xxxx
Home / İhale Danışmanı / İdarenin İhalenin İptal Kararına Açılan Davanın Reddi – Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı

İdarenin İhalenin İptal Kararına Açılan Davanın Reddi – Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı

Karar No              : 2020/MK-97

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/434444 İhale Kayıt Numaralı “(Bursa – Karacabey) Ayrım – Orhaneli – Harmancık Yolu Km: 26+572 – 83+563 Arası Toprak, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bsk) Ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/434444 ihale kayıt numaralı “(Bursa – Karacabey) Ayrımı – Orhaneli – Harmancık Yolu Km: 26+572 – 83+563 Arası Toprak, Sanat Yapıları, Üstyapı (BSK) ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak YG Yol Yap. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Orak Alt. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 09.01.2019 tarihli ve 2019/UY.I-39 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

YG Yol Yap. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Orak Alt. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından 09.01.2019 tarihli ve 2019/UY.I-39 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 29.03.2019 tarihli ve E:2019/193, K:2019/687 sayılı kararı ile  “Dava konusu işlemin iptaline…” karar verilmiştir.

Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin söz konusu kararının uygulanmasını sağlamak üzere Kurul tarafından alınan 18.04.2019 tarihli ve 2019/MK-139 sayılı karar ile “1- Kamu İhale Kurulunun 09.01.2019 tarihli ve 2019/UY.I-39 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

3- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin birinci iddiasının esasının incelenmesine…” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen yapılan inceleme neticesinde ise Kurul tarafından alınan 15.05.2019 tarihli ve 2019/UY.I-587 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine”  karar verilmiştir.

Diğer taraftan Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 29.03.2019 tarihli ve E:2019/193, K:2019/687 sayılı kararının temyizen incelenmesi neticesinde Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından alınan 09.07.2019 tarihli ve E:2019/1797, K:2019/2458 sayılı kararla “Davanın reddine…”  şeklinde karar verilmiştir.

Bahse konu mahkeme kararının uygulanmasını teminen alınan 08.08.2019 tarihli ve 2019/MK-273 sayılı karar ile “1- Kamu İhale Kurulu’nun 18.04.2019 tarihli ve 2019/MK-139 sayılı kararının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulu’nun 18.04.2019 tarihli ve 2019/MK-139 sayılı kararı uyarınca başvuru sahibinin birinci iddiasının esasının incelenmesi sonucunda alınan 15.05.2019 tarihli ve 2019/UY.I-587 sayılı Kurul kararının iptaline,

3- Başvuru sahibinin birinci iddiası bakımından Danıştay Onüçüncü Dairesinin anılan kararında belirtilen gerekçelerle itirazen şikayet başvurusunun reddine,

4- Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin ikinci iddiası bakımından Kamu İhale Kurulu’nun 09.01.2019 tarihli ve 2019.UY.I-39 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna…” karar verilmiştir.

Bu defa YG Yol Yap. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Orak Alt. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından 15.05.2019 tarihli ve 2019/UY.I-587 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 30.09.2019 tarihli ve E:2019/1241, K:2019/1928 sayılı kararı ile “Dava konusu işlemin iptaline…” karar verilmiş olup, bu karara konu 15.05.2019 tarihli ve 2019/UY.I-587 sayılı Kurul kararının 08.08.2019 tarihli ve 2019/MK-273 sayılı karar ile iptal edilmiş olması nedeniyle Kurul tarafından yeni bir işlem tesis edilmemiştir.

Ankara 17. İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenmesi neticesinde Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından alınan 15.01.2020 tarihli ve E:2019/4180, K:2020/158 sayılı kararla “…Kurul’un 07.11.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1930 sayılı kararının uygulanması sonrasında 14.12.2018 tarihinde anılan ihale, idare tarafından iptal edilmiştir.

İhalenin idare tarafından iptaline yönelik karara karşı yapılan itirazen şikayet başvurusu Kurul’un 09.01.2019 tarihli ve 2019/UY.I-39 sayılı kararıyla reddedilmiş, anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 29.03.2019 tarihli ve E:2019/193, k:2019/687 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, Dairemizin 09.07.2019 tarihli ve E:2019/1797, K:2019/2458 sayılı kararıyla anılan Mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlığa konu ihalenin Kurul’un 07.11.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1930 sayılı kararının uygulanması sonucunda 14.12.2018 tarihinde idare tarafından iptal edildiği görülmektedir. İhalenin idarece iptaline yönelik işleme karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği, bu karara karşı açılan davanın kesin olarak reddedildiği ve ihalenin iptal edilmesine yönelik kararın bu şekilde kesinleştiği dikkate alındığında, bakılan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı görüldüğünden, temyize konu Mahkeme kararının bozulması gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

Davacı ve davalı idarenin temyiz istemlerinin kabulüne

2- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 30.09.2019 tarihli ve E:2019/1241, K:2019/1928 sayılı kararının BOZULMASINA,

3- KONUSU KALMAYAN DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA…  ” şeklinde karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Dava konusu ihalenin idarece iptal edilmesine yönelik kararın, Danıştay kararında belirtildiği şekilde alınmış olan Kurul, Mahkeme ve Danıştay kararları ile kesinleştiği ve davanın konusuz kaldığı dikkate alındığında, gelinen aşamada uyuşmazlığa ilişkin karar verilmesine yer olmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın