xxxx
Home / İhale Danışmanı / Aşırı Düşük Teklif Verildiği Tarihte Bir Yıl İçin Alınan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Teklifinin İhale Süresi İle Çarpılması Sonucu Çıkan Tutarla Aşırı Düşük Açıklaması Yapılmasının Kabulü Gerekmektedir

Aşırı Düşük Teklif Verildiği Tarihte Bir Yıl İçin Alınan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Teklifinin İhale Süresi İle Çarpılması Sonucu Çıkan Tutarla Aşırı Düşük Açıklaması Yapılmasının Kabulü Gerekmektedir

Karar No              : 2020/MK-83

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2013/105503 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan 2013/105503 ihale kayıt numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi- Azra Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. Ortak Girişimi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 20.11.2013 tarihli ve 2013/UH.I-4341 sayılı karar ile “…mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, açıklamaları uygun olmayan Aganpir Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.-Umut Özel Güvenlik Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.-Azra Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve ABS Özel Güvenlik Koruma ve Eğit. Hiz Tic. Ltd. Şti.nin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 09.05.2014 tarih ve E:2013/1745, K:2014/725 sayılı “davanın reddi” kararının temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 26.12.2019 tarihli E:2014/4101, K:2019/4684 sayılı kararında; “Uyuşmazlık konusu ihalede, geçerli tekliflerden dava dışı Aganpir Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.-Umut Özel Güvenlik Ltd. Şti. is ortaklığı ile ABS Özel Güvenlik Koruma ve Eğit. Hiz. Tic. Ltd. Sti.nin ve davacı şirketin dâhil olduğu Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.-Azra Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. is ortaklığının teklif fiyatlarının aşırı düşük teklif olarak değerlendirip, bu isteklilerden “özel güvenlik mali sorumluluk sigortası” hakkında açıklama talep edilmiştir. Anılan üç istekli de aşırı düşük teklif açıklaması sunmuş, ihale komisyonu tüm açıklamaları uygun bularak dava dışı Aganpir Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.-Umut Özel Güvenlik Ltd. Şti. is ortaklığını ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.-Azra Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. iş ortaklığını ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlemiştir.

Davacı şirketin ortağı olduğu Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.-Azra Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. ortak girişiminin şikâyet başvurusunun reddi üzerine, başvuru sahibince itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kurul’un dava konusu edilen kararı ile; Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.-Azra Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. is ortaklığının birim fiyat teklif cetvelinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası iş kalemi için (312 kişi ve 3 yıl için) toplam 112,32-TL fiyat teklifi verdiği, aşırı düşük teklif açıklamasında 36 ay için 108,12-TL sigorta bedeli, 4,20-TL firma kârı açıklamasında bulunduğu, açıklaması ekinde Neova Sigorta A.Ş. acentesi Simetri Sigorta Ara. Hiz. Ltd. Sti. tarafından düzenlenmiş sigorta teklifini sunduğu, sigorta teklifinde bir yıllık tutarın 36,04-TL olduğunun belirtildiği, isteklinin bu tutarı ihale süresi olan üç yıl ile çarparak (3 yıl x 36,04-TL =108,12-TL) toplam tutarı bulduğu, sigorta teklifinde işin süresinin 01/01/2014 – 31/12/2016 olarak belirtildiği, teklif ekinde Neova Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce düzenlenmiş teyit belgesinin sunulduğundan bahisle, açıklama istenilen özel güvenlik mali sorumluluk sigortası iş kalemi için bir yıl süreli belgelendirme yapıldığı, bir yıllık belge tutarının ihale süresi olan üç yıl ile çarpılmak suretiyle açıklama yapıldığı ve belge üzerinde poliçenin vade bitiminde aynı şartlar dâhilinde uzatılacağına ilişkin ibare bulunmadığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklaması sunan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılarak düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul kararının, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına

ilişkin kısmının iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan (07/06/2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan değişiklikle yürürlükten kaldırılan) “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79. maddesinde;

“…

79.4.2.23.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bilesen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Uyuşmazlık, vâde bitiminde aynı şartlar dâhilinde uzatılacağına ilişkin ibare bulunmayan özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin teklifin bir yıllık tutarının ihale süresi (üç yıl) ile çarpılarak bulunan miktarla aşırı düşük teklif açıklaması yapılmasının mümkün olup  olmadığına ilişkindir.

Aşırı düşük teklif açıklamalarında isteklilerin yükümlülüğünün idarece belirlenen ve açıklanması istenen is kalemleri ve analiz girdilerini oluşturmak olduğu, sigorta tekliflerinin genellikle yıllık olarak düzenlendiği, içerdiği rizikolar nedeniyle sigorta şirketlerinin daha uzun süreli teklif vermekten kaçınabileceği, nitekim dava konusu ihalede aşırı düşük açıklaması sunan tüm isteklilerin bir yıllık teklif aldıkları ve bu teklif meblağlarını ihale süresiyle çarparak açıklama yaptıkları anlaşıldığından, teklif verildiği tarihte bir yıl için alınan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklifinin ihale süresi ile çarpılması sonucu çıkan tutarla aşırı düşük açıklaması yapılmasının kabulü gerekmektedir.

Sonuç olarak, davacının aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun bulunduğundan, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 20.11.2013 tarihli ve 2013/UH.I-4341 sayılı kararında Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi- Azra Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. iş ortaklığına yönelik değerlendirmelerin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın