Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük teklif değerlendirmesi / Önceki Yıllara Ait Gerçekleşen İhale Fiyatlarının Sehven Değerlendirmeye Alınmayarak İhaleye Ait Yaklaşık Maliyetin Doğru Ve Gerçekçi Bir Şekilde Hesaplanmadığı – İhalenin Haksız İptali

Önceki Yıllara Ait Gerçekleşen İhale Fiyatlarının Sehven Değerlendirmeye Alınmayarak İhaleye Ait Yaklaşık Maliyetin Doğru Ve Gerçekçi Bir Şekilde Hesaplanmadığı – İhalenin Haksız İptali

Önceki Yıllara Ait Gerçekleşen İhale Fiyatlarının Sehven Değerlendirmeye Alınmayarak İhaleye Ait Yaklaşık Maliyetin Doğru Ve Gerçekçi Bir Şekilde Hesaplanmadığı – İhalenin Haksız İptali

Karar No              : 2017/MK-27

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/144569 İhale Kayıt Numaralı “Ege Ordusu Komutanlığı Personel Servisi Kiralaması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Ege Ordu Komutanlığı tarafından 07.06.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2016/144569 ihale kayıt numaralı “Ege Ordusu Komutanlığı Personel Servisi Kiralaması” ihalesine ilişkin olarak, Şentur Oto. Kur. Hiz. ve İns. Kay. Turz. Taş. Araç Kir. San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, 05.10.2016 tarihli ve 2016/UH.I-2443 sayılı Kurul kararı ile “İhalenin iptali kararının iptaline” karar verilmiştir.

İhaleyi yapan idare vekili Gülbin Muslu tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 16.12.2016 tarihli ve E:2016/4801, K:2016/5322 sayılı kararında, “…Dava dosyasının incelenmesinden, davacı idare tarafından, 07/06/2016 tarihinde yapılan 2016/144569 ihale kayıt numaralı “Ege Ordusu Komutanlığı Personel Servisi Kiralaması” ihalesine üç isteklinin katıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Özaltın Tur. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin verdiği teklifin sınır değerin altında kalması nedeniyle, aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, isteklinin yaptığı savunma uygun bulunarak, ihalenin adı geçen firma üzerinde bırakıldığı, diğer isteklilerden MDE Tur. Taş. Oto. Pet. Tic. Ltd. Şti. tarafından, idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvurunun idare tarafından reddedilmesi üzerine, Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayete gidildiği ve Kamu İhale Kurumunun 10.08.2016 tarih ve 2016/UH.I-2009 sayılı kararı ile en avantajlı teklifi veren Özaltın Tur. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde yapmış olduğu savunmanın uygun olmadığı, anılan firmanın değerlendirme dışı bırakılarak, ihale işlemlerinin yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği şeklinde karar verildiği, bu karar üzerine ihale komisyonunca, Kamu İhale Kurumu kararı doğrultusunda, en avantajlı teklifi veren Özaltın Tur. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin değerlendirme dışı bırakılmasına ve yaklaşık maliyetin işin piyasa değerini gerçekçi yansıtmadığından bahisle kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek ihalenin iptalinin, ihale yetkilisinin onayına sunulmasına karar verildiği, ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edildiği, bu defa ihaleye katılan isteklilerden, Şentur Oto. Kur. Hiz. ve İns. Kayn. Tur. Taş. ve Araç Kiralama Tic. Ltd. Şti. tarafından, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet yoluna başvurulduğu, Kamu İhale Kurumu’nca 05.10.2016 tarih ve 2016/UH.1-2443 sayılı karar ile “idarenin, ihalenin iptali yolunda vermiş olduğu kararın iptaline” karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; ihale konusu işe ait, “Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli İcmali” incelendiğinde, piyasada faaliyet gösteren üç firma ile İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları ve İşletmeciler Odasından teklif alındığı, öte yandan önceki yıllara ait gerçekleşen ihale fiyatlarının yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmak üzere bu cetvele dahil edildiği, yani ihaleyi yapan idarenin, tüm bu unsurları dikkate alarak yaklaşık maliyeti hesaplama iradesinin var olduğu, ancak yaklaşık maliyet hesaplanırken, İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları ve İşletmeciler Odasından alınan teklifin ve önceki yıllara ait gerçekleşen ihale fiyatlarının sehven değerlendirmeye alınmayarak, sadece piyasada faaliyet gösteren üç firmadan alınan tekliflerin değerlendirmeye alındığı açıktır.

Her ne kadar, davalı idare tarafından, davacının, yaklaşık maliyet bedelini piyasada faaliyet gösteren üç firmadan alınan fiyat tekliflerinin ortalamasıyla oluşturduğu, bu durumun da yukarıda yer verilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8. maddesinde belirtilen usullerden biri olduğu, kaldı ki idareler tarafından yaklaşık maliyet oluşturulurken söz konusu Yönetmelik hükmünde belirtilen usullerden birinin ya da birden fazlasının bir arada kullanılabileceği dolayısıyla yaklaşık maliyet hesabının mevzuata uygun olduğu savunulmakta ise de; Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli İcmalinde yer verilen unsurların tümünün hesaplamada dikkate alınması durumunda, yaklaşık maliyetin düşeceği ve kamu zararı oluşmasının önüne geçileceği aşikardır.

Öte yandan, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, idarelere, bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme konusunda yetki verildiği, uyuşmazlık konusu olayda, idarenin kendisine tanınmış olan bu yetkiyi, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak kullandığını ortaya koyacak bir bilgi ya da belgenin dosyaya sunulmadığı görülmektedir.

Bu durumda, yukarıda yapılan tespit ve açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, inceleme konusu ihaleye ait yaklaşık maliyetin doğru ve gerçekçi bir şekilde hesaplanmadığı, dolayısıyla bu yaklaşık maliyet ile aşırı düşük tekliflerin sağlıklı olarak belirlenemeyeceği ve ihalenin bu şartlarda sonuçlandırılamayacağı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesine dair kararın iptaline ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 05.10.2016 tarih ve 2016/UH.I-2443 sayılı Kurul kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın