Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İtirazen Şikayet Başvurusuna İlişkin Dilekçenin Posta Kanalıyla İdareye Gönderildiği Durumda Dilekçenin Kurum Kayıtlarına Girdiği Tarih Başvuru Tarihi Olarak Kabul Edileceği

İtirazen Şikayet Başvurusuna İlişkin Dilekçenin Posta Kanalıyla İdareye Gönderildiği Durumda Dilekçenin Kurum Kayıtlarına Girdiği Tarih Başvuru Tarihi Olarak Kabul Edileceği

Karar No              : 2017/MK-13

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/91667 İhale Kayıt Numaralı “01 Ekim-24 Aralık 2015 Tarihleri Arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Gerçekleştirilecek Olan Konserler İçin Organizasyon” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 17.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2015/91667 İhale Kayıt Numaralı “01 Ekim-24 Aralık 2015 Tarihleri Arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Gerçekleştirilecek Olan Konserler İçin Organizasyon” ihalesine ilişkin olarak Solfej Organizasyon Ajans Rek. Tur. Nak. Müzik Yapım Gösteri ve Sanat Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin 12.10.2015 tarih ve 81821 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 21.10.2015 tarih ve 2015/UH.IV-2796 sayılı kararında “…Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir” gerekçesiyle “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Solfej Organizasyon Ajans Rek. Tur. Nak. Müzik Yapım Gösteri ve Sanat Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan kararın iptali istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 31.12.2015 tarih ve E:2015/2898, K:2015/2977 sayılı dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararı üzerine Kamu İhale Kurulunun 04.05.2016 tarih ve 2016/MK-183 sayılı kararı ile,  “1) Kamu İhale Kurulunun 21.10.2015 tarihli ve 2015/UH.IV-2796 sayılı kararının iptaline,

2 ) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, esasın incelenmesine geçilmesine”  karar verilmiştir.

Esasın incelenmesi sonucunda; Kamu İhale Kurulunun 22.06.2016 tarih ve 2016/UH.II-1633 sayılı kararı ile,  “Dolayısıyla, başvuruya konu ihaleye ilişkin düzenlenen ihale dokümanında konser ve etkinlikler kapsamında icra edilecek eserlerin ne olacağına ilişkin bir belirlemenin yapılmadığı da dikkate alındığında, isteklilerce teklif edilen telif ücretlerinin düşük ya da yüksek olduğu hususunda net bir belirleme yapılmasının mümkün olmadığı, bu hususa ilişkin olarak idarece gerekli yazışmaların da yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin “telif ücretlerinin düşük olduğu” yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir” gerekçesiyle ”Başvurunun reddine”  karar verilmiştir.

Bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu sonucunda, Danıştay 13. Dairesinin 20.10.2016 tarih ve E:2016/2384, K:2016/3372 sayılı sayılı kararında “… Bu durumda, davacı tarafından itirazen şikayet başvurusuna ilişkin dilekçenin posta kanalıyla davalı idareye gönderildiği dikkate alındığında, dilekçenin Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edileceğinden, başvurunun süre yönünden reddi yönündeki Kurul kararında hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 31.12.2015 tarih ve E:2015/2898, K:2015/2977 sayılı kararının bozulmasına, davanın reddine, dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1) Kamu İhale Kurulunun 04.05.2016 tarih ve 2016/MK-183 sayılı ve 22.06.2016 tarih ve 2016/UH.II-1633 sayılı Kararlarının iptaline,

2) Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın