Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhaleye Teklif Veren İsteklilerin Teklif Mektuplarında İhale Dokümanının İçeriğini Tamamen Okuyup Kabul Ettiklerine Dair Beyanda Bulunmaları Ve Tekliflerini Buna Göre Vermiş Olmaları

İhaleye Teklif Veren İsteklilerin Teklif Mektuplarında İhale Dokümanının İçeriğini Tamamen Okuyup Kabul Ettiklerine Dair Beyanda Bulunmaları Ve Tekliflerini Buna Göre Vermiş Olmaları

Karar No              : 2020/MK-53

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/186766 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay Süreli Personel Servis” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(Heaş) tarafından yapılan 2019/186766 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay Süreli Personel Servis” ihalesine ilişkin olarak Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic.  A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurul tarafından alınan 24.07.2019 tarihli ve 2019/UH.II-845 sayılı karar ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

Davacı Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.  tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 26.09.2019 tarihli E: 2019/1600, K: 2019/1739 sayılı kararında “1) İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak istenen, 2016 model veya daha üst model en az 10 adet aracın kendi malı olduğunu gösteren belgelerin teklif dosyalarında bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarına ilişkin olarak;

Davacı şirket tarafından süresi içinde ihale dokümanına ilişkin şikayet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından alman ve davacıya tebliğ edilmeyen 13.05.2019 tarihli karar ile davacının başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmiş olsa da, 13.05.2019 tarihli zeyilname ile Teknik Şartname’nin 5.28. maddesinde yer alan “Yüklenicinin 2016 model ve üzeri en az 10 adet aracı kendi öz malt olacaktır. Bunlarla ilgili evrakların fotokopileri ihale dosyasına konulmalıdır. (Ruhsat veya Serbest Mali Müşavir Öz Mal Araç Tespit Tutanağı)” düzenlemesinin kaldırılmış olmasına rağmen, İdari Şartname’nin 7.5.2. maddesinde bulunan, 2016 model veya daha üst model en az 10 aracın kendi malı olduğunu gösteren belgeleri, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41. maddesine uygun olarak teklif ekinde sunacaklardır.” düzenlemesi ilişkin bir değişiklik yapılmadığı, bu hususa ilişkin bir açıklamada da bulunulmadığı, ihaleye katılan 4 istekliden, davacı ile birlikte iki isteklinin idari şartnamenin 7.5.2. maddesi uyarınca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi geçerli teklif kabul edilerek rekabetin oluşmadığı, kaynakların verimli kullanılmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli ile davacı şirketin sunduğu teklif miktarı arasında önemli fark olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41. maddesi uyarınca, makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, idarelerin ihalelerde sağlamakla yükümlü olduğu rekabet, eşit muamele ve şeffaflık ilkeleri göz önünde bulundurularak, 2016 model ve üzeri en az 10 adet aracın kendi öz malı olacağı şartının teknik şartnameden zeyilname ile kaldırıldığı halde idari şartnamede korunmasının açıklığa kavuşturulması zorunlu iken, gerekli araştırma yapılmaksızın tesis edilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.

İhale komisyonu tarafından taraflarının tüm sözlü taleplerine rağmen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının düzenlenmediği, bu durumun saydamlık ilkesine aykırılık teşkil ettiği, bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına ilişkin olarak;

Kurul kararında, başvuru sahibinin (davacının) söz konusu iddiasının idareye yaptığı şikayet başvurusunda yer almadığı belirtilerek incelenmeksizin reddine karar karar verildiği görülmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyet başvurusunda yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, kanunda böyle bir sınırlama yapılmadığı, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında yer alan tüm iddiaların incelenmesinin gerektiği, Kurul’un başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarını, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelemesi gerektiği, davacının söz konusu iddialarının esastan değerlendirilmesi gerekirken şekil yönünden reddine dair Kurul kararının bu kısmında da hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu Kurul kararının iptaline…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme kararının uygulanmasını teminen  24.10.2019 tarihli ve 2019/MK-306 sayılı Kurul kararı alınmış olup “1- Kamu İhale Kurulunun 24.07.2019 tarihli ve 2019/UH.II-845 sayılı kararının iptaline

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 1’inci iddia bakımından esasın yeniden incelenmesine, 2’nci iddia bakımından ise esasın incelenmesine geçilmesine,” karar verilmiştir.

Yapılan esas incelemesi neticesinde alınan 28.11.2019 tarihli ve 2019/UH.II-1548 sayılı Kurul kararı ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

Kurum tarafından Ankara 14. İdare Mahkemesinin 26.09.2019 tarihli E: 2019/1600, K: 2019/1739 sayılı kararına yönelik yapılan temyiz başvurusu neticesinde Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından 17.12.2019 tarihli ve E:2019/3958, K: 2019/4405 sayılı kararın alındığı ve “1. Temyize konu Mahkeme kararının, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusundaki ikinci iddiası yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

  1. Davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusundaki birinci iddiası yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmına gelince;

Aktarılan mevzuat hükümlerinin 55. maddenin gerekçesiyle birlikte değerlendirilmesinden, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ihale ilanında yer alan hususlara ilişkin şikâyet başvurularının ilk ilan tarihinden itibaren, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların ise dokümanın satın alındığı tarihten itibaren on gün içinde yapılabileceği, süresi içerisinde şikâyet yoluna başvurmayanların, ihale ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanı bu hâliyle kesinleştiğinden artık bu aşamadan sonra ihale ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanına ilişkin olarak şikâyet başvurusunda bulunamayacakları anlaşılmaktadır.

İtirazen şikayet başvurusunun konusu olan İdari Şartname’nin 7.5.2. maddesinde, “2016 model veya daha üst model en az 10 aracın kendi malı olduğunu gösteren belgeleri, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41. maddesine uygun olarak teklif ekinde sunacaklardır.” kuralı yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, her ne kadar ihale dokümanında 13/05/2019 ve 20/05/2019 tarihli zeyilnameler ile değişiklikler yapılmış olsa da, yukarıda aktarılan İdari Şartname hükmünün değiştirilmediği, anılan belgelerin ihalede yeterlik kriteri olduğu ve davacı şirketin bu belgeleri teklif dosyası kapsamında sunmadığı, davacı dâhil olmak üzere istekli olabilecekler tarafından ihale ilanı ve dokümanında yer alan düzenlemeye yönelik olarak dokümanın satın alındığı tarihten başlamak üzere on gün içerisinde itirazda bulunulmadığından ihale dokümanının kesinleştiği, tekliflerin ihale dokümanı tamamen okunup kabul edilmek suretiyle verildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanının içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, itirazen şikâyet başvurusunun bu kısım yönünden reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle “KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

Davalı idarenin temyiz isteminin kısmen reddine,

  1. Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 26/09/2019 tarih ve E:2019/1600, K:2019/1739 sayılı kararının davacının itirazen şikâyet başvurusundaki ikinci iddiasına yönelik Kurul kararının iptaline ilişkin kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının bu kısmı ile davacı lehine hükmedilen vekâlet ücretine yönelik kısmının ONANMASINA,
  2. Davalı idarenin temyiz isteminin kısmen kabulüne;
  3. Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 26/09/2019 tarih ve E:2019/1600, K:2019/1739 sayılı kararının davacının itirazen şikâyet başvurusundaki birinci iddiasına yönelik Kurul kararının iptaline ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
  4. DAVANIN BU KISIM YÖNÜNDEN REDDİNE,” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 28.11.2019 tarihli ve 2019/UH.II-1548 sayılı kararı ile 24.10.2019 tarihli ve 2019/MK-306 sayılı kararının 1’inci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulunun 24.07.2019 tarihli ve 2019/UH.II-845 sayılı kararının 1’inci iddia ile ilgili kısmının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın