Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İş Deneyimi Tevsik Amacıyla Sunulan Özel Sektöre Yapılan İşe Dair Sözleşmenin Noter Onaylı Olmaması

İş Deneyimi Tevsik Amacıyla Sunulan Özel Sektöre Yapılan İşe Dair Sözleşmenin Noter Onaylı Olmaması

Karar No              : 2019/UY.I-409

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/309759 İhale Kayıt Numaralı “Kilitli Parke ile Yol Düzenlemesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karaatlı Belediye Başkanlığı tarafından 12.07.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kilitli Parke ile Yol Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tümtaş Madencilik Taş ve Mermer İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 16.07.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.07.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.07.2018 tarih ve 40015 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.07.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 20.03.2019 tarihli ve 2019/MK-107 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1218-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, ihale ilanında benzer iş olarak belirtilen B/III Grubu (Bina Yapım İşleri) ile uyuşmadığı,

2) EKAP üzerinden gönderilen kesinleşen ihale kararında itiraz süresi olarak 10 gün yerine beş günlük süre verildiğinin belirtildiği, bu hususun sonradan düzeltildiği ancak gerekli işlemlerin Kurumca yapılması gerektiği,

3) Kesinleşen ihale kararının eki olan ihale komisyon kararında tarih ve saat belirtilmediği ve kararın komisyon üyelerince onaylanmadığı, itirazları üzerine onaylı kararın taraflarına gönderildiği, kararın sonradan onaylatılmasının usulsüz olduğu,

4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin gerekli şartları taşımadığı ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45’inci maddesinin (b) bendine uygun olup olmadığının incelenmesi gerektiği iddia edilmekte ve itirazen şikâyet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Mezkur ihaleye ilişkin olarak Tümtaş Madencilik Taş ve Mermer İnşaat Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 25.07.2018 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, 08.08.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1490 sayılı Kurul kararı ile dilekçede yer alan dört iddiadan ilk üçünün esas yönünden incelenerek şikayetin uygun bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45’inci maddesinin ilk fıkrasının (b) bendine uygun olmadığı yönündeki dördüncü iddianın ise, idareye şikayet yolu tüketilmediği gerekçesiyle İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8/10 maddesi kapsamında şekil yönünden reddedildiği,

Karara karşı başvuru sahibi tarafından Ankara 14. İdare Mahkemesinde açılan davanın 10.10.2018 tarihli karar ile reddedildiği, yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay 13.Dairesi’nin 14.01.2019 tarihinde “…mahkeme kararının davacının birinci, ikinci ve üçüncü iddialarına ilişkin kısmının onanmasına, … mahkeme kararının davacının dördüncü iddiasına ilişkin olarak şikayet başvurusunda yer almayan iddiasının itirazen şikayet başvurusunda incelenemeyeceğine ilişkin kısmının bozulmasına, bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline” kesin olarak karar verildiği görülmüştür. Anılan kararın uygulanmasını teminen alınan 20.03.2019 tarihli ve 2019/MK-107 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan belgenin Birtusan Biriket Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Kemerhisar Belediyesi tarafından Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye gerçekleştirilen “Yertaş Havai Fişek Fabrikası Bordür ve Parke Döşeme” işine ilişkin düzenlendiği, aynı belgenin iddia konusu edildiği bir itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurumca anılan idareden bilgi ve belge talep edildiği, 05.12.2018 tarihli ve 2018/UY.I-2011 sayılı Kurul kararı ile, Birtusan Biriket Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak düzenlenmediği ve sunulan belgenin iş deneyimini tevsik etmek için kullanılamayacağı sonucuna ulaşıldığı görülmüştür. Bu çerçevede yapılan inceleme ve hukuki değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

(2) Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında il özel idaresi tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, il özel idaresince düzenlenenler ise, vali veya yetkilendirdiği kişi tarafından onaylanır …” hükmü,

“Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinde “(1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar:

  1. a) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciler için; sözleşme, hakediş raporları, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa; tasfiye tutanağı, kesin hakediş raporu, keşif artış olurları ve devir sözleşmesi.
  2. b) Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri …” hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede, başvuruya konu 18.06.2018 tarihli iş deneyim belgesine (Yüklenici-İş Bitirme) konu işe ilişkin olarak; Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Birtusan Biriket Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imza altına alınan 02.06.2016 tarihli sözleşme ve sözleşmeye ilişkin dört adet fatura örneğinin serbest muhasebeci mali müşavir onaylı suretleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilişkin belgeler, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi tarafından Birtusan Biriket Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. adına oluşturulan vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına ilişkin belge ile her iki tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirkülerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Ancak, iş deneyim belgesine konu işe ilişkin olarak Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Birtusan Biriket Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında 02.06.2016 tarihinde imza altına alınan sözleşmenin noter onaylı olmadığı tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin olarak düzenlendiği ve yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince, özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler iş deneyim belgesinin düzenlenebilmesi için yaptıkları başvurularda; belgeye konu işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşmenin sunulmasının zorunlu tutulduğu, ancak uyuşmazlığa konu iş deneyim belgesine dayanak sözleşmenin noter onaylı olmadığı dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli Birtusan Biriket Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak düzenlenmediği anlaşılmış olup sunulan belgenin iş deneyimini tevsik etmek için kullanılamayacağı değerlendirilmiştir. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan istekli Birtusan Biriket Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Birtusan Biriket Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın