Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İş Deneyimini Tevsik Etmek Amacıyla Özel Sektöre Gerçekleştirilen İşe İlişkin Sözleşme Ve Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Faturaların Toplam Sözleşme Tutarı Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Sözleşmenin Belirli Süreli Olması Ve Sözleşmede Birim Fiyatının Yer Almasının Gerektiği

İş Deneyimini Tevsik Etmek Amacıyla Özel Sektöre Gerçekleştirilen İşe İlişkin Sözleşme Ve Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Faturaların Toplam Sözleşme Tutarı Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Sözleşmenin Belirli Süreli Olması Ve Sözleşmede Birim Fiyatının Yer Almasının Gerektiği

Karar No              : 2017/MK-414

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/90477 İhale Kayıt Numaralı “01/05/2017-31/08/2019 Tarihleri Arası Özel Güvenlik Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Güvenlik Müdürlüğü tarafından 30.03.2017 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2017/90477 ihale kayıt numaralı “01/05/2017-31/08/2019 Tarihleri Arası Özel Güvenlik Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak, Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. – Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.  İş Ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, 17.05.2017 tarihli ve 2017/UH.III-1383 sayılı Kurul kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Pars Koruma ve Güven Hiz. Ltd. Şti. – Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. İş Ortaklığı tarafından açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 27.07.2017 tarihli ve E:2017/1435 sayılı kararı ile “… Her ne kadar davalı idarece Ulusal özel Güvenlik Ltd. Şti.- Ulusal Özel Güvenlik A.Ş.nin sunmuş olduğu iş deneyimini tevsik etmek amacıyla özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin sözleşmenin benzer iş tanımını karşıladığı, sözleşme ekindeki faturaların teklif bedeli üzerinden öngördüğü yeterlik kriterini sağladığı iddia edilmiş ise de, söz konusu sözleşmede sözleşme bedelinin ve sözleşme kapsamında çalıştırılacak personele ilişkin bir ücret belirlenmediği diğer bir ifadeyle birim fiyatın bulunmadığı ihtilafsız olduğundan iddialara itibar edilmemiştir.

Bu durumda, davaya konu olay mevzuat ile birlikte değerlendirildiğinde, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin sözleşme ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin faturaların toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilebilmesi için sözleşmenin belirli süreli olması ve sözleşmede birim fiyatının yer alması gerekmekte iken, birim fiyatının bulunmadığı söz konusu sözleşmenin ekinde sunulan faturaları toplam sözleşme tutarı olarak kabul etmek suretiyle Ulusal Özel Güvenlik Ltd. Şti.- Ulusal özel Güvenlik A.Ş.nin değerlendirilmeye alınmasına yönelik düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin davaya konu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 17.05.2017 tarihli ve 2017/UH.III-1383 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda,4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın