xxxx
Home / İhale Danışmanı / FETÖ/PDY Yapılanmasına Müzahir Olduğu Gerekçesiyle Kayyum Atanan Şirketlerde Davacının 2006-2008 Yıllarında Şoför Olarak Sigorta Kaydının Bulunmasının Tek Başına Terör Örgütlerine İltisakı Yahut İrtibatı Olduğu Anlamına Gelmeyeceği

FETÖ/PDY Yapılanmasına Müzahir Olduğu Gerekçesiyle Kayyum Atanan Şirketlerde Davacının 2006-2008 Yıllarında Şoför Olarak Sigorta Kaydının Bulunmasının Tek Başına Terör Örgütlerine İltisakı Yahut İrtibatı Olduğu Anlamına Gelmeyeceği

Karar No              : 2020/MK-19

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/297928 İhale Kayıt Numaralı “Türkoğlu İlçesinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Kapsamına Alınan Yerleşim Yerlerindeki Toplam 1661 İlköğretim Öğrencisinin 29 Taşıma Merkezi Okula 133 Güzergâhtan 181 İş Günü Süreyle Taşınması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/297928 ihale kayıt numaralı “Türkoğlu İlçesinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Kapsamına Alınan Yerleşim Yerlerindeki Toplam 1661 İlköğretim Öğrencisinin 29 Taşıma Merkezi Okula 133 Güzergâhtan 181 İş Günü Süreyle Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Bilal Çavuşoğlu/Minibüs İşletmecisi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.09.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1157 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Bilal Çavuşoğlu tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 19.12.2019 tarihli E:2019/1961, K:2019/2389 sayılı kararında “…Dava dosyasının incelenmesinden; Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 26.07.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Türkoğlu İlçesinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Kapsamına Alınan Yerleşim Yerlerindeki Toplam 1661 İlköğretim Öğrencisinin 29 Taşıma Merkezi Okula 133 Güzergâhtan 181 İş Günü Süreyle Taşınması İşi” ihalesinde 13 adet ihale dokümanı satın alındığı 26.07.2019 tarihinde yapılan ihaleye 6 isteklinin katıldığı. 06.08.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 1’inci ve 3’üncü kısımlarında davacının (başvuru sahibinin) ekonomik açıdan en avantajlı istekli olarak belirlendiği, daha sonra 03.09.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile davacının terör örgütüyle iltisakı olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı tarafından yapılan şikayet başvurusunun ihaleyi yapan idarenin 05.09.2019 tarihli yazısıyla reddedilmesi üzerine, 06.09.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, dava konusu Kamu İhale Kurulu’nun 18.09.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1157 sayılı kararı ile itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi üzerine Kurul kararının iptali istemiyle bakılmakta olan dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, ihaleyi yapan idare tarafından 07.08.2019 tarihli ve E.14598915 sayılı yazı ile ihalenin bütün kısımları için ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci isteklilerin terör örgütleriyle bağlantılarının olup olmadığı hususuna ilişkin olarak Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden bilgi talep edildiği, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 16.08.2019 tarihli ve E. 2019081610564889059 sayılı yazı ile cevap verildiği, 06.08.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile 1’inci ve 3‘üncü kısımlar için davacının (başvuru sahibinin) ekonomik açıdan en avantajlı istekli olarak belirlendiği, daha sonra 03.09.2019 tarihli ikinci ihale komisyon kararı ile davacının terör örgütüyle iltisakı olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, itirazen şikayet başvurusunun iptali talep edilen Kurul kararı ile, ihaleyi yapan idare tarafından başvuru sahibi hakkında ilgili birimlerden gerekli güvenlik soruşturmalarının gerçekleştirildiği, söz konusu birimlerden alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda işlem tesis edildiği, alınan ihale komisyonu kararında söz konusu isteklinin teklifinin Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında değerlendirilmesi noktasındaki takdir ve sorumluluğun idarede olduğu gerekçesiyle reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Mahkememizin 16.10.2019 tarihli ara kararıyla; davalı idareden, dava konusu işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin yer aldığı işlem dosyasının gönderilmesinin istenildiği, Emniyet Genel Müdürlüğünden ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden, davacı hakkında, FETÖ/ PDY terör örgütü veya herhangi bir terör Örgütü üyesi olduğu veya terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu yönünde herhangi bir istihbari bilgi, emniyet tahkikatı, adli tahkikat, savcılık soruşturması bulunup bulunmadığı sorularak ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenildiği; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından, davacının, Bank Asya A.Ş. nezdinde herhangi bir hesabının bulunup bulunmadığı, hesabı var ise; hangi tarihte açıldığı, hesabın türü, hesap hareketleri, hesap kapatılmış ise hangi tarihte kapatıldığı hususları sorularak buna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenildiği; aynı ara kararla Türkoğlu Kaymakamlığından (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü), davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenildiği; Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş İI Emniyet Müdürlüğü ve Türkoğlu Kaymakamlığı (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) tarafından gönderilen bilgi ve belgelerde; davacı Bilal Çavuşoğlu’nun (Yuvarlak) FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili herhangi bir kayda rastlanılamadığı, ancak 08.12.2006-05.03.2007 tarihleri arasında Dünya Dağıtım A.Ş. adlı firmada sigortalı olarak çalıştığı, yine 06.03.2007-14.05.2008 tarihleri arasında Cihan Medya Dağıtım A.Ş. adlı firmada sigortalı olarak çalıştığının anlaşıldığı, davacı hakkında başka bir bilgi ve belge bulunmadığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun 10.12.2019 tarihli ve E.25632 sayılı yazı ve eklerinde, Bank Asya A.Ş.’de davacı adına 25.10.2007 tarihinde hesap açıldığı, hesaba para yatırılmadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat ve idari şartname hükümlerinin birlikte incelenmesinden, terör örgütleriyle iltisakı yahut irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları, söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacakları anlaşılmaktadır.

Bu durumda, FETÖ/PDY yapılanmasına müzahir olduğu gerekçesiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 04.11.2016 tarihli ve 2016/4992 sayılı kararı ile kayyum atanan Dünya Dağıtım A.Ş. ve Cihan Medya Dağıtım A.Ş. isimli şirketlerde davacının 2006-2008 yıllarında şoför olarak sigorta kaydının bulunmasının tek başına terör örgütlerine iltisakı yahut irtibatı olduğu anlamına gelmeyeceği, sigorta kaydının adı geçen şirketlere kayyum atanmasından çok önceki tarihlerde olduğu, davacı hakkında yasadışı herhangi bir oluşumla irtibat ve iltisakına ilişkin başkaca herhangi bir bilgi bulunmadığı hususları dikkate alındığında, ihalenin 1’inci ve 3’üncü kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı istekli olan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işleme karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Nitekim, Danıştay 13. Dairesi’nin 14.02.2019 tarihli ve E:2018/4168, K:2019/397 sayılı, 27.02.2019 tarihli ve E:2019/168, K:2019/595 sayılı ve 25.06.2018 tarihli ve E:2018/340, K:2018/2110 sayılı kararları da aynı yöndedir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 18.09.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1157 sayılı kararının iptaline

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda,  4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın