Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Davacının Teklifi Hakkında Yeniden Komisyon Kararı Alınmasının Davacının Kanunda Belirlenen Başvuru Usullerine İlişkin Süreyi Canlandırdığı

Davacının Teklifi Hakkında Yeniden Komisyon Kararı Alınmasının Davacının Kanunda Belirlenen Başvuru Usullerine İlişkin Süreyi Canlandırdığı

Davacının Teklifi Hakkında Yeniden Komisyon Kararı Alınmasının Davacının Kanunda Belirlenen Başvuru Usullerine İlişkin Süreyi Canlandırdığı

Karar No              : 2020/MK-232

AŞVURUYA KONU İHALE:

2019/712664 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir – Aksaray Devlet Yolu Km: 23+788 – 78+760 Arası Yapım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/712664 ihale kayıt numaralı “Nevşehir – Aksaray Devlet Yolu Km: 23+788 – 78+760 Arası Yapım” ihalesine ilişkin olarak Ant İnş. Mad. San. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 12.08.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1356 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Ant İnş. Mad. San. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 22.09.2020 tarihli ve E:2020/1559, K:2020/1358 sayılı kararı ile “… Dosyanın incelenmesinden; davacı şirketin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Yol Yapım İşi ihalesine katıldığı, ihale komisyonunun 08/04/2020 tarihli kararıyla ihaleyi Suryol İnşaat Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. – DT Enerji Üretim A.Ş. – AGF Enerji İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığının kazandığı, Heltaş İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, davacı tarafından sunulan teklifin “iş deneyim belgesinin EKAP’a kayıtlı olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu karara karşı davacı tarafından yapılan 16/04/2020 tarihli şikâyet başvurusunun idarece reddedildiği, bu karar üzerine davacı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, daha sonra Demgün İnşaat Hafriyat Madencilik Tarım Nakliye Petrolcülük Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Kandaşoğlu Yapı A.Ş. İş Ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 10/06/2020 tarihli 2020/UY.I-1018 sayılı kararıyla Demgün İnşaat Hafriyat Madencilik Tarım Nakliye Petrolcülük Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Kandaşoğlu Yapı A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, bu karar gereğince ihale komisyonu tarafından 24/06/2020 tarihli kararla ihalenin Demgün İnşaat Hafriyat Madencilik Tarım Nakliye Petrolcülük Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Kandaşoğlu Yapı A.Ş. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, Suryol İnşaat Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. – DT Enerji Üretim A.Ş. – AGF Enerji İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, davacı tarafından sunulan teklifin yine aynı gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu karara karşı davacı tarafından 29/06/2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvurunun süre yönünden reddi üzerine Kamu İhale Kuruluna itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun dava konusu işlemle reddedildiği, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 12/08/2020 tarihli 2020/UY.I-1356 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Dava konusu uyuşmazlıkta, idarece ilk komisyon kararına karşı bir başka teklif sahibi tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu neticesinde düzeltici işlem belirlenmesi üzerine yeni bir komisyon kararı alındığı, bu yeni komisyon kararında da tekrar davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığına karar verildiği, dolayısıyla davacının teklifi hakkında yeniden komisyon kararı alınmasının davacının Kanunda belirlenen başvuru usullerine ilişkin süreyi canlandırdığı, geçerli tekliflerin sıralamasını da değiştiren yeni komisyon kararının yeni bir hukuki durum olarak değerlendirilmesi ve bu kararın tebliği üzerine süresi içinde yapılan başvuruların esasının değerlendirilmesi gerekirken, ilk komisyon kararının tebliği üzerine yeni başvurunun süresinde olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 12.08.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1356 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın