Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İstekli Tarafından Da Ortaklığın Kesintisiz Geriye Doğru Beş Yıl Sürdüğünü Tevsik Etmeye Yönelik Herhangi Bir Belgenin Sunulmamış Olması

İstekli Tarafından Da Ortaklığın Kesintisiz Geriye Doğru Beş Yıl Sürdüğünü Tevsik Etmeye Yönelik Herhangi Bir Belgenin Sunulmamış Olması

Karar Tarihi         : 01.07.2020

Karar No              : 2020/UY.I-1154

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/225795 İhale Kayıt Numaralı “Emirdağ Belediyesi İlçe Merkezi Cadde ve Sokaklarına Kilitli Beton Parke Taşı Döşeme İhalesi (Malzeme ve İşçilik Dahil)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Emirdağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 20.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Emirdağ Belediyesi İlçe Merkezi Cadde ve Sokaklarına Kilitli Beton Parke Taşı Döşeme İhalesi (Malzeme ve İşçilik Dahil)” ihalesine ilişkin olarak Malaklar İnşaat Taahhüt Gıda Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 01.06.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.06.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.06.2020 tarih ve 26503 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/978 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında iş deneyim belgesi olarak ortağa ait mezuniyet belgesi sunulduğu ve ticaret odası tescil tarihi 05.04.2018 olduğundan, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin dokuzuncu ve onbirinci fıkralarındaki şartları taşımadığı, ilk ilân veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve geriye doğru beş yıldır kesintisiz olarak ortaklık şartının korunduğunu gösteren belgenin sunulmasının zorunlu olduğu, 2018’de kurulan şirketin koşulu sağlayamayacağının aşikâr olduğu, idareye yapılan şikâyetin idarece yanlış yorumlanarak reddedildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kendilerinin belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

  1. h) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, “(Üçyüzellisekizbindokuzyüzyetmişyedi Türk Lirası)” olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir. …” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(9)  (Değişik: RG-3/7/2009-27277)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md.; Mülga ibare: 13.06.2019-30800 RG/ 4. md., yürürlük: 23.06.2019) yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(11) (Değişik: RG-3/7/2009-27277; Değişik: RG-7/6/2014-29023, yürürlük: 10/6/2014) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md; Mülga ibare: 13.06.2019-30800 RG/ 4. md., yürürlük: 23.06.2019), yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları” başlıklı 43.1’inci maddesinde  “4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkün olup, bu kapsamda tüzel kişilerin ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla  hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur.” açıklamasına yer verilmiştir.

İhaleye ait İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde “İhale konusu işin/alımın;

  1. a) Adı: Emirdağ Belediyesi ilçe merkezi cadde ve sokaklarına kilitli Beton parke taşı ve beton bordür taşı döşeme ihalesi (malzeme ve işçilik dahil)
  2. b) Türü: Yapım işleri

  1. e) Miktarı:

Beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) = 50.000,00 m2 (ellibin metrekare)Beton Bordür Taşı (PAHLI, HER RENK) = 5.000,00 mtül (beşbinmetretül)” düzenlemesi, aynı Şartname’nin 7.1’inci maddesinde ise “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

  1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  1. h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, “ düzenlemesi bulunmaktadır.

Anılan Şartname’nin 7.5’inci maddesinde istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği düzenlenmiş, 7.6’ncı maddesinde ise Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine Göre A-XVIII. Grubu işler, benzer iş olarak belirlenmiştir.

Yine İdari Şartname’nin benzer işe ilişkin maddesinde “7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği”  düzenlemesi yapılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 43’üncü maddesinde tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulmasının mümkün olduğu belirtilmiş ve bu durumda ilk ilan veya davet tarihinden sonra ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin de sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır.

İhale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden ihale ilân tarihinin 04.05.2020 olduğu, 20.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 8 teklif verildiği, Koyuncular Müteahhitlik İnş. Proje Taah. Ltd. Şti. ve Malaklar İnşaat Taah. Gıda Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlendiği, idarenin 20.05.2020 tarihli yazıları ile adı geçen isteklilerden elektronik olarak sunulan belgelerin asıllarının sunulmasının istenildiği, sunulan belgelerin değerlendirilmesi sonucunda ihale komisyonunun 22.05.2020 tarihli kararı ile ihalenin Koyuncular Müteahhitlik İnşaat Proje Taahhüt Emlak Gayrimenkul Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan Koyuncular Müteahhitlik İnşaat Proje Taahhüt Emlak Gayrimenkul Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu Yeterlik Belgeleri Tablosu incelendiğinde şirket ortağı Tuğrul Koyuncu’nun hisselerin %100’üne sahip ortak olarak beyan edildiği,  aynı belgede iş deneyimini tevsik amacıyla ise şirket ortağı Tuğrul Koyuncu’ya ait Ocak 2018 tarihli inşaat mühendisliği mezuniyet belgesinin sunulacağının beyan edildiği görülmüştür.

İdarenin belgelerin sunulmasına ilişkin 20.05.2020 tarihli yazısının bildirimi üzerine de adı geçene ait 24.01.2018 tarihli inşaat mühendisliği mezuniyet belgesinin idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sayfası ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu 11.04.2018 tarihli ve 9556 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan Koyuncular Müteahhitlik İnşaat Proje Taahhüt Emlak Gayrimenkul Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.nin Bolvadin Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmesiyle 05.04.2018 tarihinde kurulduğu, bir diğer ifadeyle söz konusu tarihte tescil edilerek tüzel kişilik kazandığı tespit edilmiştir.

Aktarılan tespitler ile yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları çerçevesinde,  tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulmasının mümkün olduğu, ancak 05.04.2018 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edildiği ve ortağına ait mezuniyet belgesi ile 2020 yılı mayıs ayında gerçekleştirilen ihaleye katıldığı anlaşılan limited şirket statüsündeki istekli bakımından söz konusu ortağın geriye doğru beş yıldır kesintisiz ortaklık koşulunu yerine getirmenin mümkün olamayacağı, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesi (h) bendinde de sayılmasına karşın, istekli tarafından da ortaklığın kesintisiz geriye doğru beş yıl sürdüğünü tevsik etmeye yönelik herhangi bir belgenin sunulmadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Koyuncular Müteahhitlik İnşaat Proje Taahhüt Emlak Gayrimenkul Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın