1601 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan
inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesini
gerektirecek bir husus bulunmadığı, bu nedenle ihalede geçerli teklif olmadığı gerekçesiyle
ihalenin iptal edilemeyeceği zira kendi tekliflerinin geçerli olduğu iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci
maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya
idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu
teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli
olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım
işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri
değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı
açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne
göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin
belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu
maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık
maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile
yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen
açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale
komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.”
hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin
değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer
aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri
kullanarak açıklayabilirler.
79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet
bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat
teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili
olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit
tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat
teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek
ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli
görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal
ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu
kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri
veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle
yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi
arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi
oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat
tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli
olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi
hariç) geçerli olması zorunludur.
79.2.2.4. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin
18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar
Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve
ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen
ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
79.2.2.5. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin
11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan
Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren
toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın
herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili
mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine
sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler
için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli
olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç)
geçerli olması zorunludur.
79.2.2.7. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi
oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı
mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya
beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük
teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile
açıklama yapılabilir.

79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il
bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar
geçerli kabul edilmeyecektir.
79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki
düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.
79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre
usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan
akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.
79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama
yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi
belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde
düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.
79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr)
adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde
tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik
maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.
79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif
sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta
acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer
alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini
gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge
müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını
taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri
tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta
giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.
Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin
bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık
değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür.
79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan
aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında
hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak
suretiyle açıklama yapılacaktır..” açıklaması yer almaktadır.
İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu
verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır
değer hesaplar.
33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre
açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri
aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen
kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak
ister. İhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı
avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri
değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı
açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen
teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır
değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca
hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,
Teknik Şartname’nin;
“İşin süresi” başlıklı 3’üncü maddesinde “365(üçyüzaltmışbeş) Takvim günüdür.”
düzenlemesi,
“Diğer Şartlar:” başlıklı 8’inci maddesinde “…11.İşin yer tesliminden kabulüne kadar
işveren ve ilgili personelin hizmetine 5 yaşını(0-5) geçmemiş 2 (iki) adet şoförsüz binek araç
sunulacaktır. Temin edilen araçlar; hizmetine ihtiyaç duyulduğu sürece 7 gün 24 saat hazırda
bulunacak ve her aracın günlük en fazla 150 km yapacağı kabul edilecektir. Araçların temini,
bakımı ve işletmesi (Yakıt, bakım v.s.) ile araçlara tanımı otoyol geçiş kartı(HGS/OGS), en
yakın yakıt istasyonu ile anlaşmalı otomatik taşıt tanıma sistemi(taşıtmatik) olacaktır(ilgili
tüm giderler yükleniciye aittir). Bu hizmetler için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecek
olup teklif fiyatına dahil edilecektir. Araçların zamanında İdareye teslim edilmemesi
durumunda her bir araç için 200,00 TL günlük ceza ödemesi uygulanacaktır…”düzenlemesi
yer almaktadır.
İdarece hesaplanan sınır değerin 1.964.600,00 TL olduğu, ihalede teklif veren bütün
isteklilerin teklifinin sınır değerin altında kaldığı, idarece isteklilere gönderdiği aşırı düşük
teklif sorgulama yazısında “…Teklif mektubunuz eki cetvelindeki iş kaleminden;
1-Vidanjörler için (Mazot, Motor yağı, Şoför giderleri, Amortisman giderleri veya
Kiralama, Yedek Parça, Tamir- Bakım Giderleri, Motorlu Taşıtlar vergisi, Kasko Sigortası, )
2-Kontrollük Araçları için (Mazot, Motor yağı, Benzin, Amortisman giderleri veya
Kiralama, Yedek Parça, Tamir- Bakım Giderleri, Motorlu Taşıtlar vergisi, Kasko Sigortası,)
3-Sözleşme Damga vergisi, Karar pulu, KİK payı giderleri ve diğer giderlerin
açıklanması gerekmektedir…” ifadeleri ile açıklanması istenilen önemli teklif bileşenlerinin
neler olduğuna ilişkin olarak belirleme yapıldığı tespit edilmiştir.
İdarece alınan 05.10.2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile Çalık İnşaat Malzemeleri
Ticaret Ltd. Şti., Bintem Taşımacılık Gıda Turizm İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti. ve Paşhan İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketinin yapmış
olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı gerekçesiyle bu isteklilerin
tekliflerinin reddedildiği, geri kalan 4 isteklinin (Reşad Keskin, Şahinler Hafriyat Yapı Tarım
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi., Nezirhan İnşaat Altyapı Taşımacılık Taahhüt Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi ve Zirve İnşaat Taah. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.) ise açıklama
sunmamış olmaları nedeniyle tekliflerinin reddedildiği ve böylece ihalede geçerli teklif
kalmamış olması nedeniyle ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.
İdarenin ihaleyi iptal etme gerekçeleriyle sınırlı yapılan incelemede; başvuru sahibi
istekli tarafından MTV giderlerinin tevsikine ilişkin olarak ihale konusu iş kapsamında
çalıştırılacak vidanjörler için Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden
20.001kg ve üzeri kamyon-kamyonet-çekici ve benzerleri için araç başına 2018 yılı için ilan
edilen yıllık 4.039,00 TL’lik tutarın, söz konusu işin 2019 yılına da sari olması sebebiyle %28
oranında bir güncelleştirmeye tabi tutulduğu ve işin 2 sene süreceği varsayımıyla 2 sene
üzerinden yapılan bir hesaplamayla vidanjör başına 10.339,84 TL tutarında MTV gideri
öngörüldüğü anlaşıldığından vidanjör için yapılan MTV açıklamasının mevzuata uygun
olduğu değerlendirilmektedir. Ancak söz konusu istekli tarafından binek araçların MTV
giderinin tevsikine yönelik yapılan açıklamalarda Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi
Dairesinde araç başına 2018 yılı için ilan edilen 743,00 TL’lik tutar üzerinden açıklama
yapıldığı, ancak ihale konusu işin 2019 yılına da sari olduğu düşünüldüğünde binek araçlar
için öngörülecek MTV giderinin, tıpkı vidanjörlerin MTV hesabında yapıldığı şekilde, bir
güncelleme yapılarak tevsik edilmesi gerektiği ancak istekli tarafından binek araçlar için
yalnızca 2018 yılı fiyatları esas alınarak açıklama yapıldığı anlaşıldığından anılan isteklinin
değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin mevzuata uygun olduğu ve bu nedenle başvuru
sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ
edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare
Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen
şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Olmaları

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Olmaları Ceza Dairesi 2016/8905 E. …

Call Now ButtonBize ulaşın