Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Sarf Malzeme Alım İhalesi – Malzemenin İstenilen Kriterleri Karşılamaması

Sarf Malzeme Alım İhalesi – Malzemenin İstenilen Kriterleri Karşılamaması

Karar No              : 2020/UM.II-1124

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/244755 İhale Kayıt Numaralı “336 Kalem Özellikli Sarf Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 05.08.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “336 Kalem Özellikli Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Cuylan Elektrikli ve Mekanik Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 24.10.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.11.2019 tarih ve 48382 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.11.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 18.03.2020 tarihli ve 2020/MK-62 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1426-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 275’inci kısmına verdikleri numunenin Teknik Şartname’nin 5’inci maddesine uygun olmadığına yönelik kararın gerçek dışı olduğu, gerçeği yansıtmayan ve dayanaksız şekilde başvurularının reddedildiği, teslim ettikleri numunenin Şartnamenin ilgili maddesini ve idarenin ihtiyaçlarını karşıladığı, ürün hakkında verilen uygunsuzluk kararının bilirkişi tarafından incelenmesi gerektiği, teklif ettikleri ürünün birçok kamu hastanesi tarafından uygun görüldüğü, idare tarafından alınan karar nedeniyle ihalenin ilgili kısmının 294.500,00 TL daha yüksek bedel üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak Cuylan Elektrikli ve Mekanik Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 24.10.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.11.2019 tarih ve 48382 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.11.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş, Kurulca alınan 18.12.2019 tarihli ve 2019/UM.II-1674 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Cuylan Elektrikli ve Mekanik Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 19.02.2020 tarihli E:2020/77, K: 2020/357 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlık, davacı şirketin ihaleyi gerçekleştiren idareye sunduğu numunenin dava konusu ihalenin Teknik Şartnamesinde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı hususunda, konunun uzmanlarından teknik görüş alınması gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Buna göre,

Davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu davalı idarece söz konusu iddiaların numune değerlendirmesi esnasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik olduğu ve değerlendirme işlemlerinin ihale komisyonunun uzman üyesi tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek bu aşamada denetimin mümkün olmadığından bahisle reddedilmiş ise de; davacı şirket tarafından sunulan ürünlere ilişkin incelemenin özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olduğu görülmekte olup ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması yönündeki yasal yetki ve sorumluluğun gereği yapılmak suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken uyuşmazlıkla ilgili teknik görüş alınmaksızın tesis olunan dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır…”  gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, söz konusu Mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla 18.03.2020 tarihli ve 2020/MK-62 sayılı Kurul kararı alınmış olup, anılan Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 18.12.2019 tarihli ve 2019/UM.II-1674 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddiasının esasının yeniden incelenmesine,” karar verilmiş ve 18.03.2020 tarihinde esasın incelenmesine geçilmiştir.

İtirazen şikâyet başvurusunun ihalenin 275’inci kısmına yönelik olduğu, bahse konu kısımda başvuru sahibi Cuylan El. ve Mek. Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından “Basınç Döngülü Ventilatör” sarf malzemesine ilişkin numunenin idareye teslim edildiği, teslim edilen numuneye ilişkin 05.08.2019 tarihli numune teslim tutanağının düzenlendiği tespit edilmiştir. Söz konusu ihalede sarf malzemelerine ilişkin katalog ve teknik şartnameye cevap yazısı istenmediği, teklif edilen malzemelere ilişkin teknik değerlendirmenin numuneler üzerinden yapılmasının öngörüldüğü anlaşılmıştır.

14.10.2019 tarihli ihale komisyonu kararına dayanak teşkil eden Cuylan El. ve Mek. Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teslim ettiği numuneye ilişkin hazırlanan numune değerlendirme tutanağında “275. Kalem Basınç Döngülü Ventilatör için; Teknik şartnamesinde “275.5. Cihaz ile isteğe bağlı olarak FİÖ2 oranı %50 veya %100 olarak ayarlanabilmelidir.” maddesine uymadığı tespit edilmiş olup, uygunsuzluk verilmiştir” ibarelerine yer verildiği, numune değerlendirme tutanağında aynı zamanda ihale komisyonu üyesi olan ve işin uzmanı olduğu tespit edilen bir üyenin imzasının yer aldığı, değerlendirme tutanağı esas alınarak başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusuna istinaden iki ihale komisyonu üyesi tarafından hazırlanan yazıda yeniden yapılan değerlendirme sonucunda itirazın reddedildiği ifade edilmiştir.

Başvuru sahibinin 14.11.2019 tarih ve 48382 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet dilekçesinde; teklif ettikleri ürünün Teknik Şartname’nin “275. Kalem: Basınç Döngülü Ventilatör” başlıklı maddesinde yer alan “…5. Cihaz ile isteğe bağlı olarak FİÖ2 oranı %50 veya %100 olarak ayarlanabilmelidir.” düzenlemesine uygun olduğuna dair iddiasının yer aldığı görülmüş olup, konuya ilişkin olarak akademik bir kuruluştan 15.05.2020 tarihli ve 7273 sayılı yazı ile görüş talebinde bulunulmuştur.

Akademik kuruluştan gönderilen 01.06.2020 tarih ve E.57531 sayılı cevabi yazıda; “…numune üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda; yazı ekinde sunulan cihazın isteğe bağlı olarak İnspire edilen oksijen fraksiyonu (Fi02) oranını yüzde (%) olarak ayarlayabilme özelliğinde olmadığı kanaati hasıl olmuştur, 29.05.2020 tarihinde 56907 sayılı gönderdiğimiz yazıya ek olarak daha sonra gelen yazı ekleri de incelenmiştir.

Bu cihazlarda İnspire edilen oksijen fraksiyonunun % cinsinden ayarlanması beklenmektedir. % 100 oksijen verilebilmesi teknik olarak mümkün iken farklı yüzdelerde verilmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle cihazın İnspire edilen oksijen fraksiyonunu yüzde % olarak ayarlayabilme özelliğinde olmadığı kanaati hasıl olmuştur.” açıklamasına yer verildiği görülmüştür.

Akademik kuruluştan alınan cevabi yazıdan başvuru sahibinin teklif ettiği ürünün Teknik Şartname’nin “275. Kalem: Basınç Döngülü Ventilatör” başlıklı maddesinde yer alan “…5. Cihaz ile isteğe bağlı olarak FİÖ2 oranı %50 veya %100 olarak ayarlanabilmelidir.” düzenlemesine uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın