xxxx
Home / İhale Danışmanı / Rekabet Kurumu Tarafından Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca İhaleye Katılanlara Para Cezası Verilmiş Olması

Rekabet Kurumu Tarafından Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca İhaleye Katılanlara Para Cezası Verilmiş Olması

Rekabet Kurumu Tarafından Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca İhaleye Katılanlara Para Cezası Verilmiş Olması

Karar No              : 2020/MK-227

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/130626 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundakı Devlet Ve İl Yollarında Sınyalızasyon Sıstemı, Senkronıze Flaşör Sıstemı, Merkezı Sıstem Kurulması Ve Muhtelıf İşlerın Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/130626 ihale kayıt numaralı “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Devlet ve İl Yollarında Sinyalizasyon Sistemi, Senkronize Flaşör Sistemi, Merkezi Sistem Kurulması  ve Muhtelif İşlerin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Gülümser Elektrik Elektronik Güvenlik Sistemleri Bilgisayar İnşaat Danışmanlık Tek. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Genet Genel Elek. Tek. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 10.04.2020 tarihli ve 2020/UY.IV-751 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Gülümser Elektrik Elektronik Güvenlik Sistemleri Bilgisayar İnşaat Danışmanlık Tek. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Genet Genel Elek. Tek. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 29.07.2020 tarihli E:2020/825 sayılı kararında “…Davacı şirketin;  05.09.2019 tarihli sözleşmenin işin bitimine çok az bir süre kalmasına rağmen  sonlandırılarak işin Tandem isimli şirkete ihale edilmesine karar verilmesi akabinde  alınan 4 No’lu ihale komisyonu kararının iptal edilerek ihalenin tekrar firmalarına verilerek devamının sağlanması gerektiğine yönelik birinci iddiası incelendiğinde; Uyuşmazlıkta; dava konusu ihalenin daha öncesinde dava konusu yapılması sebebiyle 11.03.2020  tarihli ve 2020/UY.I-526 sayılı Kurul kararı ile davacı şirketin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, bu kararın uygulanmasını teminen ihale komisyonu kararı ile davacı şirket değerlendirme dışı bırakılıp sözleşmesinin feshedildiği, davacı şirket tarafından idareye yapılan şikayet başvurunun reddi üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusunda da kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı iddialarda bulunulmadığı, tek iddianın ihale konusu işin bitmesine çok az bir süre kaldığı şeklinde olduğu, bu sebeple ehliyet yönünden reddine karar verildiği görülmektedir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Bakılan dava konusu ihalenin bu kısmında yukarıda belirtilen şartlar gerçekleşmediğinden yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekmektedir.

Davacı şirketin; şikayete konu 4 nolu ihale komisyonu kararı alınmadan 1 hafta önce Rekabet Kurumu tarafından 12.03.2020 tarih ve 20-14/191-97 sayılı karar ile Tandem isimli firmaya “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca idari para cezası verildiği, aynı karar ile ihaleye katılan başka şirketlere de ceza verilerek şirketler arasındaki organik ilişkinin açık bir biçimde ortaya konulduğu, Tandem isimli firma hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu” başlıklı 4. Kısmının 58 ve devamı maddeleri uyarınca ceza uygulanmasının zorunlu olduğu, alınan 4 No’lu ihale komisyonu kararının da iptal edilerek ihalenin tekrar firmalarına verilerek devamının sağlanması gerektiğine ilişkin ikinci iddiası incelendiğinde; 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin birinci fıkrasında idareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri ve Kurumun itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceğinin hüküm altına alındığı, yine İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin onuncu fıkrasında ise; İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğinin düzenlendiği, belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; her ne kadar Yönetmeliğin 8. maddesinin onuncu fıkrasında, idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği belirtilmekte ise de, Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikayette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, Kanunda böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusundaki iddiaların, şikayet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durumda; adı geçen Kanunda öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunan davacı şirketin şikayet dilekçesinde yer vermediği hususların da incelenmesi gerekirken, söz konusu iddialarının şekil yönünden reddine karar verilmesi yolundaki Kamu İhale Kurulu kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulu’nun 10.04.2020 tarihli ve 2020/UY.IV-751 sayılı kararının Ankara 16. İdare Mahkemesince “şikayete konu 4 nolu ihale komisyonu kararı alınmadan 1 hafta önce Rekabet Kurumu tarafından 12.03.2020 tarih ve 20-14/191-97 sayılı karar ile Tandem isimli firmaya “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca idari para cezası verildiği, aynı karar ile ihaleye katılan başka şirketlere de ceza verilerek şirketler arasındaki organik ilişkinin açık bir biçimde ortaya konulduğu, Tandem isimli firma hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu” başlıklı 4. Kısmının 58 ve devamı maddeleri uyarınca ceza uygulanmasının zorunlu olduğu, alınan 4 No’lu ihale komisyonu kararının da iptal edilerek ihalenin tekrar firmalarına verilerek devamının sağlanması gerektiği” şeklinde özetlenen kısma ilişkin yapılan değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin anılan Mahkeme kararında “şikayete konu 4 nolu ihale komisyonu kararı alınmadan 1 hafta önce Rekabet Kurumu tarafından 12.03.2020 tarih ve 20-14/191-97 sayılı karar ile Tandem isimli firmaya “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca idari para cezası verildiği, aynı karar ile ihaleye katılan başka şirketlere de ceza verilerek şirketler arasındaki organik ilişkinin açık bir biçimde ortaya konulduğu, Tandem isimli firma hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu” başlıklı 4. Kısmının 58 ve devamı maddeleri uyarınca ceza uygulanmasının zorunlu olduğu, alınan 4 No’lu ihale komisyonu kararının da iptal edilerek ihalenin tekrar firmalarına verilerek devamının sağlanması gerektiği” şeklinde özetlenen iddiasının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın