Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasına Karşı Başvuruda Bulunan İsteklinin Tüm Şikayetleriyle İlgili Kurumun Karar Vermemiş Olması – İdare Mahkemesi Kararı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasına Karşı Başvuruda Bulunan İsteklinin Tüm Şikayetleriyle İlgili Kurumun Karar Vermemiş Olması – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2017/MK-494

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/24679 İhale Kayıt Numaralı “Çeşitli Unvan Ve Niteliklere Sahip Personel Temini Genel Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Konyaaltı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/24679 ihale kayıt numaralı “Çeşitli Unvan ve Niteliklere Sahip Personel Temini Genel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Akdeniz Tem. ve İlaç Hiz. Org. Turz. İnş. Bilgi ve Dan. Tic. A.Ş. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 03.05.2017 tarihli ve 2017/UH.III-1307 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Akdeniz Tem. ve İlaç Hiz. Org. Turz. İnş. Bilgi ve Dan. Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 05.10.2017 tarihli ve E:2017/1274, K:2017/2597 sayılı kararında “…Olayda, davacı şirketin başvuru dilekçesinde ileri sürdüğü;

Dördüncü iddiasına ilişkin olarak; aşırı düşük teklif savunması uygun bulunan firmaların kendi malı olduğunu beyan ettiği araçların amortisman maliyetlerine ilişkin açıklamalarının mevzuata aykırı olduğu, amortisman maliyetleri açıklanan araçların özelliklerinin Teknik Şartnamenin 24. maddesinde yer alan özellikleri taşıdıklarının tevsik edilmediği yönündeki iddiasına ilişkin olarak dava konusu Kurul kararında herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığı görülmüştür.

Sekizinci iddiasına ilişkin olarak; aşırı düşük teklif savunması uygun bulunan firmaların sunmuş oldukları fiyat teklifinde şartnamede yer alan sayılarda araca yer verilmediği iddiası yönünden Kurul kararında herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığı görülmüştür.

Dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak; aşırı düşük teklif savunması uygun bulunan firmaların şartnamede 17+1 kişilik minibüs olarak belirtilen ancak Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre şartnamede istenilen 17+1 kişilik aracın, taşıdığı yolcu sayısı itibariyle otobüs olarak nitelendirildiği ve aracın motorlu taşıtlar vergisi ve fenni muayene giderinin otobüs olarak değil minibüs olarak hesaplandığı iddiaları yönünden Kurul kararında herhangi bir değerlendirme yapılmadığı görülmüştür.

 Bu durumda, dava konusu Kurul kararında; davacının yukarıda yer verilen 1, 2, 3, 5, 6, 7. iddiaları yönünden hukuka aykırılık, 4, 8 ve 9. iddiaları yönünden ise herhangi bir değerlendirme yapılmamış olması nedeniyle hukuka uyarlık bulunmamıştır.  

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin 4, 8 ve 9. iddialar yönünden iptaline, diğer iddialara ilişkin kısmı yönünden davanın reddine” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1) Kamu İhale Kurulunun 03.05.2017 tarihli ve 2017/UH.III-1307 sayılı kararının, anılan Mahkeme kararında dördüncü, sekizinci ve dokuzuncu iddialar olarak belirtilen hususlara ilişkin kısımlarının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, aynı kararda dördüncü, sekizinci ve dokuzuncu iddialar olarak belirtilen hususlar bakımından esasın incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın