Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Herhangi Bir Sebeple Kurul Kararlarına Karşı İtiraz Niteliğindeki Başvuruların Kurumca İncelenmesi Ve Bu Başvuru Nedeniyle Başvuruya Konu Kurul Kararını Değiştiren Veya Onaylayan Nitelikte Yeni Bir Kurul Kararı Alınması Mümkün Bulunmamaktadır

Herhangi Bir Sebeple Kurul Kararlarına Karşı İtiraz Niteliğindeki Başvuruların Kurumca İncelenmesi Ve Bu Başvuru Nedeniyle Başvuruya Konu Kurul Kararını Değiştiren Veya Onaylayan Nitelikte Yeni Bir Kurul Kararı Alınması Mümkün Bulunmamaktadır

Herhangi Bir Sebeple Kurul Kararlarına Karşı İtiraz Niteliğindeki Başvuruların Kurumca İncelenmesi Ve Bu Başvuru Nedeniyle Başvuruya Konu Kurul Kararını Değiştiren Veya Onaylayan Nitelikte Yeni Bir Kurul Kararı Alınması Mümkün Bulunmamaktadır

Karar No              : 2021/UY.I-823

BAŞVURU SAHİBİ:

Refüj Organizasyon A.Ş. – Atlas Maden Ürün. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/337382 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Ödemiş Beydağ Sulaması 2 Kısım Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 27.08.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir Ödemiş Beydağ Sulaması 2 Kısım Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 05.04.2021 tarih ve 17816 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/636 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; Danıştay Onüçüncü Dairesinin 08.12.2020 tarihli ve E:2020/3148, K:2020/3558 sayılı kararında imza incelemesinin aşırı düşük teklif açıklaması yönünden yapılmaması gerektiği belirtilmiş ise de kriminal raporuna ilişkin değerlendirme ya da raporu iptal eden bir karar verilmediği, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 10.11.2020 tarihli yazısı ile ihale üzerinde bırakılan AL-KA İnş. Nak. Taah. Tic. A.Ş.nin sahte belge kullandığına karar verildiği, Kamu İhale Kanunu’nun 10’ncu maddesinden hareketle ihale üzerinde bırakılan isteklinin sahte belge kullandığı söz konusu yazı gereğince sabit olduğu, bu itibarla, sahte belge çerçevesinde anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuruya konu ihale sürecinde Kurum’a yapılan itirazen şikâyet başvuruları sonucunda alınan 17.06.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1090 sayılı Kurul kararında “…Öte yandan, söz konusu istekli tarafından idarece istenilmemesine rağmen satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, sunulan bu belgenin ekinde ise fiyat teklifini imzalayan SMMM’ye ait faaliyet belgesi ile fiyat teklifini düzenleyen firmanın imza sirküsünün yer aldığı, imza sirküsünde yer alan imza ile fiyat teklifi üzerinde yer alan imza arasında bariz farklılık bulunmadığı ve birbirleriyle uyumlu olduğu,

Öte yandan, mevzuat gereğince, fiyat teklifi eki tutanakların, teklif veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından düzenlenmesi gerektiği, ayrıca açıklama kapsamında sunulan fiyat teklifleri ekinde meslek mensubu ile fiyat teklifini veren kişi arasında yapılan tam tasdik sözleşmesinin sunulmasının zorunlu olmadığı, diğer taraftan iddiada yer verilen “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”nde fiyat teklifi veren kişi ile meslek mensubu arasındaki sözleşmenin, beyannameleri imzalama yetkisine ilişkin olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verildiği,

Başvuru sahibi Refüj Org. A.Ş.-Atlas Mad. Ürn. San. Tic. Ltd. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 17.09.2020 tarihli ve E:2020/1165, K:2020/1340 sayılı kararında dava konusu işlemin 1’inci iddiaya ilişkin kısmın iptaline, diğer iddialara ilişkin kısım yönünden ise davanın reddine karar verildiği,

Bu kararın gereklerini yerine getirmek üzere Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 07.10.2020 tarihli ve 2020/MK-233 sayılı karar ile “1- Kamu İhale Kurulunun 17.06.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1090 sayılı kararının 1’inci iddiasının imza sirküsündeki imza ile fiyat teklifi üzerindeki imzanın uyumlu olup olmadığına ilişkin değerlendirmeleri içeren kısmın iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1’inci iddiasının ilgili kısmının esasının yeniden incelenmesine,” karar verildiği,

Söz konusu karar üzerine yapılan inceleme sonucunda alınan 25.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1948 sayılı Kurul kararı ile “…Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nden 05.09.2018 tarihli ve 02736 sayılı yazı ekinde gelen “Uzmanlık Raporu” başlıklı belgede “Sorulan hususlar doğrultusunda Doküman İnceleme Cihazı (VSC 6000/HS), mikroskop (Leica Z6 Apo-M-420) ve diğer optik aletler yardımıyla ve grafolojik (fiziki)-grafometrik yöntemler kullanılarak gerekli incelemeler yapılmış, müşahede ve tespitlerimiz ile ulaşılan sonuç ve/veya kanaat aşağıda belirtilmiştir.

Tetkike konu Fiyat Teklifi (renkli fotokopi) üzerinde “Kadir Petrol Ürünleri İnşaat…” içerikli kaşe izi üzerinde atılı bulunan imza ile Mehmet Cemil Gündem’e ait olduğu belirtilen mukayese imzalar arasında yapılan karşılaştırmada; imzanın genel şekli yönünden benzerlik görülmekte ise de; imzanın başlangıcındaki “P” harfinin tersimi, seyir-sürat vasıfları ve meyil istikamet durumu yönünden farklılık tespit edilmiş, inceleme konusu imzanın Mehmet Cemil Gündem elinden çıkmayıp, adı geçenin imzalarına benzetilmek gayretiyle adına sahte olarak atılmış olduğu kanaatine varılmıştır.” hususlarına yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan görüş yazısından, söz konusu fiyat teklifini düzenleyen firmanın imza sirküsünde “Mehmet Cemil Gündem”e ait olan imza ile anılan fiyat teklifi üzerinde yer alan imzanın birbirlerinden farklı olduklarının tespit edildiği, dolayısıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sunmuş olduğu fiyat teklifinin, aşırı düşük teklif açıklamasında “Kazılan Malzemenin Özel Dolgu Alanına Nakliyesi’ adlı girdinin fiyatının tevsiki için geçerli bir belge olarak dikkate alınamayacağı anlaşılmış olup, sonuç olarak anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı ve teklifinin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi AL-KA İnş. Nak. Taah. Tic. A.Ş.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verildiği,

Ankara 6. İdare Mahkemesi kararının Kurum tarafından temyizi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 08.12.2020 tarihli ve E:2020/3148, K: 2020/3558 sayılı kararında “…dava konusu işlemin, fiyat teklifi üzerinde yer alan imzanın şirket yetkilisine ait olmadığına yönelik davacı iddialarının, fiyat teklifinin üzerinde yer alan imza ile imza sirküsünde yer alan imza arasında teknik incelemeyi gerektiren bir farklılık bulunmadığı, imzaların birbiriyle uyumlu olduğu gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmının iptaline yönelik temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının 1’inci iddiaya ilişkin kısmının bozulmasına karar verildiği,

Danıştay Onüçüncü Dairesinin karar gereğini yerine getirmek üzere alınan 10.03.2021 tarihli ve 2021/MK-98 sayılı Kurul kararında “1- Kamu İhale Kurulunun 07.10.2020 tarihli ve 2020/MK-233 sayılı kararı ile bu karar gereği yapılan inceleme sonucu alınan 25.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1948 sayılı kararın iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Kamu İhale Kurulunun 17.06.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1090 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,” karar verildiği anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında  “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

           Anılan maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmü,

Aynı Kanun’un 57’nci maddesinde “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde  “(1) Başvurular öncelikle;

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

…(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir…” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun hükmü uyarınca, itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı itiraz, ancak dava açılması suretiyle mümkün olup, herhangi bir sebeple Kurul kararlarına karşı itiraz niteliğindeki başvuruların Kurumca incelenmesi ve bu başvuru nedeniyle başvuruya konu Kurul kararını değiştiren veya onaylayan nitelikte yeni bir Kurul kararı alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu bakımdan Kurul kararına itiraz niteliği taşıyan iddialara ilişkin olarak anılan Kanun hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan 05.04.2021 tarihli başvuru dilekçesi ve eklerinin  incelenmesinden;   başvuru sahibinin iddiasında ileri sürülen hususların 17.06.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1090 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı kapsamında incelendiği ve bu bakımdan Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu karara yönelik açılan dava sonucunda verilen Ankara 6. İdare Mahkemesi kararı gereği yeniden inceleme yapılarak 25.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1948 sayılı Kurul kararının alındığı, ancak yeniden incelemeye geçilmesine ilişkin Ankara 6. İdare Mahkemesi kararının temyiz incelemesi neticesinde Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından verilen karar ile “…fiyat teklifinin üzerinde yer alan imza ile imza sirküsünde yer alan imza arasında teknik incelemeyi gerektiren bir farklılık bulunmadığı…” gerekçesiyle 17.06.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1090 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının hukuka uygun olduğuna karar verildiği, bu karar gereği olarak alınan 10.03.2021 tarihli ve 2021/MK-98 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 07.10.2020 tarihli ve 2020/MK-233 sayılı kararı ile bu karar gereği yapılan inceleme sonucu alınan 25.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1948 sayılı kararın iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Kamu İhale Kurulunun 17.06.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1090 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,” karar verildiği göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddialarının 10.03.2021 tarihli ve 2021/MK-98 sayılı Kurul kararına da itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı ve şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği düzenlenmiştir.

Dolayısıyla, başvuru sabinin söz konusu iddiasının 17.06.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1090 sayılı Kurul kararına ve 10.03.2021 tarihli ve 2021/MK-98 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu, Kurulun karara bağladığı hususları itirazen şikâyet üzerine inceleme görevinin bulunmadığı, şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği, Kurul kararına itiraz niteliği taşıyan başvuruya ilişkin olarak yukarıda yer verilen Kanun hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmadığı anlaşıldığından, anılan hususa yönelik itirazen şikâyet başvurusunun görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın