Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Kanun’un 56. Maddesinin Lafzından, Başvuru Sahibinin İddialarından Sadece Şikayete Konu Edilen İddiaların Anlaşılamayacağı

Kanun’un 56. Maddesinin Lafzından, Başvuru Sahibinin İddialarından Sadece Şikayete Konu Edilen İddiaların Anlaşılamayacağı

Kanun’un 56. Maddesinin Lafzından, Başvuru Sahibinin İddialarından Sadece Şikayete Konu Edilen İddiaların Anlaşılamayacağı

Karar No              : 2021/MK-35

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/530442 İhale Kayıt Numaralı “Yeniköprü-Çukurca) Ayr – Hakkari Devlet Yolu (Km: 0+000 – 3+250) Arası Ve Hakkari – Cemko Köprüsü Eksik İşleri Ve Çukurca Devlet Yolu Km: 45+000 – 55+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı (Bsk) İşleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/530442 İhale Kayıt Numaralı “(Yeniköprü-Çukurca) Ayr.-Hakkari Devlet Yolu (Km: 0+000-3+250) Arası ve Hakkari-Cemko Köprüsü Eksik İşleri ve Çukurca Devlet Yolu Km: 45+000-55+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) İşleri” İhalesine ilişkin olarak Demgün İnşaat Harfiyat Madencilik Tarım Nakliye Petrol Taahhüt  Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi- Uday İnş. Taah. Madencilik Nak. Hayvancılık Akaryakıt Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 01.04.2020 tarihli ve 2020/UY.II-599 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Demgün İnşaat Harfiyat Madencilik Tarım Nakliye Petrol Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi- Uday İnş. Taah. Madencilik Nak. Hayvancılık Akaryakıt Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 30.06.2020 tarih ve E:2020/861, K:2020/1106 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 14.10.2020 tarih ve E:2020/2470, K:2020/2610 sayılı kararı ile “…4734 sayılı Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin 2. fıkrasında “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler” kuralına yer verilmiştir.

Kanun’un 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikayete konu edilen iddiaların anlaşılamayacağı, Kanun’da böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusundaki iddialarının şikayet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davacıların şikayet başvurusunun reddi üzerine 4734 sayılı Kanun’da öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu görüldüğünden, davacının 17, 18 ve 19. iddialarının incelenmesi gerekirken, bu iddiaların şikayet başvurusunda ileri sürülmediği gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, bu kısımlar yönünden davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı” gerekçesiyle, davacının temyiz isteminin kısmen reddine, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 30.06.2020 tarih ve E:2020/861, K:2020/1106 sayılı kararının, şikayet başvurusunda yer verilmeyen hususların itirazen şikayet başvurusuna konu edilemeyeceğinden bahisle reddedilen itirazen şikayet başvurusundaki 17, 18 ve 19’uncu iddialar dışındaki iddialar yönünden davanın reddine ilişkin 2577 sayılı İdari Yargılama Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, anılan Mahkeme kararının bu kısmının ve davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, Mahkeme kararının şikayet başvurusunda yer verilmeyen hususların itirazen şikayet başvurusuna konu edilemeyeceğinden bahisle reddedilen itirazen şikayet başvurusundaki 17,18 ve 19’uncu iddialar yönünden davanın reddine yönelik kısmının 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesi uyarınca bozulmasına, bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 01.04.2020 tarihli ve 2020/UY.II-599 sayılı kararının 17,18 ve 19’uncu iddialar ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 17,18 ve 19’uncu iddialarının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın