Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Şartnamedeki Cezai Şart Maddesi – Kurul Kararı

Şartnamedeki Cezai Şart Maddesi – Kurul Kararı

Şartnamedeki Cezai Şart Maddesi – Kurul Kararı

Karar No              : 2021/UH.I-933

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/141107 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerine 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerine 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Osmanlı Kurumsal Hizmetler Danışmanlık A.Ş.nin 12.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.04.2021 tarih ve 20505 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/735 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerine 24 aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı ihalesine iştirak etmek üzere 12.04.2021 tarihinde ihale dokümanı ve eklerinin indirildiği, ihale dokumanı ve eklerinde yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu tespit edilen aşağıdaki hususlara itiraz edildiği, şöyle ki;

6) Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde sözleşmeye aykırılık hallerine ve bu aykırılık hallerinin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak sözleşme bedelinin binde 1 tutarında cezaya yer verildiği, fakat bahse konu sözleşme bedelinin binde 1 tutarında ceza yukarıda belirtilen durumlara uyarlandığında, örneğin personelin kılık ve kıyafetinin düzgün olmaması ve düzgün olmasını sağlayacak şekilde kıyafetin temin edilmemesi halinde kesilecek cezanın aynı işlemde düzgün olmayan veya temin edilmeyen birden çok kıyafet olması halinde her kıyafet başına ayrı ayrı mı yoksa toplamda bir defa mı uygulanacağına, eksik personel çalıştırılması ve çalıştırılan personelin niteliklerinin Teknik Şartname’ye uygun olmaması halinde aynı işlemde uygun olmayan birden çok eksik veya uygun olmayan personel olması halinde her personel için ayrı ayrı mı yoksa toplamda bir defa mı uygulanacağına, şahit numunelerin eksik olması ve uygun koşullarda saklanmaması halinde aynı işlemde eksik veya uygun saklanmayan birden çok eksik şahit numune olması halinde her şahit numune için ayrı ayrı mı yoksa toplamda bir defa mı uygulanacağına, şahit numune analiz sonuçlarının uygun çıkmaması halinde aynı işlemde analiz sonucu uygun çıkmayan birden çok şahit numune olması halinde her şahit numune için ayrı ayrı mı yoksa toplamda bir defa mı uygulanacağına dair bilgi verilmemesinin belirsizlik ve tereddüt doğurucu nitelikte olduğu ve sözleşmenin uygulanması aşamasında farklı uygulamalara ve telafisi güç sorunlara sebebiyet verebileceği,

Sonuç olarak ihale dokümanının yürürlükteki kamu ihale mevzuatı hükümlerine aykırı olarak düzenlendiği, ihale dokümanı düzenlemelerinde sağlıklı bir şekilde fiyat teklifi hazırlanmasına engel hususlar bulunduğu bu nedenle sağlıklı bir şekilde fiyat teklifi hazırlanamadığından ihaleye katılamadığı ve hak kaybına uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1.2.  16.1.1 nci maddede belirtilen haller dışında kalan

1. İhale dökümanında belirtilen hususların tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi

2. Hizmet Dağıtım saatlerine uyulmaması

3. Hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak malzemelerin özelliklerine Teknik Şartnamede yer verilmiştir. Firmanın getirmiş olduğu malzemelerin Teknik Şartnameye uygunluğunu Kontrol Teşkilatına veya diyetisyene kontrol ettirmek zorundadır. Malzemelerin kontrol Teşkilatının veya diyetisyen onayını alınmadan kullanılması

4. Normal ve diyet yemek listelerine uyulmaması, saatinde verilmemesi, yiyeceklerin eksik verilmesi

5. Ekipman ve teçhizatın arızalarının zamanında giderilmemesi

6. Kullanılan malzeme ve ekipmanlarda sağlık ve hijyen kurallarına riayet edilmemesi

7. Malzemelerin gramajına uyulmaması

8. Bulaşık ve her türlü temizlikte kullanılacak malzemelerin sağlık ve hijyen kurallarına uygun özellikte olmaması, TSE veya ISO Standartlarında olmaması

9. Çöplerin uygun şekilde toplanmaması ve çevre kirliliğine sebebiyet verilmesi

10. Kullanılan masa örtüsü ve perdelerin yırtık, kirli ütüsüz ve eski olması, Hizmet işinde firmanın çalıştırmış olduğu personelin kılık ve kıyafetinin düzgün olmaması ve düzgün olmasını sağlayacak şekilde kıyafetin temin edilmemesi (Personel kılık ve kıyafetine özen gösterecek, yemek dağıtan aşçıların aşçı elbisesi ve bone giymeleri gerekmektedir.)

11. Hizmetin yürütülmesi için Teknik Şartnamede yer verilen personelin temin edilmesi gerekmektedir. Eksik personel çalıştırılması ve çalıştırılan personelin niteliklerinin Teknik şartnameye uygun olmaması,

12. Şahit numunelerin eksik olması ve uygun koşullarda saklanmaması

13. Şahit numune analiz sonuçlarının uygun çıkmaması

14. Ekmek ve diğer malzemelerin hijyenik şartlarda getirilmemesi

15. Firma tarafından çıkarılan yemeğin yenilmesi sonucunda gıda zehirlenmesinin oluşması

16- Bir öğün dahi olsa hizmeti karşılamaması veya hizmetin aksayacak şekilde eksik karşılanması

durumlarda en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin Binde 1 tutarında ceza uygulanacaktır. Ancak söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygulanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde düzenlenen sözleşmeye aykırılık hallerinin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak cezaların nasıl verileceğine ilişkin  (örneğin  düzgün olmayan veya temin edilmeyen birden çok kıyafet olması halinde her kıyafet başına ayrı ayrı mı yoksa toplamda bir defa mı uygulanacağına, uygun olmayan birden çok eksik veya uygun olmayan personel olması halinde her personel için ayrı ayrı mı yoksa toplamda bir defa mı uygulanacağına, eksik veya uygun saklanmayan birden çok eksik şahit numune olması halinde her şahit numune için ayrı ayrı mı yoksa toplamda bir defa mı uygulanacağına, analiz sonucu uygun çıkmayan birden çok şahit numune olması halinde her şahit numune için ayrı ayrı mı yoksa toplamda bir defa mı uygulanacağına dair bilgi verilmemesinin) düzenlemenin,  belirsizlik ve tereddüt doğurucu nitelikte olduğu ve sözleşmenin uygulanması aşamasında farklı uygulamalara ve telafisi güç sorunlara sebebiyet verebileceği iddia edilmektedir.

Yukarıda aktarılan Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde, sözleşmeye aykırılık hallerinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde 1 tutarında ceza uygulanacağının düzenlendiği, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde yer alan düzenlemelerin idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu ve madde metninden anılan cezaların tespit edilen her bir durum için olduğunun açık olduğu değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin söz konusu iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

   Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın