xxxx
Home / İhale Danışmanı / İstekli Tüzel Kişiye Kayyum Atanarak Hakkında İflas Ertelemesi Kararı Verilmiş Olması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

İstekli Tüzel Kişiye Kayyum Atanarak Hakkında İflas Ertelemesi Kararı Verilmiş Olması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

İstekli Tüzel Kişiye Kayyum Atanarak Hakkında İflas Ertelemesi Kararı Verilmiş Olması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No              : 2019/MK-104

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/452524 İhale Kayıt Numaralı “Gelibolu Feribot Terminali İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A .Ş. tarafından yapılan  2017/452524 ihale kayıt numaralı “Gelibolu Feribot Terminali İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak, Ana-Kent Planlama Yapı Yatırım Tekn. Danş. Turz. Enerji San. ve. Tic. A.Ş itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 20.12.2018 tarihli ve 2018/UY.II-2083 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Ana-Kent Planlama Yapı Yatırım Teknoloji Danışmanlık Turizm Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 14.02.2019 tarihli ve E:2019/56, K:2019/284 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlıkta, Mefe İnş. Taah. ve Dış Tic. A.Ş. – Al-Ga İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. iş Ortaklığı’nın pilot ortağı Mefe İnş. Taah. ve Dış. Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla söz konusu şirketin %51 hissesine sahip ortağı Fermak İnş. Taah. A.Ş.’ye ait iş deneyim belgesinin sunulduğu, davacı tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarece 15.01.2018 tarihinde EKAP üzerinden Mefe İnş. Taah. ve Dış Tic. A.Ş. – Al-Ga İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına yazı gönderilerek “şirket adına iş deneyim belgesi kullanılan Fermak İnş. Taah. A.Ş.’nin ihale tarihi itibariyle iflas durumunda olup olmadığına ilişkin ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünden tevsik edici belgenin ve faaliyetinin devam ettiğine dair belgenin” sunulmasının istenildiği, bu kapsamda İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce düzenlenen 16.01.2018 tarihli belgede anılan şirketin iflas ettiğine veya konkordato talebinde bulunduğuna dair bir bildirim olmadığı ve tasfiyesine ilişkin bir tescil işlemi yapılmadığının belirtildiği, oysa davacının iddiasının, adı geçen firma hakkında mahkemece iflasın ertelenmesine ve kayyım atanmasına ilişkin karar verildiğinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ihale dışı bırakılma sebepleri arasında yer alan “işleri mahkeme tarafından yürütülen” ve “alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan” istekli konumunda bulunması yönünde olduğu, idarenin bu kapsamda bir araştırma yapmadığı ve bilgi-belge talebinin de bu hususlara ilişkin olmadığı, davalı tarafından dava dosyasına sunulan belgeler arasında Fermak firması hakkında ihtiyati tedbir verilmesi ve kayyım atanmasına dair İstanbul Anadolu 20. Asliye Ticaret Mahkemesinin 28.03.2014 tarih ve E:2014/113 sayılı ara kararı ile iflasın bir yıl süreyle ertelenmesi ve kayyımların görevlerinin devamına ilişkin İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 04.03.2015 tarih ve E:2014/1065. K:2015/189 sayılı kararının yer aldığı, davacı tarafından sunulan belgelerde ise anılan şirket hakkında iflasın ertelenmesi ve kayyım atanmasına ilişkin yukarıda yer verilen mahkeme kararlarının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi sayfalarının bulunduğu görülmüştür.

Bu durumda, itirazen şikayet konusu olan Fermak şirketi hakkında ihale tarihinden önce Asliye Ticaret Mahkemesince iflasın ertelenmesine ve kayyum atanmasına karar verildiği, bu şekilde adı geçen şirketin 4734 sayılı Kanunun 10.maddesi uyarınca “işleri mahkeme tarafından yürütülen” ve “alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan” kapsamında yer aldığı ve bu durumda bulunanların ihalelere katılamayacakları anlaşıldığından, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 20.12.2018 tarihli ve 2018/UY.II-2083 sayılı kararının iptali,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın