Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Dokümanı Kapsamındaki Analiz Formatlarının Süresi İçinde İtiraz Edilmeden Kesinleşmesi Nedeniyle, Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısının Ekinde Yer Alan Analiz Formatlarında Belirlenmiş Olan Mesafelerin Dışında Mesafeler Kullanılarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılamayacağı

İhale Dokümanı Kapsamındaki Analiz Formatlarının Süresi İçinde İtiraz Edilmeden Kesinleşmesi Nedeniyle, Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısının Ekinde Yer Alan Analiz Formatlarında Belirlenmiş Olan Mesafelerin Dışında Mesafeler Kullanılarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılamayacağı

İhale Dokümanı Kapsamındaki Analiz Formatlarının Süresi İçinde İtiraz Edilmeden Kesinleşmesi Nedeniyle, Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısının Ekinde Yer Alan Analiz Formatlarında Belirlenmiş Olan Mesafelerin Dışında Mesafeler Kullanılarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılamayacağı

Karar No              : 2020/MK-202

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/98134 İhale Kayıt Numaralı “Ahlat-Karahasan-Malazgirt İl Yolu (Km:10+743/24+000) Arası Toprak İşleri (Heyelan Islahı), Sanat Yapıları Ve Üst Yapı İşleri İle (Km: 28+000 / 36+000 Arası Üst Yapı İşleri İkmal İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/98134 ihale kayıt numaralı “Ahlat-Karahasan-Malazgirt İl Yolu (Km:10+743/24+000) Arası Toprak İşleri (Heyelan Islahı), Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri İle (Km: 28+000/36+000 Arası Üst Yapı İşleri İkmal İşi” ihalesine ilişkin olarak Arsen Grup Yapı Ticaret Anonim Şirketi-Limanyol İnş. Mad. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikayet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 05.09.2019 tarihli ve 2019/UY.II-1074 sayılı karar ile “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Arsen Grup Yapı Ticaret Anonim Şirketi-Limanyol İnş. Mad. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 05.12.2019 tarih ve E:2019/1928, K:2019/2585 sayılı “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 24.06.2020 tarihli E:2020/72, K:2020/1583 sayılı kararında “KGM/17.002/K-H pozunda kullanılacak olan taş miktarının 1 m3 taş duvar imalatı için 1,20 m3 olduğu, ancak idarece hazırlanan KGM/17.002/K-H/H pozuna ait aşırı düşük savunmaya esas analizde taş naklinin (07.006/K taşın işbaşına nakli) miktarının 1,00 m3 olduğu, bu suretle birim fiyat tarifi ile analizin birbiriyle çeliştiği ve analizin birim fiyat tarifine aykırı olarak hazırlandığı” şeklindeki 1. iddia yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine dair kısmının incelenmesi:

… Bu durumda, söz konusu KGM/17.002/K-H: Ocak taşı ile moloz taş inşaat (hazır beton harcı ile) pozu ile KGM/17.002/K-H/H: Ocak taşı ile moloz taş inşaat (hazır beton harcı ile) pozunun birbirinden farklı pozlar olup KGM/17.002/K-H/H: Ocak taşı ile moloz taş inşaat (hazır beton harcı ile) pozunun içinde KGM/17.002/K-H: Ocak taşı ile moloz taş inşaat (hazır beton harcı ile) pozunun da bulunduğu birden fazla pozun birleşiminden oluşan paçal poz niteliğinde olduğu, KGM/17.002/K-H: Ocak taşı ile moloz taş inşaat (hazır beton harcı ile) pozunun analizi KGM/08.021/K: Ocaktan taş hazırlanması yardımcı pozunun miktarının 1,20 m3 olarak alınmasının zayiat dâhil olmasından kaynaklandığı, KGM/17.002/K-H/H: Ocak taşı ile moloz taş inşaat (hazır beton harcı ile) pozunun analizinde yer alan 07.006/K Taşın iş başına nakli girdisi için birim miktarın 1 m3 olarak belirlenmesinin sebebinin ise taşınacak taşın ocaktan çıkarılmış, doğrudan şantiye sahasına götürülüp inşaatta kullanılacak nitelikte olması ve nakliye esnasında herhangi bir zayiat bulunmaması olduğu anlaşıldığından bu iddia bakımından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, temyize konu Mahkeme kararının davanın reddine dair kısmında sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır.

Temyize konu Mahkeme kararının “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda rayici olmayan çift depolu hareketli kireç silosu (130 HP) ile karıştırıcı uç (komple sistem) için üçüncü kişilerden fiyat teklifi alındığı, ancak üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisinin açıklanmasının mümkün olmadığı ve karıştırıcı uç için alınan fiyat teklifine dayanak olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağının söz konusu fiyat teklifine dayanak oluşturmadığı” şeklindeki 2. iddia bakımından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine dair kısmının incelenmesi:

Dosyanın incelenmesinden, istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında çift depolu hareketli araç silosu (130 Hp) iş makinesine ilişkin olarak üçüncü kişi GMM Mak. Metal İnş. Oto. Nak. Gıda San İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifi ile ekinde satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, ancak söz konusu tutanakta fiyat teklifine konu malın karıştırıcı uç olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, çift depolu hareketli araç silosu iş makinesine ilişkin olarak alınan söz konusu fiyat teklifi ile satış tutarı tespit tutanağının birbiriyle uyumlu olmadığı sonucuna varıldığından 2. iddianın bu kısmı bakımından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine dair Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Temyize konu İdare Mahkemesi kararının “Depoya gidecek kazının taşınması girdisi için idarenin mesafeyi (M):5780 metre olarak, KGM/2204/H: dolgu altındaki her cins zayıf ve oynak zeminlerin kazılması ve kullanılması (her şey dâhil) iş kalemi analizinin bir girdisi olan 07.005/K-1: depoya gidecek kazının taşınması girdisi için idarenin mesafeyi (M):6000 metre olarak belirlediği, ihale üzerinde kaldığı şirketin ise aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında ilk iş kalemi altında mesafeyi 2310 m, ikinci iş kalemi içerisindeki mesafeyi 1598 m alarak nakliye formülü üzerinden açıklama yaptığı, ancak bu açıklama kapsamında yer alan ve arazi sahiplerine ait olduğu belirtilen tapular, imza beyannameleri ve kimliklerin fotokopi olarak sunulmasının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31. maddesinde düzenlenen “Belgelerin Sunuluş Şekli’ne aykırılık teşkil ettiği” şeklindeki 3. iddia bakımından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine dair kısmına gelince:

Bu durumda, Kurum tarafından düzenleme yapma yetkisi çerçevesinde Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan kural ve ihaleyi gerçekleştiren idarece aşırı düşük teklif sorgulama istemine ilişkin yazıyla isteklilere gönderilen ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatlarının süresi içinde itiraz edilmeden kesinleşmesi nedeniyle, aşırı düşük teklif sorgulama yazısının ekinde yer alan analiz formatlarında belirlenmiş olan mesafelerin dışında mesafeler kullanılarak aşırı düşük teklif açıklaması yapılamayacağı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan İntekar Yapı Turz. Elekt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, idarece KGM/2200/H Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma Kazısı Yapılması ve Kullanılması (Her Şey Dâhil) iş kalemi içerisindeki “07.005/K-1: Depoya gidecek kazının taşınması” girdisi için 5780 m olarak belirlenen mesafe dışında 2310 m, KGM/2204/H: Dolgu Altlarındaki Her Cins Zayıf ve Oynak Zeminlerin Kazılması ve Kullanılması (Her Şey Dâhil) iş kalemi içerisindeki “07.005/K-1: Depoya gidecek kazının taşınması” girdisi için 6000 m olarak belirlenen mesafe dışında 1598 m üzerinden açıklama yapılamayacağı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle,

 Davacıların temyiz isteminin kısmen reddine,

Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 05/12/2019 tarih ve E:2019/1928, K:2019/2585 sayılı kararının 1. iddiaya ilişkin olarak davanın reddine dair kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, anılan Mahkeme kararının bu kısmı ile davalı idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının belirtilen gerekçeyle onanmasına,

Davacıların temyiz isteminin kısmen kabulüne;

Mahkeme kararının 2. iddianın belirtilen kısmı ile 3. iddia bakımından davanın reddine ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca bozulmasına,

Bu kısımlar yönünden “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

 Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 05.09.2019 tarihli ve 2019/UY.II-1074 sayılı kararının 6’ncı madde (e) bendindeki iddiaya ilişkin bölümü ile, (f) bendindeki iddiaya ilişkin bölümlerinin Mahkeme kararında belirtilen kısımlarının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, İntekar Tur. Elektrik İnş. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeyerek teklifinin reddedilmesi hususunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın