xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Dokümanını Satın Alıp, İhaleye Teklif Veren Davacı Şirketin, 4734 Sayılı Kanun’un Aktarılan Hükümleri Uyarınca İstekli Statüsünü Kazandığı

İhale Dokümanını Satın Alıp, İhaleye Teklif Veren Davacı Şirketin, 4734 Sayılı Kanun’un Aktarılan Hükümleri Uyarınca İstekli Statüsünü Kazandığı

Karar No              : 2020/MK-42

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/261270 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Radyoloji Kliniği 140 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2019/261270 ihale kayıt numaralı “2019 Yılı Radyoloji Kliniği 140 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Biyotem Sağlık Malzemeleri ve Hizmetleri Pazarlama Turizm A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 09.10.2019 tarihli ve 2019/UM.I-1305 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Biyotem Sağlık Malzemeleri ve Hizmetleri Pazarlama Turizm A. Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 10.12.2019 tarihli E:2019/2148, K:2019/2426 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde, idari başvuru yolunun ancak ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya uğrama ihtimalinin bulunduğunu iddia eden ilgilere açık olduğunun hüküm altına alındığı, başvuru sahibinin kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı bir iddiasının bulunmadığı, dolayısıyla itirazen şikayet başvurusu uygun bulunsa dahi ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakılması ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun dava konusu Kurul kararı ile ehliyet yönünden reddine karar verildiği, davacı  şirketin, 03.07.2019 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2019 Yılı Radyoloji Kliniği 140 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alım İşi”  ihalesine katılıp 43. ve 65. kalemler yönünden de teklif sunduğu; ihale süreci içerisinde gerek ihale makamı tarafından, gerekse davalı idare tarafından,  hem davacı şirketin teklifine hem de söz konusu ihaleye katılan diğer bir isteklilerin teklifine  ilişkin olarak bir takım kararlar alındığı, böylece davacının istekli konumuna geldiği, ihaleyi düzenleyen idare kararı ile davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olmasının ihale ile arasındaki menfaat ilgisinin kesilmesi sonucunu doğurmayacağı; ihale ile hali hazırda meşru, güncel ve korunması gereken bir menfaat bağı bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; ihale dokümanını satın alıp, ihaleye teklif veren davacı şirketin, 4734 sayılı Kanun’un aktarılan hükümleri uyarınca istekli statüsünü kazandığı açık olduğundan, dava konusu ihalenin üzerinde kalma ihtimali olup olmadığına bakılmaksızın, ihale sürecindeki işlemlere yönelik olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği kabul edilerek, itirazen şikâyet başvurusunun başvuruda yer alan iddialar ve eşit muamele ilkesi bakımından işin esasına girilerek incelenmesi gerekirken, bu husus gözetilmeksizin başvurunun esastan incelenmeyerek ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulu’nun 09.10.2019 tarihli ve 2019/UM.I-1305 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın