xxxx
Home / Banka Referans Mektubu / Banka Referans Mektubunun Usulüne Uygun Sunulmaması – İtirazen Şikayet – Belgelerin Sunuluş Şekli

Banka Referans Mektubunun Usulüne Uygun Sunulmaması – İtirazen Şikayet – Belgelerin Sunuluş Şekli

Karar No              : 2019/MK-149

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2011/126355 İhale Kayıt Numaralı “Anadolu Otoyolu’nun Bolu Tüneli İşletme Şefliği Ve Çaydurt Otoyol Bakım İşletme Şefliği Sorumluluk Alanlarındaki Muhtelif Kesimlerde Yol Aydınlatma Ve Flaşör Sistemleri Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2011/126355 ihale kayıt numaralı “Anadolu Otoyolu’nun Bolu Tüneli İşletme Şefliği ve Çaydurt Otoyol Bakım İşletme Şefliği Sorumluluk Alanlarındaki Muhtelif Kesimlerde Yol Aydınlatma ve Flaşör Sistemleri Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Akarsu Elekt. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.12.2011 tarihli ve 2011/UY.II-4404 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin davayı reddetmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 13.03.2019 tarihli E:2013/185, K:2019/758 sayılı kararında “…Uyuşmazlığın aktarılan mevzuatla birlikte değerlendirilmesinden, banka referans mektubunun dava konusu ihale kapsamında sunulması gerekli belgelerden olduğu, ihale dosyasına sözü edilen belgeyi düzenleyenden farklı bir şube tarafından aslına uygunluk ibaresi konulmak suretiyle çoğaltılan ıslak imzalı örneğin sunulduğu, diğer şube tarafından aslına uygunluk ibaresi konularak imzalanan banka referans mektubu suretinin asıl belge niteliğinde kabul edilmesi gerektiği, banka referans mektubunun somut olaydaki şekliyle sunulmasıyla belge sunulma zorunluluğunun yerine getirilmiş olduğu, ayrıca ihale dosyasına sunulan belgeler arasında genel müdürlük tarafından düzenlenen teyit yazısının Kızılay Şubesi ibaresi, iki çalışanının ıslak imzaları ve aslına uygunluk ibaresi taşıyan suretine yer verildiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, teklif dosyasında sunulan belgelerin içeriği veya imzaların gerçekliği hususundaki tereddütlerin belgeyi düzenleyenden kaynaklanan bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek idare veya Kurum tarafından teyit edilmesi gerekirken, bankanın başka bir şubesi tarafından aslına uygunluk ibaresi konulmak suretiyle imzalanmış banka referans mektubu örneğinin teyidi yapılmadan dava konusu işlemin tesis edildiği görülmektedir.

Bu durumda, belge sunma koşulunun yerine getirildiğinin kabulü ve incelemenin buna uygun olarak sürdürülüp sonuçlandırılması gerekirken, banka referans mektubunun mevzuata uygun olarak sunulmadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ve Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 26.12.2011 tarihli ve 2011/UY.II-4404 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihaleyi yapan idare tarafından başvuru sahibinin sunduğu banka referans mektubu örneğinin ilgili bankadan teyidinin yapılarak incelemenin sonuçlandırılması gerektiğinden, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1448 …

Call Now ButtonBize ulaşın