Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Aday Ve İsteklilerce Sunulan Ve Başka Kurum, Kuruluş Ve Kişilerce Düzenlenen Belgelerde, Belgenin Taşıması Zorunlu Asli Unsurlar Dışında, Belgenin İçeriğine İlişkin Tereddüt Yaratacak Nitelikte Olan Ve Belgeyi Düzenleyen Kurum, Kuruluş Veya Kişilerden Kaynaklanan Bilgi Eksikliklerinin Giderilmesine İlişkin Belgelerin” Tamamlatılması Gerektiği

Aday Ve İsteklilerce Sunulan Ve Başka Kurum, Kuruluş Ve Kişilerce Düzenlenen Belgelerde, Belgenin Taşıması Zorunlu Asli Unsurlar Dışında, Belgenin İçeriğine İlişkin Tereddüt Yaratacak Nitelikte Olan Ve Belgeyi Düzenleyen Kurum, Kuruluş Veya Kişilerden Kaynaklanan Bilgi Eksikliklerinin Giderilmesine İlişkin Belgelerin” Tamamlatılması Gerektiği

Karar No              : 2017/MK-366

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/180719 İhale Kayıt Numaralı “Çorum-Sungurlu Göleti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

DSİ Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 22.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çorum-Sungurlu Göleti” ihalesine ilişkin olarak Karmen Bilişim Enerji ve İnşaat Ticaret A.Ş.nin 03.08.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.08.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.08.2016 tarih ve 49038 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.08.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması üzerine alınan 31.08.2016 tarihli ve 2016/UY.IV-2254 sayılı Kurul kararında “başvurunun reddine” karar verilmiş olup, başvuru sahibince anılan karar karşı Ankara 12. İdare Mahkemesinde açılan davada “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş, bunun üzerine 15.12.2016 tarihli ve 2016/MK-537 sayılı Kurul kararı gereğince esasın incelenmesine geçilmiştir. Anılan itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi sonucunda ise, Kamu İhale Kurulu’nca 11.01.2017 tarihli ve 2017/UY.III-119 sayılı kararında “Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Karmen Bilişim Enerji ve İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 22.06.2017 tarih ve E:2017/1214, K:2017/1904 sayılı kararında “…Uyuşmazlık konusu ihalede davacı Karmen Bilişim Enerji ve İnşaat Ticaret A.Ş.ye ait bilanço ve eş değer belgeler kapsamında; Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenmiş 21.03.2016 tarihli bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu ve bu belgede yıllara yaygın inşaat maliyetleri tutarının 8.475.948,32 TL olarak yer aldığı ve bu tabloda şartnamede aranan öz kaynak oranının en az 0,15 olması kriterinin sağlandığı, ancak Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenmiş İşletme Bilançosu Tablosunda yıllara yaygın inşaat maliyetleri tutarının yer almadığı, bilanço bilgileri tablosunda yıllara yaygın inşaat maliyeti olarak belirtilen 8.475.948,32 TL tutarın “Gelecek Aylara Ait Giderler” hesabında tutulduğu bu nedenle İşletme Bilanço Tablosundaki bilgilere göre öz kaynak oranının (yıllara yaygın inşaat maliyeti 0 olarak değerlendirilip) 0,07 olarak hesaplanarak sağlanması gereken minimum öz kaynak oranım sağlamadığı gerekçesiyle davacı şirketin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, davacı şirket tarafından sunulmalarına hukuken imkan tanınan iki ayrı belgenin de sunulduğu, ancak bu belgelerin ihalede esas alınacak kısımları yönünden aralarında uyumsuzluk bulunduğu görüldüğünden bu uyumsuzluğun Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan “Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin” tamamlatılması gerektiği kuralı uyarınca araştırılarak, belgelere ilişkin tereddüdün giderilmesinin sağlanarak öz kaynak oranına ilişkin kritere uygunluğun gerçekleşip gerçekleşmediğinin tereddüde yer vermeyecek şekilde saptanmasının ardından; davacı iş ortaklığının ihaledeki hukuki statüsünün ne olacağına ilişkin işlem tesis edilmesi gerekirken; bu hususa riayet edilmeden, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, …” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 11.01.2017 tarihli ve 2017/UH.III-119 sayılı kararında 1’inci iddia ile ilgili kısmın iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1’inci iddiasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın