xxxx
Home / Genel / İhale Dokümanında Çalıştırılması Gerektiği Belirtilen Asgari Zorunlu Ekiplerin Eksik Çalıştırılması Ve Buna Rağmen Kurum Tarafından Dokümanda Belirtilen Cezai İşlemlerin Uygulanmaması Sonucu Oluşan Kamu Zararı

İhale Dokümanında Çalıştırılması Gerektiği Belirtilen Asgari Zorunlu Ekiplerin Eksik Çalıştırılması Ve Buna Rağmen Kurum Tarafından Dokümanda Belirtilen Cezai İşlemlerin Uygulanmaması Sonucu Oluşan Kamu Zararı

İhale Dokümanında Çalıştırılması Gerektiği Belirtilen Asgari Zorunlu Ekiplerin Eksik Çalıştırılması Ve Buna Rağmen Kurum Tarafından Dokümanda Belirtilen Cezai İşlemlerin Uygulanmaması Sonucu Oluşan Kamu Zararı

Kamu İdaresi Türü          Belediyeler ve Bağlı İdareler

Yılı          2017

Dairesi  5

Karar No              384

İlam No                215

Tutanak Tarihi   9.7.2019

Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Cezai işlem

………….. A.Ş yüklenimindeki ……………. ihale kayıt numaralı “…….. Yılı …………….Müdürlüğü ………….. İşi” kapsamında ihale dokümanında çalıştırılması gerektiği belirtilen asgari zorunlu ekiplerin eksik çalıştırılması ve buna rağmen kurum tarafından dokümanda belirtilen cezai işlemlerin uygulanmaması suretiyle ……………… TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda söz konusu işe ilişkin Atıksu ve İçmesuyu Hatları Bakım-Onarım İşleri Teknik Şartnamesinin “Yapılacak İşler” başlıklı 2 nci maddesinin “Ekip Bulundurulması” başlıklı dokuzuncu fıkrasında;

“Yüklenici, iş yaptığı bölgede bulunan her bir su kanal ve ruhsat şefliği için gerekli ekip ve ekipman bulundurmak mecburiyetindedir. İdare yükleniciden işi az olan bölgedeki ekiplerden bir kısmını işi yoğun olan su kanal ve ruhsat şefliğine kaydırmasını veya ilave ekipler koymasını isteyebilecektir. Atıksu şebeke hatları, Parsel Bağlantıları, İçmesuyu Şebeke ve Şube Yollarında bulundurulması zorunlu ekip ve ekipmanlar aşağıda belirtilmiştir.”

hükmüne yer verilmiş ve ekiplerin en az kaç kişiden oluşacakları ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Bu kapsamda Teknik Şartnamenin; 2.9.1 numaralı maddesinde atık su şebeke hatlarında ve parsel bağlantılarında meydana gelebilecek muhtemel bir arızanın giderilmesi amacıyla çalıştırılacak ekipte; 1 borucu ustası, 1 borucu usta yardımcısı, 1 operatör olmak üzere toplam 3 kişi, 2.9.2 numaralı maddesinde içme suyu şebeke hatlarında ve şube yollarında meydana gelebilecek muhtemel bir arızanın giderilmesi amacıyla çalıştırılacak ekipte; 1 borucu ustası, 1 borucu usta yardımcısı, 1 şoför olmak üzere toplam 3 kişi, 2.9.3 numaralı maddesinde atık su şebeke hatlarında ve parsel bağlantılarında meydana gelebilecek tıkanıklıkların açılmasında çalıştırılacak ekipte; 1 usta, 1 işçi, 1 şoför olmak üzere toplam 3 kişi, 2.9.4 numaralı maddesinde kayıp muayene bacaları ve kayıp parsel bacalarının bulunarak yol üste seviyesine getirilmesinde çalıştırılacak ekipte; 1 erbab işçi, 1 düz işçi, 1 şoför olmak üzere toplam 3 kişi, 2.9.5 numaralı maddesinde kayıp vana ve priz buşaklelerinin bulunarak yol üste seviyesine getirilmesinde çalıştırılacak ekipte; 1 erbab işçi, 1 düz işçi, 1 şoför olmak üzere toplam 3 kişi çalıştırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkûr işe ilişkin Sözleşmenin “Diğer Hususlar” başlıklı 33 üncü maddesinin “Arızaların Giderilmesi ile İlgili Hususlar” başlıklı sekizinci fıkrasının (1) numaralı bendinin;

(a) alt bendinde içmesuyu şebeke hatlarında ve şube yollarında meydana gelebilecek arızaları zamanında gidermek için Teknik Şartnamesinin 2.9.2 nci maddesinde nitelikleri belirtilen asgari 6 ekibin mesai saatleri içinde her an hazır bulundurulacağı, bulundurulmadığı takdirde günlük 350,00 TL ceza kesileceği,

(b) alt bendinde içmesuyu şebeke hatlarında ve şube yollarında meydana gelebilecek arızaları zamanında gidermek için Teknik Şartnamesinin 2.9.2 nci maddesinde nitelikleri belirtilen asgari 1 ekibin mesai saatleri dışında (gece) her an hazır bulundurulacağı, bulundurulmadığı takdirde günlük 350,00 TL ceza kesileceği,

(c) alt bendinde kayıp vana ve priz buşaklelerinin bulunarak yol üste seviyesine getirilmesi için Teknik Şartnamesinin 2.9.5 inci maddesinde nitelikleri belirtilen asgari 1 ekibin mesai saatleri içinde her an hazır bulundurulacağı, bulundurulmadığı takdirde günlük 350,00 TL ceza kesileceği,

Aynı fıkranın (2) numaralı bendinin;

(a) alt bendinde atıksu şebeke hatlarında ve parsel bağlantılarında meydana gelebilecek arızaları zamanında gidermek için Teknik şartnamenin 2.9.1 inci maddesinde nitelikleri belirtilen asgari 4 ekibin mesai saatleri içinde ve tıkanıkların giderilmesi amacıyla Teknik şartnamenin 2.9.3 üncü maddesinde nitelikleri belirtilen asgari 3 ekibin mesai saatleri içinde her an hazır bulundurulacağı, aksi takdirde her ekip için günlük 500,00 TL ceza kesileceği,

(b) alt bendinde şebeke hatlarında ve parsel bağlantılarında meydana gelebilecek arızaları zamanında gidermek için Teknik şartnamenin 2.9.3 üncü maddesinde nitelikleri belirtilen asgari 1 ekibin mesai saatleri dışında (gece) her an hazır bulunduracağı, aksi halde söz konusu ekip için günlük 500,00- TL ceza kesileceği,

(c) alt bendinde kayıp muayene bacaları ve kayıp parsel bacalarının bulunarak yol üste seviyesine getirilmesi için Teknik şartnamenin 2.9.4 üncü maddesinde nitelikleri belirtilen asgari 1 ekibin mesai saatleri içinde her an hazır bulunduracağı aksi halde söz konusu ekip için günlük 500,00- TL ceza kesileceği hüküm altına alınmıştır.

İhaleye ilişkin Atıksu ve İçmesuyu Hatları Bakım-Onarım İşleri Teknik Şartnamesi ve Sözleşme hükümlerinin beraber değerlendirilmesi sonucunda asgari çalıştırılması gereken ekip ve personel sayılarının; Teknik Şartnamenin 2.9.2. maddesi İçmesuyu ve Şube yolu arıza ekibi Gündüz Zorunlu Ekip Sayısı:6 Ekipteki Kişi Sayısı:3 olmak üzere 18 kişi, 2.9.2. maddesi İçmesuyu ve Şube yolu arıza ekibi Gece Zorunlu Ekip Sayısı:1 Ekipteki Kişi Sayısı:3 olmak üzere 3 kişi, Atıksu arıza ekibi (2.9.1). maddesi Atıksu arıza ekibi Zorunlu Ekip Sayısı:4 Ekipteki Kişi Sayısı:3 olmak üzere 12 kişi,2.9.3. maddesi Atıksu kanal açma ekibi Gündüz Zorunlu Ekip Sayısı:3 Ekipteki Kişi Sayısı:3 olmak üzere 9 kişi,2.9.3. maddesi Atıksu kanal açma ekibi Gece Zorunlu Ekip Sayısı:1 Ekipteki Kişi Sayısı:3 olmak üzere 3 kişi,2.9.4. Kayıp Baca Arama Ekibi Zorunlu Ekip Sayısı:1 Ekipteki Kişi Sayısı:3 olmak üzere 3 kişi,2.9.5. Kayıp Vana Arama Ekibi Zorunlu Ekip Sayısı:1 Ekipteki Kişi Sayısı:3 olmak üzere 3 kişi, olmak üzere ihale kapsamında …..adet ekibin çalıştırılması zorunlu tutulmuştur. Bu ise toplamda en az…….kişinin ihale kapsamında çalışması gerektiği ve SGK’ya da her ay en az ……… (……*………) gün prim yatırılması gerektiği manasına gelmektedir.

İhale aşamasında tüm istekliler asgari bulundurulması gereken ekip ve personel sayısı ile bu personellerin çalıştırılmaması halinde uygulanacak yaptırımları dikkate alarak birim fiyat tekliflerini oluşturmaktadır. İhale dokümanında belirtilen asgari şartların yüklenici firma tarafından uygulanmaması ve Kurum tarafından gerekli cezaların kesilmemesi, asgari çalıştırılacak personel sayısına göre teklif hazırlayan diğer isteklilere karşı haksız bir durum oluşturmakta ve kamu ihalelerinin temel ilkelerinden olan eşit muamele ilkesinin zedelenmesine sebebiyet vermektedir.

Neticeten, ihale dokümanında yüklenici tarafından çalıştırılması gereken asgari ekipler belirtilmiştir. İşlerin yoğunluğuna göre daha fazla istihdam gerçekleşmesi mümkündür. Ancak işlerin yoğunluğu ne kadar düşerse düşsün yüklenici tarafından asgari ekip sayısının altına inilemeyecek ve sözleşmede belirtilen asgari ekipler her an hazır bulundurulacaktır.

Kamu zararı kavramı, 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem ve eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.”

şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı madde uyarınca, “Kamu zararının belirlenmesinde;

“a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

  1. b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,
  2. c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,
  3. d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,
  4. e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,
  5. g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

… esas alınır.”

denilmektedir.

Bununla birlikte sorumluların yazılı savunmalarından, sorguda iddia olunan kamu zararının tahsil edildiği görülmüştür.

Bu itibarla, ……………. A.Ş yüklenimindeki ………………. ihale kayıt numaralı “……. Yılı ……………Müdürlüğü ………. İşi” kapsamında ihale dokümanında çalıştırılması gerektiği belirtilen asgari zorunlu ekiplerin eksik çalıştırılması ve buna rağmen kurum tarafından dokümanda belirtilen cezai işlemlerin uygulanmaması sonucu oluşan ……………. TL kamu zararı Ahiz ………….. A.Ş’nin ……. nolu hakedişinden kesilerek ………….. tarih ve ………………. yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile bütçeye gelir kaydedildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

 

Check Also

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Olmaları

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Olmaları Ceza Dairesi 2016/8905 E. …

Call Now ButtonBize ulaşın