xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhaleyi Düzenleyen Kurumun Bağlı Olduğu Bakanlığın Davaya Müdahil Olarak Katılmasının Gerektiği

İhaleyi Düzenleyen Kurumun Bağlı Olduğu Bakanlığın Davaya Müdahil Olarak Katılmasının Gerektiği

  1. Ceza Dairesi 2017/3122 E. ,  2019/339 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

KATILANLAR      : Hazine, Ereğli (Konya) …

SUÇ       : İhaleye fesat karıştırma, zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme

HÜKÜM               : Mahkumiyet, beraat, hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan kamu davası açıldığı, 01/04/2010 tarihinde yapılan Konya Ereğli Devlet Hastanesinin 24 aylık özel güvenlik elemanı hizmeti alımı ihalesi yönünden 3628 sayılı Yasanın 17 ve 18. maddelerine göre Sağlık Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, bu itibarla CMK’nın 234/1-b maddesi gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için adı geçen Bakanlığın dava ve duruşmalardan haberdar edilmesi gerektiği, diğer yandan aynı Kanunun 260/1. maddesine göre de kamu davasından haberdar edilmemiş bulunup da katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olanların kanun yollarına başvurma haklarının bulunduğu gözetilerek hükmün bildirilmesinin gerektiği, ancak dosyada Sağlık Bakanlığının duruşmadan haberdar edildiğine ilişkin bilgi ve belgeye rastlanmadığının anlaşılması karşısında; evvela davanın ve hükmün ilgili Bakanlığa bildirildiğini gösteren bilgi ve belgeler var ise dosya içine konulması, aksi halde anılan tebligat noksanlığının giderilmesi ile tebellüğ belgelerinin ve verildiği takdirde temyiz ve cevap dilekçelerinin eklenmesi, hükmün Sağlık Bakanlığı vekilince temyiz edilmesi halinde ise bu temyiz talebi ile tebliğnamede görüş belirtilmeyen sanıklar …, …, …, …, …, …, …, … ve … haklarında 09/06/2010 tarihli ihaleye fesat karıştırma, …, … ve … haklarında TCK’nın 220/5. maddesi uyarınca 19 kez ihaleye fesat karıştırma suçlarından verilen beraat hükümlerine yönelik katılan Hazine vekilinin ve sanıklar …, … ve … haklarında 09/06/2010 tarihli ihaleye fesat karıştırma suçundan verilen hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlara yönelik O yer Cumhuriyet savcısının temyiz talepleri yönünden de ek tebliğname düzenlenmesi, ayrıca Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetinin 2011/163 sırasında kayıtlı eşyalar ile evrakların dosya içerisinde bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu eşyalar ile evrakların asıllarının veya onaylı birer suretlerinin temin edilerek denetime olanak verecek biçimde dosyaya eklenmesi sonrasında iade edilmek üzere esası incelenmeyen dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE, 10/01/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın