xxxx
Home / İhale Danışmanı / İdarece Yeni Karar Verilmesi Durumunda İddiaların Yeni Oluşan Hukuki Duruma Göre İncelenmesinin Gerekliliği

İdarece Yeni Karar Verilmesi Durumunda İddiaların Yeni Oluşan Hukuki Duruma Göre İncelenmesinin Gerekliliği

İdarece Yeni Karar Verilmesi Durumunda İddiaların Yeni Oluşan Hukuki Duruma Göre İncelenmesinin Gerekliliği

Karar No              : 2020/MK-149

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/534380 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Toplama Ve Nakli İçin Kullanılacak Araçların Kiralanması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/534380 ihale kayıt numaralı “Katı Atık Toplama ve Nakli İçin Kullanılacak Araçların Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Beydağ Tem. ve İlaçl. Hizm. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 01.04.2020 tarihli ve 2020/UH.I-654 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Beydağ Tem. ve İlaçl. Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 23.06.2020 tarihli E:2020/855 K:2020/1046 sayılı kararı ile “…Dava dilekçesinde yer verilen (3. iddia, dava dilekçesindeki C bendi) “yabancı menşeli araçların yalnızca belli makam ve hizmetlerle sınırlı tutulması gerektiği iddiasının çelişkili olarak reddedildiği” iddiası yönünden; şikayet ve itirazen şikayet aşamalarında bu iddiaya yer verilmediği ve dolayısıyla davalı idare tarafından bu iddiaya ilişkin tesis edilmiş bir işlemin de bulunmadığı açık olup, mevcut uyuşmazlıkta bu iddia yönünden inceleme yapılmaksızın esasa geçildi.

Davacının 5. iddiasına ilişkin olarak (bir takım istekliler arasında organik bağ olduğu ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası); davacı şirketin bu iddiasının 09.12.2019 tarihli ihale komisyonu kararında ihalenin MCY Or. Ür. Pey. Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – Yeşilçam Pey. Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığının aynı tarihli kesinleşen ihale kararı ekinde başvuru sahibi istekliye tebliğ edildiği ve başvuru sahibi istekli tarafından ihale komisyonu kararının tebliğ tarihini izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken söz konusu husus ile ilgili olarak süresi içerisinde herhangi bir başvuruda bulunulmadığı ve bu süre geçtikten sonra (29.02.2020) tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve başvurunun süre yönünden reddedildiği, davacı şirketin bu iddiasını 29/01/2020 tarih ve 2020/UH.I-232 sayılı Kurul Kararı ile düzeltici işlem belirlenmesi üzerine, 24/02/2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile yeniden alınan ihale kararı üzerine yaptığı şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda ileri sürdüğü, 24/02/2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile yeni bir hukuki süreç başlatılması nedeniyle yeni bir hukuki durum ortaya çıktığı, 24/02/2020 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine bu karara karşı süresinde ileri sürülen iddiaların yeni oluşan hukuki duruma göre incelenmesi gerektiği, 24/02/2020 tarihli ihale komisyonu kararına göre süresinde öne sürülen iddianın incelenmesi gerektiği anlaşıldığından, bu iddia yönünden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin 4. iddiaya ilişkin kısmının iptali istemi yönünden davanın reddine, dava konusu işlemin 1., 2. ve 5. iddialara ilişkin kısmının ise iptaline…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin kısmen reddine, kısmen iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 01.04.2020 tarihli ve 2020/UH.I-654 sayılı kararının 1 , 2 ve 5’inci iddialar ile ilgili kısımlarının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1’inci iddiası (ikinci bilgi isteme yazısının yasaya aykırı olduğu, birinci ve ikinci bilgi isteme yazısına istinaden teklif edilen araçların farklı olduğu iddiası), 2’nci iddiası (istekliler tarafından teklif edilen araçların yerli muhteva oranını karşılamadığı iddiası) ve 5’inci iddiası (birtakım istekliler arasında organik bağ olduğu ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası) ile ilgili olarak esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın