xxxx
Home / İhale Danışmanı / Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Ve Transfer İstasyonları İşletilmesi Hizmet Alımı İhalesi Aşırı Düşük Teklif Savunmasının Haksız Olarak Reddedilerek İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması- Danıştay Kararı

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Ve Transfer İstasyonları İşletilmesi Hizmet Alımı İhalesi Aşırı Düşük Teklif Savunmasının Haksız Olarak Reddedilerek İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması- Danıştay Kararı

Karar No              : 2017/MK-411

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/133730 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Ve Transfer İstasyonları İşletilmesi Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 19.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/133730 ihale kayıt numaralı “Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ve Transfer İstasyonları İşletilmesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ceynak Lojistik ve Ticaret  A.Ş.nin 18.02.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.03.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 04.03.2016 tarih ve 14060 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.03.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 30.03.2016 tarihli ve 2016/UH.I-919 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Akkaya Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 29.11.2016 tarih ve E:2016/2377, K:2016/4933 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiş olup bu kararın temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 30.06.2017 tarihli ve E:2017/368, K: 2017/2191 sayılı kararında, “Bu durumda, aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından bahisle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle:

1-  Kamu İhale Kurulunun 30.03.2016 tarihli ve 2016/UH.I-919 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın