Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İdarelerin Yapacakları İhalelerde, Saydamlığı Ve Güvenirliği De Sağlamakla Sorumlu Olmaları Ve İhale Dokümanlarının İsteklilerin Tekliflerini Sunma İradelerini Etkilemeyecek Şekilde Hazırlanması Gerekliliği

İdarelerin Yapacakları İhalelerde, Saydamlığı Ve Güvenirliği De Sağlamakla Sorumlu Olmaları Ve İhale Dokümanlarının İsteklilerin Tekliflerini Sunma İradelerini Etkilemeyecek Şekilde Hazırlanması Gerekliliği

Karar No              : 2017/MK-488

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/241839 İhale Kayıt Numaralı “İçme Suyu Arıtma Tesisi, Atık Su Arıtma Tesisi, Pompa Ve Terfi İstasyonları, İçme Suyu Ve Kanalizasyon Arıza İşleri İşletilmesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/241839 ihale kayıt numaralı “İçme Suyu Arıtma Tesisi, Atık Su Arıtma Tesisi, Pompa ve Terfi İstasyonları, İçme Suyu ve Kanalizasyon Arıza İşleri İşletilmesi” ihalesine ilişkin olarak AKZEN Destek Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 19.07.2017 tarihli ve 2017/UH.I-1943 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Davacı Akzen Destek Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 29.09.2017 tarihli ve E:2017/2670, K: 2017/2956 sayılı kararında, “…Yukarıda yer verilen düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinden, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından ihale konusu iş kapsamında uygulanacak cezaların, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16. maddesinin 16.1.1. fıkrasına ilişkin (26) numaralı dipnotta yer alan açıklamalar dikkate alınarak düzenleneceği, anılan dipnotun (3) numaralı bendine göre, “özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarının, sözleşme bedelinin % 1 ’ini geçmemek üzere oran olarak belirtileceği, ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, idarece öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısının idarece belirlenerek yazılacağı, ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmek kaydıyla, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşmenin feshedilebileceği hususuna da idarece gerek görülmesi halinde bu hususa yer verileceği” açıktır.

Bakılan davada, İdari Şartname’de belirtilen miktardaki personel, araç ve ekipmanlarla 24 ay süreyle yerine getirilecek olan “İçme Suyu Arıtma Tesisi, Atık Su Arıtma Tesisi, Pompa ve Terfi İstasyonları, İçme Suyu ve Kanalizasyon Arıza İşleri İşletilmesi” işinin sürekli tekrar eden iş niteliğinde olduğu, dava konusu ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın 16. maddesinde, cezalar ile ilgili bilgilerin Teknik Şartname’de yer aldığı ve idare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin %30’unu geçmeyeceği düzenlemelerine yer verildiği, ancak Teknik Şartname’nin çeşitli maddelerinde hizmetin ifa şeklinde yükleniciden kaynaklanan bir kusurun meydana gelmesi halinde her bir aykırılık hali için belli miktarda ceza kesileceğine ilişkin düzenlemeler yer almış ise de, ihale dokümanında anılan dipnot doğrultusunda, “bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak tekrarı ile belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedileceği ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısına ilişkin düzenleme yapılmadığı” hususlarında tartışma bulunmadığı görülmektedir.

Bu durumda, dava konusu ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarısı’nda veya tasarının atıfta bulunması halinde Teknik Şartname’de, “hizmetin ifa şeklinde yükleniciden kaynaklanan bir kusurun meydana gelmesi halinde, aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak tekrarı ile belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedileceği ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısı” hususlarında düzenleme yapılması gerekirken ihale dokümanında bu yönde bir düzenleme yapılmamasının, sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin belirsizliğe sebep olduğu, dava konusu ihaleye ilişkin olarak 11 firma tarafından ihale dokümanı satın alınmasına rağmen sadece 1 istekli tarafından teklif sunulduğu, idarelerin yapacakları ihalelerde, saydamlığı ve güvenirliği de sağlamakla sorumlu olmaları ve ihale dokümanlarının isteklilerin tekliflerini sunma iradelerini etkilemeyecek şekilde hazırlanması gerekliliği dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan ilkeler çerçevesinde dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 19.07.2017 tarih ve 2017/UH.I-1943 sayılı Kurul Kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın