Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İsteklilerin İleri Sürdüğü İddialar Bakımından Ehliyeti – İdare Mahkemesi Kararı

İsteklilerin İleri Sürdüğü İddialar Bakımından Ehliyeti – İdare Mahkemesi Kararı

İsteklilerin İleri Sürdüğü İddialar Bakımından Ehliyeti – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2020/MK-299

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/548489 İhale Kayıt Numaralı “(Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr Sakarıılıca-Mihalgazi İl Yolu Km: 0+000-24+500 Arası Yol Yapımı Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprüler Ve Üstyapı Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/548489 ihale kayıt numaralı “(Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr. Sakarıılıca-Mihalgazi İl Yolu Km: 0+000-24+500  Arası Yol Yapımı  Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprüler ve Üstyapı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Seda İnşaat Ticaret Madencilik ve Sanayi Anonim Şirketi-İz Grup Madencilik Taahhüt İnşaat Makina Proje İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Me-Yu İnşaat Taahhüt Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 10.06.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1053 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Seda İnş. Tic. Madencilik ve San. A.Ş. – İz Grup Madencilik Taah. İnş. Mak. Proje İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. .- Me-Yu İnş. Taah. Mühendislik San. ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 16.11.2020 tarih ve E:2020/1338, K:2020/1984 sayılı kararında “2- Davacı iş ortaklığının; dava konusu ihalede S4 poz numaralı iş kaleminde ‘Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6,9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1311, TS EN1313-1,

2 )’ analiz girdisine ilişkin istekli tarafından fiyat teklifi alınarak sunulan530 TL/m3 çam kerestesi bedelinin, mesleki ve teknik yeterlik açısından teklifi uygun görülmeyen bir istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin şiykayet ve itirazen şikayet süreçlerinde başvuru ehliyeti ve incelemesinin kapsamın açısından bir takım sorunlara neden olabileceği ve teklifin tekrar değerlendirmeye alınmasını gerektirir bir durumun ortaya çıkmadığı değerlendirildiğinden bahisle başvurunun yerinde görülmediğine ilişkin 2. iddiasının incelenmesinden;

Dava konusu uyuşmazlıkta; her ne kadar davalı idare tarafından, davacı iş ortaklığının teklifinin uygun görülmediğinden bahisle, aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin itirazen şikayet başvurusunun başvuru ehliyeti yönünden bir takım sorunlara yol açacağı ve teklifin tekrar değerlendirmeye alınmasını gerektirir bir durumun ortaya çıkmadığından dolayı 2.idianın yerinde bulunmadığına karar verildiği görülmekte ise de; yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceğini, dava konusu olayda, S4 poz numaralı iş kaleminde ‘Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6,9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1311, TS EN1313-1,

2 )’ analiz girdisine ilişkin istekli tarafından fiyat teklifi alınarak sunulan530 TL/m3 çam kerestesi bedelinin, idarece yapılan piyasa araştırmalarında II.sınıf çam kerestesi fiyatlarının 2.000,00 TL/m3 ile 2.400,00 TL/m3 aralığında olduğundan bahisle aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmadığı, yapılan şikayet başvurusu sonucunda, çam kereste bedelini tevsik için sunulan belgelerde yer alan bedelin piyasanın gerçekleriyle örtüşmediği ve Kamu İhale Genel Tebliğine uygun açıklama yapılmasının hayatın gerçeklerinin önüne geçemeyeceğinden bahisle reddedildiği, davalı Kurum tarafından itirazen şikayete konu olan bu hususun, davacı iş ortaklığının teklifinin uygun görülmediği gerekçesiyle reddedilmesinin, 4734 sayılı Kanunla tanınan itirazen şikayet yoluna başvurulması hakkını ve Kanunla getirilen itirazen şikayetin amacını ortadan kaldıracağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda; davacı iş ortaklığınca aşırı düşük teklif açıklaması için tevsik edilen belgeler kapsamında itirazen şikayet başvurusunun incelenerek ileri sürülen hususların yerinde olup olmadığının değerlendirilmesi ve aşırı düşük teklif açıklamasının ihale mevzuatı kapsamında geçerli bir teklif olup olmadığının karara bağlanması gerektiği sonucuna ulaşıldığından, aksi yönde alınan Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

3- Davacı iş ortaklığının; aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmeyen Kayaoğlu A.Ş.+Danış Yapı A.Ş. İş ortaklığı, Kayan İnş. A.Ş. Necse İnş. A.ş., Mh Taah. A.Ş.+Oze İnşaat A.Ş. İş ortaklığının aşırı düşük teklif değerlendirmesi uygun görülmeyerek elenen ve teklifleri kendilerinkinden daha düşük olan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının ayrıca itirazen şikayet dilekçesinde yer verilen gerekçelerle de uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin başvurunun yerinde olmadığına ilişkin 3. iddiasının incelenmesinden;

Dava konusu uyuşmazlıkta; yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; nihai teklif bedelinin fiyat ve fiyat dışı unsurlarla birlikte hesaplandığı, aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyen isteklilerin fiyat dışı unsurlar dahil edilerek hesaplanacak nihai teklif bedellerinin bu aşamada hesaplanmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasında yer verdiği üzere incelemeye konu edilecek kendi teklifinden daha düşük teklif sahibi isteklilerin, bu aşamada henüz belirlenmediği, söz konusu hesabın sadece geçerli teklifler için yapıldığı ve bu şekilde ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin belirlendiği bilinmekte ise de; davacı iş ortaklığınca, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan ve aşırı düşük teklif değerlendirmesi uygun görülmeyen diğer dört istekli firmanın, aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen maddeler bakımından da incelenmesi gerektiğinin ileri sürüldüğü, zira ileri sürülen hususlar kapsamında da aşırı düşük teklif değerlendirmelerinin de uygun görülmeyeceği iddialarının bulunduğu, bu tür iddiaların değerlendirilmemesi durumunda, davacı iş ortaklığının bir daha bu tür bir iddiasını ileri sürme imkanın kaybolacağı, diğer bir ifade ile dava şartları bakımından dava açmadaki menfaat ihlalinin bulunmayacağı veya dava açma süresinin dolması gibi kamu düzenine ilişkin olan ve hak düşürücü nitelikte bulunan usule ilişkin eksikliklerin ortaya çıkabileceği, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, davacı iş ortaklığının itirazen şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü 3.iddiası bakımından ehliyetli olduğu ve ileri sürdüğü hususlar kapsamında başvurusunun değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Olayda; davacı iş ortaklığı gibi aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan ve düşük teklif açıklaması yerinde görülmeyen diğer teklif sahibi isteklilerden, sadece davacı şirketlerden daha düşük teklif sunan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının dilekçelerinde yer verilen diğer gerekçeler yönünden de uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin başvurusunun, Kurul tarafından incelenip değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken, aşırı düşük açıklaması aşamasında nihai teklif bedellerinin hesaplanmadığı, diğer bir ifade ile davacı şirketin kendi teklifinden daha düşük teklifte bulunan isteklilerin, bu aşamada belirlenmemiş olduğu ve aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyenler arasında fiyat açısından bir sıralama yapılmasının da mümkün olmadığından bahisle reddine ilişkin Kurul kararında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1053 sayılı kararının 2’inci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin 2’inci iddiasının esasının incelenmesine,

 Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın