xxxx
Home / İhalenin İptalinin İptali / AYKIRI DURUMLAR İHALE ONAY BELGESİ İMZALANIRKEN BİLİNİYORSA İHALENİN İPTALİ SÖZ KONUSU OLAMAZ

AYKIRI DURUMLAR İHALE ONAY BELGESİ İMZALANIRKEN BİLİNİYORSA İHALENİN İPTALİ SÖZ KONUSU OLAMAZ

Karar Tarihi : 06.03.2024

Karar No : 2024/UY.I-403

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1277833 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Karacabey Gölecik Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 20.12.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bursa Karacabey Gölecik Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi” ihalesine ilişkin olarak Gismark İnş. Ltd. Şti. – Alya Grup Yapı Ener. Hay. Tur. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 12.02.2024 tarih ve 131452 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/213 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 05.02.2024 tarihinde tebliğ edilen komisyon kararı ile ihalenin iptal edildiği, idarenin söz konusu kararda belirtmiş olduğu iptal gerekçelerinin dayanaktan yoksun olduğu, tekliflerinin yaklaşık maliyetin yüzde kırkı oranında altında olduğundan idarenin kamu yararını iptale gerekçe olarak gösteremeyeceği,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda hükmedilen temel ilkelerin ihalenin her aşamasında gözetilmesi ve temel ilkelere uygunluğun sağlanabilmesi için idarenin gerekli inceleme, araştırma ve değerlendirmeleri uygun aşamalarda yapması gerektiği, her türlü ihtiyaç belirlenerek, ihale yetkilisinin onayı alınarak ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün standart ihale dokümanları kullanılarak ihaleye çıkıldığı, kamu yararı amacını gerçekleştirmekle mükellef olan idarenin öngörülü ve basiretli olması beklendiği göz önüne alındığında gelinen aşamada idarece kural değişikliğine gidilerek soyut gerekçeler dayanak gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı,

Ayrıca idarece proje sahalarındaki sulama işleri ile Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri işlerinin eşgüdüm içinde yapılması gerektiği ifade edilmesine rağmen başvuruya konu ihale ile aynı anlayış ve sistematik içerisinde eş zamanlarda yapılan pek çok Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmet ihalesi olduğu ve söz konusu ihalelerde iptal kararı alınmadığı, başvuruya konu ihalenin sulama işleri ile eşgüdüm içinde yapılması gerektiği gerekçesiyle iptal edildiği halde DSİ Genel Müdürlüğünün yatırım programı incelendiğinde başvuruya konu ihalenin de içerisinde bulunduğu, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ihalelerinin sulama işleri, sulama barajı/göleti projeleri bitmediği halde mevcut haliyle yatırım programında yer aldığı, bu kapsamda idarenin istikrarlı davranma yükümlülüğünü yerine getirmediği iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan 4734 sayılı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinin, madde gerekçesinde yer alan “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılamaması ya da Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti” şeklindeki durumlarda ihalenin iptali hususunda ihale komisyonlarına ve dolayısıyla idarelere takdir yetkisi tanındığı, bunun yanında anılan Kanun’un 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası ile ihale komisyonu kararı üzerine, ihale yetkilisine de ihale komisyonu kararının alınmasından itibaren 5 iş günü içerisinde yapacakları inceleme sonucunda, gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihalenin iptal edilmesi hususunda takdir yetkisi verildiği anlaşılmakla birlikte, bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin anayasal ilkeler çerçevesinde, eşitlik ilkesine uygun şekilde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılması, tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin açıkça ortaya konulması gerekmektedir.

İdare tarafından ihalenin iptaline gerekçe olarak 28.12.2023 tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen “E-30783613-751-4169627” sayılı yazı ekinde yer alan örnek idari şartnamelerden, şartnamenin 7.6’ncı maddesinde yer alan düzenlemeye ek şart getirilmemesi ve “Diğer Hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde düzenleme yapılmaması gerektiği anlaşılmasına rağmen mevcut ihale dokümanının 48’inci maddesinde 7.6’ncı maddesindeki düzenlemelere ek şartlar getirildiği, ayrıca sulama projeleri ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin eşgüdüm içerisinde yapılmasının genel bir uygulama olduğu ve kamu yararına olacağının gösterildiği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, başvuruya konu ihale için ihale onayının 09.11.2023 tarihinde alındığı, 20.11.2023 tarihinde yayınlanan ihale ilanının ardından 23.11.2023 tarihinde düzeltme ilanı yayınlandığı, 20.12.2023 tarihinde ihalenin gerçekleştirildiği, 05.02.2024 tarihinde isteklilere tebliğ edilen ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edildiği, iptal gerekçesi olarak gösterilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen “E-30783613-751- 4169627” sayılı yazıda İdari Şartname’nin 48’inci maddesinde isteklilere ek şartlar getirilmemesi hususunun ifade edildiği görülmekle birlikte İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesi gereği İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı, aynı yazı içeriğinde “…Bundan sonra yapılacak ihalelerde ekte gönderilen şartnamelerin kullanılması hususunda; gereğini bilgilerinize rica ederim.” ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla anılan yazının ekinde yer alan örnek dokümanların 28.12.2023 tarihinden itibaren yapılacak ihaleleri kapsadığı açık olarak ifade edildiğinden 20.12.2023 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede örnek idari şartnameyle mevcut doküman arasındaki uyumsuzluğun iptal gerekçesi yapılamayacağı değerlendirilmiştir.

Ayrıca, diğer bir iptal gerekçesi olarak sulama projeleri ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin eşgüdüm içerisinde yapılmasının genel bir uygulama olduğu ve kamu yararına olacağının ifade edilmekle birlikte, söz konusu proje ve hizmetlerin eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilmesine ilişkin gerekliliğin sonradan ortaya çıkan bir durum olmadığı, ve İhale Onay Belgesi’nin bu şartların varlığı altında onaylandığı, söz konusu durumların ihalenin iptal tarihi olan 05.02.2024 tarihinden önce de idarece bilindiği, mevcut durumda söz konusu hususların gelinen aşamada ihalenin iptaline gerekçe olarak kullanılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilme gerekçelerinin yerinde olmadığı ve idarenin ihalenin iptali kararının iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali kararının iptal edilerek bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bize ulaşın