Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Kesinleşen Aşırı Düşük Sorgulama Yazısının Ekinde Yer Alan Yaklaşık Maliyet Hesabına İlişkin Olarak Belirlenmiş Olan Mesafelerin Dışında Mesafeler Kullanılarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılamayacağı

Kesinleşen Aşırı Düşük Sorgulama Yazısının Ekinde Yer Alan Yaklaşık Maliyet Hesabına İlişkin Olarak Belirlenmiş Olan Mesafelerin Dışında Mesafeler Kullanılarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılamayacağı

Karar No              : 2020/MK-55

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/96266 İhale Kayıt Numaralı “(Narince 9Blhd Yolu)Ayr-Akıncılar İl Yolu (Km:0+000-22+222)Arası Kesiminin Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/96266 ihale kayıt numaralı “(Narince 9Blhd Yolu)Ayr-Akıncılar İl Yolu (Km:0+000-22+222)Arası Kesiminin Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tamyapı Otomotiv İnşaat Taahhüt Madencilik San. ve Tic. A.Ş. – Seza İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.07.2019 tarihli ve 2019/UY.II-835 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Tamyapı Otomotiv İnşaat Taahhüt Madencilik San. ve Tic. A.Ş. – Seza İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 20.09.2019 tarihli E:2019/1552, K:2019/1813 sayılı kararında “Bu itibarla; 07.005/K-1 Poz numaralı analiz girdisinin hem ÖZEL P Pozlu iş kaleminin, hem de KGM/2204-P Poz nolu iş kaleminin alt analiz girdisi olduğu ve ÖZEL P Poz nolu iş kaleminde ve bu iş kalemine ait birim fiyat tarifinde “ariyet” “ariyet ocağı” ifadelerinin olduğu, buna karşın KGM/2204-P Poz nolu iş kaleminde ve bu iş kaleminin birim fiyat tarifinde ise “ariyet” ibaresinin hiç bir şekilde yer almadığı bunun yerine “depo” “depo yerlerine nakil” ifadeleri yer almış olması karşısında, 07.005/K-1 poz numaralı anılan girdisinde yer alan “Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidilecek Kazının Nakli” ifadesinde yer alan “Ariyet Ocağından” ibaresinin ÖZEL P Poz numaralı iş kalemine yönelik, “Depoya Gidilecek Kazının Nakli” ibaresinin ise KGM/2204-P Poz Numaralı iş kalemine yönelik olduğu sonucuna varılmaktadır.

Nitekim; davacı iş ortaklığı da, KGM/2204-P Poz numaralı iş kaleminin alt bileşeni olan 07.005/K-1 Poz numaralı iş kalemi için yalnızca depo nakliyesine ilişkin nakliye mesafelerinin tevsikine yönelik açıklama yapmış ve depo sahasına ilişkin olarak 6 farklı bölge belirlemek ve bu belgelere ilişkin arsa sahiplerinin tapu senetlerini, kimlik fotokopilerini, muvafakatnamelerini, ayrıca depoların mevkilerine ilişkin kroki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden temin edilen parsel sorgulama bilgileri ve itinereri sunmak suretiyle depo nakliyesine dair 1850 metre belirlenmek suretiyle aşırı düşük açıklaması yapmıştır.

Bu durumda, davacı iş ortaklığının KGM/2204-P Poz nolu iş kaleminin alt bileşeni olan 07.005/K-1 poz nolu analiz girdisine yönelik aşın düşük açıklamasının, ariyet ocağına ilişkin belgelendirmenin yapılmadığı ve anılan analiz girdisine ilişkin farklı mesafelerin kullanıldığı gerekçeleriyle uygun bulunmamasına yönelik itirazen şikayet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararının davacının l-1.iddiasına yönelik bu kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Davacı şirketlerin (1) numaralı iddiasının diğer kısmı yönünden; İhale Dökümanı arasında yer alan idari şartnamenin 46.maddesine ve Sözleşme Tasarısının 33.2. maddesine göre ilgili firma, ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin stok sahası ve tesis yerlerinin (Konkasör sahası, depo yeri sahaları, şantiye yeri v.b) tespiti, temini ile işletme için ruhsat, izin, çed vb. ilgili her hangi bir açıklama yapılmadığı bilgi-belge sunulmadığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmemesi ile ilgili olarak, ihalenin hangi istekli üzerinde kalacağının belli olmadığı bir aşamada isteklileri ihaleden önce başka bir firma, kurum veya kuruluş ile sözleşme yapmaya veya birtakım belgeler almaya zorlayan, aşın düşük teklif açıklaması ile birlikte söz konusu belgelerin sunulmasını zorunlu kılan bir durumun 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesindeki temel ilkelere aykırı olacağı, ihaleyi yapan idarece aşın düşük teklif açıklamasında talep edilen ruhsat, işletme izin belgesi, ÇED vb. ile ilgili açıklayıcı bilgi-belge ve ocaklara ait deney raporları gibi belgelerin sözleşmenin ifasına yönelik olduğu ve henüz “istekli” sıfatını taşıyan davacılar için teklifinin uygun bulunmamasına gerekçe oluşturmayacağı, kaldı ki uyuşmazlığa konu yapım işine ait ihale dokümanı içinde yer alan İdari Şartname’nin diğer hususlar başlıklı 46.maddesinde ve Sözleşme Tasarısının diğer hususlar başlıklı 33.maddesinde ariyet ocakları ile iş bünyesinde kullanımına ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin stok sahası ve tesis yerlerinin (konkasör sahası, depo yeri ve sahaları, şantiye yer vb) tespiti, temini ile işletme için ruhsat, izin, ÇED işlemleri v.b yükleniciye aittir söz konusu saha ve tesis yerleri sözleşme tarihinden İtibaren 20 gün içinde resmi yazı ile idareye bildirilecektir düzenlemesi ve idarelerin bu Kanun’a göre yapacakları ihalelerde eşit muamele ilkesini sağlamakla sorumlu oldukları hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacılar tarafından, idarece aşırı düşük teklif açıklamasının anılan belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle uygun bulunmamasına yönelik kısmı yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine İlişkin Kurul kararının 1.iddiasının bu kısmı yönünde de hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bunun üzerine, Kamu İhale Kurulu’nun 14.11.2019 tarihli ve 2019/MK-316 sayılı kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 18.07.2019 tarihli ve 2019/UY.II-835 sayılı kararının 1’inci iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Ankara 17. İdare Mahkemesi kararının Kurum tarafından temyiz edilmesi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 24.12.2019 tarihli ve E:2019/4041, K:2019/4589 sayılı kararında “… Kamu İhale Genel Tebliği ile, iş kalemlerine ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olduğu tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, verilen bu formata göre açıklama yapması, idarece yapılacak değerlendirmelerde de söz konusu formatların esas alınması gerektiği kurala bağlanmış, ayrıca aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafelerin belirtileceğine ilişkin düzenleme ile, aşırı düşük teklif açıklamalarında ihale sürecine katılan bütün taraflar açısından öngörülebilirlik sağlanması amaçlanmıştır.

Diğer tarafından, idarenin 03/05/2019 tarih ve E.128874 sayılı “Düzeltici aşırı düşük sorgusu” konulu yazısı ile, “daha önce gönderilen aşırı düşük sorgusunda yapılan inceleme ve firmaların itirazları sonucu malzeme ocaklarına ilişkin olan ve ocaklara istenilen girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler eksik gönderildiğinden ekte gönderilen tabloya göre nakliye mesafeleri göz önüne alınarak aşırı düşük sorgusuna cevap verilecektir. Dolayısıyla ilk gönderilen aşırı düşük sorgusu iptal edilmiştir… Kamu İhale Genel Tebliği 45. maddesine istinaden yapacağınız Analizleri ve Analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri (proforma faturalar, teklif alma yazıları) bu yazının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde idaremize sunmanız gerekmektedir.” ifadelerine yer verilerek aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği anlaşılmaktadır.

Sorgulama yazısı ekinde, idarece açıklama istenilen 6 adet iş kalemi için, her bir iş kalemini oluşturan analiz girdilerinin cins ve miktarlarının bulunduğu analiz formatına, açıklama istenilen ve istenilmeyen analiz girdilerine; ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara ilişkin olan açıklanması istenen analiz girdileri kapsamında bulunan nakliye mesafelerine yer verildiği görülmüştür.

İstekliler tarafından, ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğunu düşündükleri diğer işlemlerde olduğu gibi, aşırı düşük teklif sorgulama yazısına ilişkin olarak da tebliğinden itibaren süresi içerisinde (ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21′ inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hâllerde ise on gün içinde) şikâyet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Zira, aşırı düşük teklif sorgulama yazısının itiraz edilmeden kesinleşmesi hâlinde, aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesi artık kesinleşen bu sorgu yazısına göre gerçekleştirilecektir.

İsteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında, “yazı ekinde gönderilen tabloya göre nakliye mesafeleri göz önüne alınarak aşırı düşük sorgusuna cevap verileceğinin” belirtildiği, aşırı düşük teklif sorgulama istemine ilişkin yazının tebliğinden itibaren süresi içinde itiraz edilmeden kesinleşmesi nedeniyle, kesinleşen aşırı düşük sorgulama yazısının ekinde yer alan yaklaşık maliyet hesabına ilişkin olarak belirlenmiş olan mesafelerin dışında mesafeler kullanılarak aşırı düşük teklif açıklaması yapılamayacağı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu işlemin 1. iddiayla ilgili kısmında hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. …” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 14.11.2019 tarihli ve 2019/MK-316 sayılı kararın iptaline,

2- Danıştay Onüçüncü Dairesinin 24.12.2019 tarihli ve E:2019/4041, K:2019/4589 sayılı kararında yer alan gerekçe çerçevesinde, Kamu İhale Kurulunun 18.07.2019 tarihli ve 2019/UY.II-835 sayılı kararının sonucu itibariyle hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın